Faceți căutări pe acest blog

CoE : e-publicații - Convenția europeană a drepturilor omului: un instrument viu


The European Convention on Human Rights: A living instrument = Convenția europeană a drepturilor omului: un instrument viu .- Strasbourg, 2020 .- 15 p. [Accesat : 30.11.2020]

Disponibil : https://edoc.coe.int/en/european-convention-on-human-rights/8528-the-european-convention-on-human-rights-a-living-instrument.html 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, semnată la Roma la data de 4 noiembrie 1950, a fost primul instrument care a definit şi a oferit un rezultat obligatoriu drepturilor prevăzute în Declarația universală a drepturilor omului.

Acest document stabilește drepturi absolute care nu pot fi încălcate niciodată de către state, cum ar fi dreptul la viață, interzicerea torturii și protejarea a anumitor drepturi și libertăți care pot fi restricționate de lege doar în cazul când este necesar într-o societate democratică, de exemplu dreptul la libertate, dreptul la securitate sau dreptul la respectarea vieții private și de familie. 

O serie de drepturi au fost adăugate în componenţa textului inițial odată cu adoptarea unor protocoale suplimentare, în special în ceea ce privește abolirea pedepsei cu moartea, protecția proprietății, dreptul la alegeri libere sau libertatea de circulație.

Cuprins :

 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului
 • Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 • Jurisprudență
 • Impactul Convenției
 • Convenția, un instrument modern
 • Reformele sistemului Convenției
 • Anexa 1: Convenția  pe scurt
 • Anexa 2: Statele semnatare ale Convenției pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale
 • Anexa 3: Date-cheie
 • Anexa 4: Protocoalele Convenției 
 • Anexa 5: Diagrama semnăturilor și ratificărilor Convenției Europene a Drepturilor Omului
 • (Tratatul nr. 005)

Европейская конвенция по правам человека - Живой инструментЕвропейская конвенция по правам человека,
подписанная в Риме 4 ноября 1950 г., стала первым инструментом, который сформировал и придал обязательную силу правам, провозглашенным во Всеобщей декларации прав человека. Она закрепляет абсолютные права, которые никогда не могут быть нарушены государствами, такие, как право на жизнь или запрещение пыток. Она также защищает определенные права и свободы, которые могут быть ограничены законом в демократическом обществе только в случае необходимости, например, право на свободу и личную неприкосновенность или право на уважение частной и семейной жизни.

С принятием дополнительных протоколов к Конвенции к первоначальному тексту был добавлен ряд прав, касающихся, в частности, отмены смертной казни, защиты собственности, права на свободные выборы и на свободу передвижения.

Содержание
 • Европейская конвенция по правам человека
 • Европейский суд по правам человека
 • Судебная практика
 • Значение Конвенции
 • Конвенция - современный инструмент
 • Реформы конвенционной системы
 • Приложение 1: Конвенция вкратце
 • Приложение 2: Государства, подписавшие Конвенцию о защите прав человека и основных свобод
 • Приложение 3: Kлючевые даты
 • Приложение 4: Протоколы к Конвенции
 • Приложение 5: Статус подписания и ратификации Европейской конвенции по правам человека (Договор № 005)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti