Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Aprilie -iunie 2022

 

327(478) / C-29 II-724497

CASIADI, Oleg. Importanța acordului de asociere RM - UE în procesul politicii de integrare europeană: Monografie / Oleg Casiadi . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 178 p.
Bibliogr. : p. 169-177
ISBN: 978-9975-135-52-8


în Republica Moldova, integrarea europeană a fost abordată de numeroşi autori prin prisma mai multor domenii: 
a) impactul extinderii Uniunii Europene și colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană - au fost cercetate de către Căldare Gheorghe, Cebotari Svetlana, Vasilescu Grigore, Casiadi Oleg, Juc Victor, Şantaru Rodica ş.a.; 
b) integrarea europeană a Republicii Moldova - a fost analizată de Varzari Vitalie, Bârdan Veaceslav, Chistruga Boris, Pisaniuc Maia, Gudâm Anatol, Tugui Eduard; 
c) problematica transnistreană - a fost abordată de către Popescu Nicu, Stăvilă Ioan, Bălan Gheorghe, Vrabie Radu, Nantoi Oazu; d) implementarea Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova - a fost cercetată de către Beniuc Liliana, Lupuşor Adrian, Groza lulian, Rusu Iulian, Creangă Ion, Bostan Olesea ş.a.

În această monografie autorii si-au propus elaborarea unei cercetări ample în sfera integrării europene a Republicii Moldova și descrierea impactului extinderii UE spre țările din Centrul şi Estul Europei; definitivarea vectorului de integrare europeană a Republicii Moldova prin prisma elaborării strategiei europene, totodată accentuarea RM ca actor internațional, prin prisma identificării politicii externe a acesteia din anii 2009 până în prezent și impactul Acordului de Asociere asupra relațiilor . Moldova - UE, care v-a asigura mediul universitar academic în R. Moldova cu informații științifice cantitative și calitative.

Cuprins

ABORDĂRI CONCEPTUAL-TEORETICE ALE INTEGRĂRII
 • Teoriile integrării. Teoriile politice ale integrării..
 • Teoriile economice ale integrării.
 • Evoluția Republicii Moldova în procesele integraționiste
REPUBLICA MOLDOVA ŞI STRATEGIA VECTORULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ...
 • Impactul extinderii Uniunii Europene asupra Republicii Moldova.
 • Strategia europeană a Republicii Moldova.
 • Politica externă a Republicii Moldova în perioada 2009-2020.
IMPACTUL ACORDULUI DE ASOCIERE ASUPRA RELAȚIILOR REPUBLICII MOLDOVA - UNIUNEA EUROPEANĂ.
 • Principii politice, statul de drept și politica externă......
 • Zona de liber schimb aprofundat şi cuprinzător....
 • Cooperarea economică.

327.7 / A-67 III-139947

Aprofundarea relațiilor UE - RM: Actualizare și modernizare, ca urmare a pandemiei de COVID-19 / Editat de Michael Emerson și Denis Cenușă;  Centrul de Studii Politice Europene (CEPS); Expert-Grup .─ Ed. a 3-a . ─ Chişinău : [S. n.], 2022.- 244 p. : il., tab.
ISBN: 978-9975-87-917-0
Disponibil:

Prima ediție a acestui Manual a fost publicată în anul 2016
http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/02/ue-intrari-noi-aprofundarea-relatiilor.html
și a fost actualizată prin cea de-a doua ediție în 2018.
http://cpescmd2.blogspot.com/2018/10/bv-ue-rm-aprofundarea-relatiilor-ue-rm.html

Scopul celei de-a treia ediții, , este mai amplu decât explicarea Acordului și prezentarea implementării pe etape a acestuia. În special, o mare parte din legislația UE reflectată în versiunea inițială a acordului a fost revizuită radical și completată prin acte legislative noi. În plus, au apărut domenii de politici noi sau îmbunătățite considerabil, cum ar fi sănătatea publică (cu referire la pandemia Covid), securitatea cibernetică, problematica egalității de gen și noul Pact Verde. De asemenea, se discută intens ideile de perspectivă. Toate aceste subiecte sunt incluse în cea de-a treia ediție, care include o revizuire substanțială.

Manualul vizează un număr mare de cititori, inclusiv oficiali, deputați, conducători de întreprinderi, juriști, consultanți de afaceri, centre analitice, organizații ale societății civile, profesori universitari, formatori, studenți și jurnaliști.

Cele 30 de capitole ale Manualului sunt în esență cele din Acord, dar nu sunt identice acestora. Unele capitole din Acord, care prezintă mai puțin interes, nu sunt tratate aici, iar mai multe titluri de capitole au fost rearanjate.


327.7 / У-25 III-139945

Углубление молдавско-европейских отношений: Обновление и модернизация после Covid-19 / Под ред. Майкла Эмерсона и Дениса Ченуши. ─ 3-е изд . ─ Кишинэу : [S. n.], 2022ю - 252 p. : il., tab.

ISBN: 978-9975-87-918-7
Disponibil : https://expert-grup.org/media/k2/attachments/Handbook3_RU.pdf  

Авторы настоящего пособия задались целью разъяснить содержание такого длинного и сложного юридического договора, как Соглашение об ассоциации, включая также договор об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ), подписанных между Республикой Молдова и Европейским Союзом (ЕС). Как и большинство сложных юридических текстов, его нельзя читать как обычную книгу. Вот почему, с помощью данного пособия авторы стремились сделать содержание каждой главы Соглашения понятным каждому, как в плане сути обязательств, взятых на себя сторонами, так и в плане дальнейших перспектив по реализации этих обязательств.

Первое издание этого пособия было опубликовано в 2016 году, второе издание обновлено в 2018 году. Это третье издание 2021 года выходит далеко за рамки объяснения Соглашения и того, как оно постепенно реализуется. В частности, большая часть законодательства ЕС, охватываемого первоначальным соглашением, была радикально пересмотрена и дополнена новым законодательством. Кроме того, появились новые или значительно усовершенствованные области политики, такие как общественное здравоохранение (связанное с Covid-19), кибербезопасность, гендерные аспекты и зарождающийся Зеленый курс. Также ведется много дебатов по поводу перспективных идей. Все эти темы теперь освещены в этом сильно переработанном третьем издании.

Пособие рассчитано на широкую читательскую аудиторию, в том числе на должностных лиц, депутатов парламента, лидеров бизнеса, юристов, бизнес-консультантов, аналитические центры, организации гражданского общества, преподавателей вузов и специальных тренингов, студентов и журналистов.

Тридцать разделов данного пособия практически аналогичны разделам Соглашения, но не повторяют их в точности. Некоторые наименее интересные разделы соглашения не были освещены в данном пособии. Кроме того, в некоторых случаях мы смешали тематику разных разделов.


327 / P-36, II-724463

Peculiarities of Local Economic Development in Cross-Border Space Ukraine-Moldova-Romania = Particularități ale dezvoltării economice locale în spațiul transfrontalier Ucraine-Moldova-România : Materialele mesei rotunde internaționale, 10-11 iunie 2021: International Round Table Materials, June, 10-11, 2021 / org. com. : S. Roșca (coord.) [et al.] ; scientific com. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 200 p. : fig., h., tab.

Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-56-957-6

CUPRINS

 • COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ - INSTRUMENT IMPORTANT ÎN PROMOVAREA POLITICII DE COOPERARE REGIONALĂ A UNIUNII EUROPENE./Oleg BALAN....
 • NOI INIŢIATIVE ŞI OBSTACULEVECHI PE DRUMUL COMUNITĂȚILOR LOCALE CBC: UN CAZ AL REGIUNII CERIVŢI ŞI AL VECILOR SĂI/ Anatoliy KRUGLASHOV, Natalija NECHAIEVA-YURIICHUK
 • COOPERARE TRANSFRONTALIERA: instrumente, modele de stimulare a dezvoltării economiei locale/ Ludmila ROSCA
 • DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE FRONTIERĂ ÎN CONTEXTUL APROFUNDĂRII COOPERĂRII ECONOMICE ÎN FRONTIERILE UCRAINO-ROM NE ŞI UCRAINO-MOLDOVEI/ Khrystyna PRYTULA, Iryna KYRYK.
 • COOPERAREA EUR-REGIONALĂ CA FACTOR DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ LOCALĂ ÎN SPATIUL TRANSFRONTALIER UCRAINA - MOLDOVA – ROMANIA/Yaroslava KALAT.
 • COOPERAREA TRANSFRONTALIERA A REPUBLICII MOLDOVA: oportunități, probleme, soluții/ Simion ROȘCA.
 • MIGRAŢIA TRANSFRONTIERĂ ÎN CONTEXTUL COOPERĂRII DINT UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REPUBLICA MOLDOVA/ Valeriu SAINSUS..
 • EVALUAREA DEZVOLTĂRII SOCIO- ECONOMICE A COMUNITĂȚILOR LOCALE UCRANIENE LA FRONTIERĂ CU CU ROMANIA ŞI MOLDOVA./Anna MAKSYMENKO
 • CADRURI JURIDICE SI INSTITUȚIONALE UCRANIENE DE DEZVOLTAREA COOPERARII TRANSFRONTALIERE / Olha DEMEDYUK
 • ACTORII NESTATALI DIN DIPLOMA ECONOMICA SI SI INFLUENTA LOR ASUPRA DURABILITATII SI SECURITATII ECONOMICE/ Ludmila GOLOVATAIA.
 • INCUBATOARE DE AFACERI - ACCELERATOARE ALE DEZVOLTAR ECONOMICE LOCALE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ/ Liubovi PRODAN-SESTACOVA, Victor AMBROCI
 • SERVICIILE PUBLICE: ASPECTE TEORETICE SI NORMATIVE/ Ştefan BELECCIU, Persida-Marieta STANCU
 • MATRIZA GEOPOLITICA - O COMPONENTĂ NECESARĂ ÎN ELABORARE STRATEGIEI DIPLOMATICE A REPUBLICII MOLDOVA/ Dana PAIU.
 • PROIECTE GEOECONOMICE CU PERSPECTIVE DE IMPACT TRANSFRONTALIER/Nicolae PARCEVSCHII.


339.9 / C-30    III-140171

CASTRAVEŢ, Lucia. Relațiile economice moldo-române : Monografie (1990-2010) : Experiențe si oportunități / Lucia Castraveț; Academia Română. Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu" . ─ București : Editura Centrului de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu", 2022. - 243 p. : tab. - (Sed vitae discimus).
Anexe : p. 175-243.
Bibliogr. : p. 163-174 (149 tit.).
ISBN: 978-973-159-280-0

Studiul nostru tinteşte relaţiile economice dintre Republica Moldova și România, privite prin prisma integrării în UE, materie care, de altfel, rămâne relativ puţin explorată în literatura economică de specialitate. Lucrarea este corespunzător structurată, desfăşurânduse pe două părţi, cu segmentare pe trei capitole, care se succed într-o logică potrivită, urmărind consecvent direcţia generală de cercetare. Fiecare dintre cele două părți ale investigației oferă un conținut bogat de idei, analize judicioase ale problemelor de teorie şi realitate economică și informații statistice subordonate înțelegerii incidentelor relaţiilor dintre cele două ţări. Totodată, se urmărește prezentarea impactului relațiilor dintre Republica Moldova și România asupra evoluţiei economice a acestor state. Problema abordată rămâne o preocupare pentru Republica Moldova. Evidenţierea reușitelor, dar și a insucceselor sale, poate fi oportună în strategia de aderare la Uniunea Europeană.

           Lucia Castraveț


327 / B-97    III-140247

BUSUNCIAN, Tatiana. Securitatea internațională: Suport de curs / Tatiana Busuncian . ─ Chişinău : CEP USM, 2022. - 194 p. : fig., tab.
Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Relații Internaționale.
Bibliogr. la sfârșitul temelor
ISBN: 978-9975-159-23-4

Suportul de curs reprezintă un studiu teoretico-aplicativ în securităţii internaționale destinat studenţilor ce se preocupă de aspectele prac conceptelor și strategiilor securităţii internaţionale la etapa actuală. 

In lucrare sunt cercetate noţiunile, tipurile, funcţiile securităţii internaţionale. Concomitent, suportul de curs cuprinde informații despre 
 • principiile de bază ale securităţii internaționale, 
 • riscuri și amenințări potenţiale la adresa securităţii statelor;
 • colaborarea internațională în soluționarea problemelor globale actuale ale umanităţii; 
 • rolul statului în asigurarea securităţii internaţionale; armele de distrugere în masă şi controlul asupra răspândirii lor şi altele. 
Materialele prezentate reflectă tendinţe actuale în domeniul studierii securităţii internationale întru formarea profesională a specialiştilor în domeniul relaţiilor internaționale. Autorul propune nouă abordare a studiului securităţii, în care se ţine seama de complexitatea conceptelor si a strategiilor raportate la natura umană, la evoluțiile mediului de securitate national si internaţional. În acest context, cunoştinţele teoretice ce ţin de problemele securitătii internaționale asigură baza teoretică, formează capacități de analiză şi sinteză în evaluarea teoriilor, metodelor și modelelor de asigurare a securităţii internaţionale în condițiile globalizării. Astfel, formarea unei mentalități corespunzătoare actorilor politici și sociali, formarea viitoarelor resurse umane implicate în problemele de securitate și expertiza în domeniu, constituie un avantaj.

3 / M-45   IV-64047

Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene : Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători : 27 ianuarie 2022 / Coord. : Pântea Andrei [et al.] . ─ Chișinău : USEM, 2022. - 242 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-3423-8-4

Cuprins :
 • Rodica RACU, Artur AIRAPETEAN. ASIGURAREA DREPTULUI LA SĂNĂTATE PRIN PRISMA REALIZĂRII ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL.
 • Aliona CRIJICICOVSCHI, Andrei PANTEA. PRINCIPIUL EGALITĂTII – UN CONCEPT CONTESTAT.
 • Marta CASIM, Petru RAILEAN. PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE.
 • Constantin VELEŞCU, Grigor Pîrțac. PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN UNIUNEA  EUROPEANA SI UNIUNEA EUROASIATICA - ASPECTE COMPARATIVE.
 • Alina BRUMA, Svellana PRODAN. DREPTURILE OMULUI SI RELIGIA.
 • Mirela ANTONESCU, Andrei PÂNTEA. ASPECTE PRIVIND ASIGURAREA LIBERTĂȚII ÎNTRUNIRILOR.
 • Corina SAVA, Cristina CEBAN. LIBERTATEA DE EXPRIMARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. LIBERTATEA PRESEI. ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE.
 • Margarita VELESCO, Serghei PÂNTEA. EVOLUȚIA CONCEPTULUI LIBERTĂŢII.
 • Sabina MIDONI, Ana PLESCA. CONOTAȚIILE METAFOREI ÎN DISCURSUL POLITIC AVAT PE DREPTURILE OMULUI.
 • Ecaterina ȘAPORDEA, Mădălina URSU, Veaceslav URSU. CONTROVERSE ȘI SOLUTII ÎN CAUZELE DE PRUNCUCIDERE. ANALIZA PRACTICII INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI DIN REPUBLICA MOLDOVA.
 • Ana ACHIRUȘ, Tatiana ZBANCĂ. ASISTENȚA JURIDICA INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ - INSTRUMENT JURIDIC DE PREVENIRE SI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ÎN SPAŢIUL UNIUNII EUROPENE.
 • Arina CENUŞA, Victoria CARACUIAN. PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI.
 • Dinu COSTRU, Ion CARACUIAN. INTERZICEREA TORTURII – MODALITATE DE PROMOVARE A DREPTURILOR OMULUI.
 • Cătălina ROTARU, Mihai STAVILA. DETENȚIUNEA PE VIAȚĂ ȘI PEDEAPSA CAPITALĂ. CONCEPT. ISTORIC ȘI ASPECTE COMPARATIVE.
 • Nina BALTAG, Mihai STĂVILĂ. CONSIDERAȚIUNI PRIVIND EVOLUȚIA LEGITIMEI APĂRĂRI.
 • Natalia TOMAI, Aurelia COJOCARU. EXPLORAREA DREPTURILOR CIVILE ȘI POLITICE ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII PROTECȚIEI SOCIALE A COPILULUI.
 • Veronica POZNEACOVA, Virginia ZAHARIA. LIMITELE TEMPORALE ALE DREPTULUI LA VIAȚĂ.
 • Дарья ЛЮБИМОВА, Виржиния ЗАХАРИЯ. АНАЛИЗ КРИМИНОГЕННЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЧИННЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
 • Ana-Maria STRATANENCO, Victoria MIHALAS. CONCEPTUL DE APLICARE A DREPTULUI.
 • Ala SUMAN, Nicoleta MOROZAN, Cezar ZAGORNEANU, Lidia SUMAN, Zinaida LUPAŞCU, Artur ZAGORNEANU, Rodica NICHITA. INTERESUL DOCTRINAR FAȚĂ DE BAZELE LEGALE ALE POLITICII STATULUI ÎN DOMENIUL OCROTIRII JUDECĂTOREȘTI A DREPTURILOR ȘI LIBERTĂŢILOR OMULUI.
 • Victoria NICOLAEV, Viorica URSU. NOTIUNEA ȘI STATUTUL JURIDIC AL DREPTURILOR COPILULUI MINOR LA NIVEL NAȚIONAL.
 • Victoria RAILEAN, Petru OSTROVARI. SIGURANȚA PSIHOSOCIALĂ ȘI DREPTURILE OMULUI ÎN CONDIȚIILE PANDEMICE.
 • Nicoleta BOSTANARU, Cezar ZAGORNEANU, Zinaida LUPAŞCU, Artur ZAGORNEANU. ÎNFĂPTUIREA ACTULUI DE JUSTIȚIE ȘI CONTRIBUȚII | ROMÂNEŞTI LA AFIRMAREA DREPTURILOR OMULUI.
 • Veronica DIWO. REPERE ACTUALE PRIVIND POLITICILE SOCIALE SPECIFICE PERSOANELOR VĀRSTNICE DIN REPUBLICA MOLDOVA.
 • Daniel URSU, Viorica URSU. FORMELE DE PROTECTIE A COPIILOR ÎN SITUAȚII DE RISC ȘI CEI RĂMAŞI FĂRĂ OCROTIRE PĂRINTEASCĂ.
 • Nadejda FONARIUC, Violina GHEORGHIȚA. PROMOVAREA DREPTURILOR SPECIFICE FEMEII PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE.
 • Romina MÎRZAC, Grigore PÍRTAC, Anatolie DOGA. TRAFICUL DE FIINŢE UMANE - INFRACȚIUNE CE ATENTEAZĂ ASUPRA DREPTURILOR OMULUI.
 • Adelina NEGREA, Alina STĂVILĂ. ASPECTUL PSIHOLOGIC AL MECANISMELOR NAŢIONALE ȘI INTERNATIONALE DE PROTECȚIE A DREPTURILOR OMULUI.
 • Romina MÍRZAC, Valeriu CERBA. ASIGURAREA LEGALITĂȚII ÎN ADMINISTRAREA PUBLICĂ.
 • Valeria BALAN, Elena CREANGĂ. CONTEXTE ACTUALE PRIVIND PROTECTIA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI.
 • Natalia LUNGU, Zinaida MICLEUŞAN. ABORDĂRI ALE EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN CONTEXTUL PROTECŢIEI COPILULUI.
 • Nicoleta GUSTIUC, Igor SPINU. ASIGURAREA CONTROLULUI ÎN ADMINISTRAREA PUBLICĂ.
 • Amelia CĂRĂULEAN, Victor RUSU. INSTRUMENTE JURIDICE DE PROTECȚIE A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI.
 • Tatiana JAVERDAN, Elena CREANGA. DREPTURILE COPILULUI CU DIZABILITĂȚI PRIN PRISMA PROTECȚIEI JURIDICO-SOCIALE ȘI SPECIALE.
 • Ivan GUZUN, Virginia ZAHARIA, Ala LUCA. ABORDĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI NORMATIVE PRIVIND SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR INTERNAŢIONALE.
 • Mădălina URSU, Ecaterina ȘAPORDAN, Veaceslav URSU. ASPECTE PRIVIND CALIFICAREA INFRACŢIUNII POTRIVIT ALIN. 2 ART. 352, FALSUL ÎN DECLARAȚII ȘI ROLUL AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE INTEGRITATE ÎN DEPISTAREA ȘI PREVENIREA ACESTORA.
 • Veronica KALCEV, Ala ANDON. MECANISME DE PROTECȚIE A DREPTURILOR OMULUI, ASPECTE PSIHOLOGICE.
 • Cornel EȘANU, Maria VIRLAN. MECANISME NATIONALE ȘI INTERNATIONALE DE PROTECTIE A DREPTURILOR OMULUI.
342.7 / L-49        I-1290151

Legislația drepturilor copilului / ed. îngr. de Paul-Augustin Pușcaș . ─ Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2020. - 202 p.

Bibliogr. : p. 201 (5 tit.) și în notele de subsol

ISBN: 978-606-17-1721-7

Pentru a oferi cititorilor un tablou complet asupra drepturilor copilului, asupra principiilor și mecanismelor juridice care protejează și promovează aceste drepturi, am considerat necesar să reunim între paginile acestei lucrări patru convenții europene de-o însemnătate majoră pe acest segment al dreptului -

 1. Convenția cu privire la drepturile copilului, 
 2. Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în afară căsătoriei, 
 3. Convenția asupra relațiilor personale care privesc copiii 
 4. Convenția pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale.


351.7 / I-69 III-140069

Intervenția poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie  : Suport de curs / Ghenadie Neamțu, Arina Țurcan-Donțu, Sergiu Toma, Cristina Balan-Jereghi; coord. : Eleonora Grosu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 144 p. : fot., tab.
Bibliogr. : p. 139-142 (65 tit.) și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-87-936-1

Informația prezentată în Suportul de curs îşi propune să sensibilizeze angajații Poliţiei cu privire la impactul devastator al violenței în familie asupra membrilor familiei și a societății în general și nevoia unui răspuns ferm din partea Poliţiei. Suportul de curs urmărește sporirea gradului de responsabilitate a angajaților Poliției în abordarea fiecărui caz în parte, precum şi eficientizarea intervenției atât la nivel individual, cât și la nivel de sistem.


Suportul de curs abordează diverse aspecte legate de fenomenul violenței în familie, oferă informaţii relevante pentru înţelegerea naturii și dinamicii violenței în familie, vine cu abordări practice utile, bazate pe dovezi, pentru a consolida capacitatea de intervenție a Poliției, inclusiv prin asigurarea unui răspuns coordonat, bazat pe o cooperare eficientă între diferiți actori în soluționarea cazurilor de violență în familie.


343.5 / P-12  III-139971


PĂDURE, Andrei; ȚURCAN-DONȚU, Arina. Violența în familie și în bază de gen : (Suport de curs) / Andrei Pădure, Arina Țurcan-Donțu; cu contrib. lui Sergiu Toma; Centrul de Drept al Femeilor ; PNUD Moldova. ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 178 p. : fig., tab.
Bibliogr. : p. 174-178 (99 tit.)
ISBN: 978-9975-87-921-7

Disponibil: https://cdf.md/wp-content/uploads/2022/03/Suport-de-curs_romana.pdf

Violența în familie și în bază de gen este considerată astăzi una dintre cele mai frecvente infracțiuni comise în orice societate și țară din lume, iar acest fenomen a căpătat proporțiile unei adevărate epidemii. Republica Moldova a realizat în ultimii ani mai multe acțiuni menite să asigure egalitatea de gen dintre femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței în familie. Însă realizarea cu succes a acțiunilor poate fi asigurată doar prin implicarea unor profesioniști instruiți și neafectați de stereotipurile și normele sociale, inclusiv a personalului medical. 

Lucrarea conține aspectele teoretice ale cursului „Violența în familie și în bază de gen” și este destinată studenților medici, rezidenților, medicilor clinicieni și cadrelor didactice ale catedrei Medicină legală a USMF „Nicolae Testemițanu” în calitate de suport de curs pentru procesul de instruire.

Suportul de curs va contribui la sporirea înțelegerii în rândul medicilor și viitorilor medici a tuturor aspectelor fenomenului violenței în familie și în bază de gen pentru eficientizarea intervenției lor profesionale la aceste cazuri și asigurarea respectării drepturilor victimelor.   


343.5 / П-97 III-139975

ПЭДУРЕ, Андрей; ЦУРКАН-ДОНЦУ, Арина. Насилие в семье и гендерное насилие : Учебное пособие / Андрей Пэдуре, Арина Цуркан-Донцу; при участии Серджиу Тома . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2022. - 188 p. : fig., fot., tab.
Bibliogr. : p. 182-187 (99 tit.)
ISBN: 978-9975-87-923-1

Насилие в семье и гендерное насилие, которое совершается повсеместно, в сообществе любой из стран мира, будучи признанным на сегодняшний день одним из самых распространенных преступлений, достигло масштабов настоящей эпидемии. В последние годы Республика Молдова осуществила ряд мероприятий, направленных на обеспечение гендерного равенства между женщинами и мужчинами, а также на предупреждение и пресечение насилия в семье. Однако успешная реализация этих мер может быть обеспечена только при участии хорошо подготовленных специалистов, включая медицинских работников, мировоззрение которых не искажено стереотипами и архаичными социальными нормами. 
Это издание включает вопросы теории курса Насилие в семье и гендерное насилие и предназначается для преподавателей и слушателей в качестве методической поддержки для курса обучения. Методическая поддержка поможет лучшему пониманию врачами и будущими врачами всех аспектов такого явления, как насилие в семье и гендерное насилие, чтобы оптимизировать качество их профессионального реагирования на эти случаи и обеспечить соблюдение прав жертвы316.3 / A-19 II-724145

Activismul civic - condiție a consolidării instituțiilor statului democratic : Materialele Seminarului Republican, desfășurat în cadrul Proiectului Național "Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare" ("Program de stat", 2020-2023), 28 mai 2021 / coord., ed. : Ludmila Roșca ; com. șt. : Oleg Balan . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 168 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârșitul art.

ISBN: 978-9975-56-916-3

Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/seminar_28_mai_2021_activismul_civic_cop_CZU.pdf
 • EDUCAȚIA COMPORTAMENTULUI CIVIC ÎN STATUL DEMOCRATIC CONTEMPORAN /Ludmila Roșca
 • CONȘTIINȚA CIVICĂ – ELEMENT FUNDAMENTAL AL ASIGURĂRII SECURITĂȚII SOCIETALE A REPUBLICII MOLDOVA / Aurelian Lavric
 • ÎN CĂUTAREA POSIBILITĂȚILOR DE FORMARE A CETĂȚENILOR ACTIVI ÎN UCRAINA: EXPERIENȚA NAȚIONALĂ ȘI LOCALĂ / Аnatoli Kruglașov,Natalia Neceaeva-Iurciuk
 • ROLUL RELAȚIILOR PUBLICE ÎN ORGANIZAȚII / Ionel Narița
 • ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN PROMOVAREA VALORILOR ȘI PRINCIPIILOR SECURITĂȚII UMANE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI GLOBAL /Serghei Sprincean,Tudorița-Sanda Sohoțchi, Ghenadie Mitrofanov)
 • NECESITATEA ȘI OBIECTIVELE INTERPRETĂRII NORMELOR PENALE/ Ion Ifrim, Shilbaya Matei Mihaela
 • EXPERIENȚA REALIZĂRII PROIECTELOR DE CERCETARE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ISRAEL. ANALIZA REZULTATELOR PROIECTULUI  AWESOME CA EXEMPLU AL DIPLOMAȚIEI ECONOMICE A UNIUNII EUROPENE ÎN SFERA INOVAȚIONALĂ /Iulia Sirota
 • ACTIVITATEA CIVICĂ DE FOLOSIT ÎN EVENIMENTELE EXTRACURRICULARE A STUDENȚILOR /Valentina Șinghirei
 • ELEMENTELE COMUNICĂRII INTERCULTURALE ȘI ACTIVISMUL CIVIC/ Simion Roșca
 • ÎNVĂȚAREA ȘI RESPECTAREA PRINCIPIILOR DIPLOMAȚIEI ECONOMICE CA GARANT AL DEZVOLTĂRII DURABILE / Ludmila Golovataia
 • ACTIVISMUL SOCIETĂȚII – CHEIA SECURITĂȚII INDIVIDUALE ȘI NAȚIONALE /Natalia Ciobanu
 • PROBLEME DE INTERPRETARE ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCUVIINȚAREA DATĂ UNEI PERSOANE DE A PURTA NUMELE MAMEI /Cristina Dobre)
 • ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
 • SOCIETATEA CIVILĂ – ETALON A MATURITĂȚII SOCIETĂȚII DEMOCRATICE /Dana Paiu
 • REFLECȚII PSIHOLINGVISTICE ÎN MEDIILE SOCIAL-POLITICE INOVATIVE/Nicolae Parcevschi
 • EDUCAȚIA – INSTRUMENT FORTE ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII/Liudmila Curoș
 • ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN CONSOLIDAREA ȘI MODERNIZAREAI NSTITUȚIEI PREȘEDENȚIEI /Еlena Solomon
 • EDUCAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL LA VIITORII SPECIALIȘTI /Valeria Ciobanu
 • EXPERIENȚA REPUBLICII MOLDOVA ÎN PROMOVAREA EDUCAȚIEI CIVICE/Natalia Gavrilenco
 • STATUL – ACTOR AL DEMOCRATIZĂRII /Cătălin-Gabriel Done
 • ROLUL ONG-urilor ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC /Constantin Busucioc
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti