Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Ianuarie - martie 2022

341.2 / G-92 I-1289745


GUCEAC, Ion. Drepturile omului pe înţelesul tuturor : Dicţionar / Ion Guceac. ─ Ed. rev. și actualizată . ─ Chişinău : Știința, 2021. - 248 p.    
Bibliogr. : p. 241-247
ISBN: 978-9975-85-304-0

Dicţionarul conţine nu doar termeni şi cuvinte din domeniul drepturilor omului, dar şi expresii care influenţează sau contribuie la garantarea drepturilor omului. Acesta lucrare este oferită ca un instrument pentru a susţine promovarea drepturilor omului în Republica Moldova şi reflectă gândirea politico-juridică curentă într-o serie de probleme ce vizează acest domeniu.

Dicţionarul de faţă este unul dintre instrumentele de cunoaştere, susţinere şi promovare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, reflectând gândirea politico-juridică de ultimă oră într-o serie de probleme ce vizează această sferă.

Lucrarea include o serie dintre cei mai răspândiţi termeni din domeniu, oferind paralel explicaţia lor; de asemenea, un şir de expresii care influenţează sau adaugă noi dimensiuni definiţiilor, contribuind astfel la lărgirea şi diversificarea conţinuturilor noţiunii de drept al omului.

Dicționarul este destinat publicului larg, elevilor studenților, profesorilor, tuturor celor interesați de cunoașterea drepturilor omului.

341.6 / P-93 II-722953

FRUNZĂ, Iurie; SOSNA, Alexandru; SOSNA, Boris. Procedura de adresare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului = Процедура обращения в Европейский суд по правам человека : Пошаговая инструкция : Instrucțiuni pas cu pas / Iurie Frunză, Alexandru Sosna, Boris Sosna [et al.]; Red. șt. : Zaharia Serghei; : Institutul pentru Democrație . ─ Chişinău : Print-Caro, 2021. - 216 p.

ISBN: 978-9975-56-849-4

Detalii http://cpescmdlib.blogspot.com/2022/03/achizitii-recente-procedura-de-adresare.html
343.5 / I-76        III-139201

IONAŞCU, Vitalie. Infracţiunea de violenţă în familie : reglementări normative, analiză criminologică şi măsuri de prevenire  : Studiu monografic în baza tezei de doctorat susținută în anul 2018 / Vitalie Ionaşcu . ─ Chişinău : Departamentul editorial-poligrafic al Academiei "Ștefan cel Mare", 2021. - 200 p. - (30 de ani aniversară).

Bibliogr. : p. 147-163
ISBN: 978-9975-121-96-5

Studiul dat reprezintă o cercetare complexă a problemelor teoretico-practice cu referire la infracțiunea de violență în familie, fiindu-i oferită o apreciere și propusă o strategie de contracarare a acestui gen de criminalitate prin măsuri specialcriminologice și juridico-penale de prevenire. Problema științifică importantă soluționată constă în elucidarea dimensiunilor criminologice ale fenomenului, precum și perfecționarea cadrului juridco-penal, fapt de natură să contribuie la dozarea prevenției violenței în familie.

 Teza 2018 http://www.cnaa.md/files/theses/2018/53970/vasile_ionascu_thesis.pdf


343.2 / C-51       II-723805

CHEBAC, Tatiana; ZUBCO, Alexandru. Situația privind tortura și relele tratamente în Republica Moldova : Raport / Tatiana Chebac, Alexandru Zubco; au contrib. : Nonna Mihalcean [et al.] ; resp. de ed. : Andrei Borșevski . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 146 p. : fig., fot., tab.

Antetitlu : AO Institutul pentru Democrație ; AO Institutul Național al Femeilor din Moldova "Egalitate" ; AO Centrul Media din Transilvania
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN: 978-9975-56-875-3

Raportul prezintă o analiză a situației privind tortura și relele tratamente în Republica Moldova în perioada anilor 2017-2019 și, parțial, în 2020. Raportul redă situația privind relele tratamente în poliție, în instituțiile penitenciare și în cele rezidențiale din Republica Moldova, inclusiv și în regiunea transnistreană. De asemenea, în acest Raport sunt prezentate jurisprudența art. 3 CtEDO în cauzele împotriva Republicii Moldova, constatările Comitetului ONU Împotriva Torturii fată de Republica Moldova, concluzii și recomandări.


343.2 / Г-75        II-724087

Гражданское общество против пыток, научно-практ. конф. (2020; Кишинэу) Гражданское общество против пыток: Научно-практическая конференция / Ред. кол. : Георге Аворник [et al.] . ─ Кишинэу : Print-Caro, 2021. - 244 p.

ISBN: 978-9975-56-872-2


Materialele conferinței”Societatea civilă împotriva torturii”, care a fost organizată de Institutul pentru Democrație și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Comrat, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea Americană din Moldova, Centrul Media și Institutul Național al Femeilor din Moldova „Egalitate”, cu susținerea financiară a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Участники конференции рассмотрели феномен пыток, а также их последствия, национальное, региональное и международное законодательство по предупреждению пыток и борьбе с ними, широкий круг вопросов, связанных с оказанием первичной правовой и психологической помощи жертвам пыток, а также их реабилитацией, повышением осведомленности общественности о недопустимости пыток, рекомендации Комитета ООН против пыток, узнали о путях профессионального развития организаций, занимающихся предотвращением пыток, о повышении осведомленности сотрудников полиции, пенитенциарных учреждений и психиатрических больниц, а также студентов юридических факультетов молдавских университетов (потенциальных полицейских, прокуроров, судей) об ответственности за применение пыток, рассмотрели методы предотвращения пыток и поощрения нетерпимости к ними др

343.2 / M-43 II-722973

Международное и национальное законодательство о недопустимости пыток = Legislația internațională și națională privind interzicerea torturii : Culegere de acte normative  : Сборник нормативных актов / сост. : Сергей Захария, Юрий Фрунзэ ; Institutul pentru Democrație . ─ Кишинэу : Print Caro, 2020. - 232 p.

ISBN: 978-9975-56-817-394(498) / X-40 II-724129

XENOFONTOV, Ion Valer. România în sistemul de securitate europeană în secolul XX - începutul secolului XXI: Note de curs / Ion Valer Xenofontov . ─ Chişinău : CEP USM, 2021. - 158 p.
Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova
Bibliogr. : p. 154-158
ISBN: 978-9975-158-58-9


Formatul materialului didactic vizează evidențierea principalelor componente ale României în contextul sistemului de securitate europeană în cadrul cronologic vizat. S-a pornit de la premisa că România este parte integrantă a civilizaţiei europene, participant activ la construcţia europeană, fiind atât consumatoare de securitate europeană, cât și furnizor de securitate. Din acest punct de vedere, s-a avut în vizor dimensiunea mondială, europeană, națională și regională. Principiile după care ne-am ghidat la structurarea notelor de curs au fost următoarele: gândim universal, acționăm național; interesele naționale în realitățile internaționale; identitate națională ancorată în cea europeană etc

Cuprins

I. OBIECTUL DE STUDIU. INTRODUCERE, CADRUL GEOGRAFIC, CRONOLOGIE, ISTORIOGRAFIE ȘI IZVOARE..
 II. ROMÂNIA ÎN SISTEMUL DE SECURITATE EUROPEANĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX.
III. ROMÂNIA ÎN SISTEMUL DE (IN)SECURITATE EUROPEANĂ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
IV. ROMÂNIA DUPĂ PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. PRIORITĂŢILE APĂRĂRII NOULUI STAT NAŢIONAL ÎN CONTEXTUL SECURITĂȚII EUROPENE
V. ROMÂNIA ÎN SISTEMUL DE SECURITATE EUROPEANĂ INTERBELICĂ.
VI. POLITICA MARILOR PUTERI FAȚĂ DE ȚĂRILE DIN EUROPA CENTRALĂ, DE EST ȘI DE SUD-EST ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL. CAZUL ROMÂNIEI.
VII. ROMÂNIA ÎN PERIMETRUL ALIANȚELOR ECONOMICE ȘI POLITICO-MILITARE ALE EUROPEI POSTBELICE. RĂZBOIUL RECE..
VIII. POZIȚIA DEOSEBITĂ A ROMÂNIEI ÎN CADRUL INTERVENȚIEI TRUPELOR PACTULUI DE LA VARȘOVIA ÎN CEHOSLOVACIA (1968)
IX. ROMÂNIA ÎN SISTEMUL DE SECURITATE AL ȚĂRILOR SOCIALISTE DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE SUD-EST (SFÂRȘITUL ANILOR 1980) .
X. STRATEGIA DE SECURITATE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI (ROMÂNIA EUROPEANĂ, ROMÂNIA EUROATLANTICĂ).


327/ S-88 II-723027

Conferința științifică internațională "Strategia securității Uniunii Europene în contextul metamorfozelor relațiilor internaționale (1)", 23 aprilie 2021.; com. șt. : Oleg Balan [et al.] ; col. red. : Ludmila Roșca [et al.] . vol.1─ Chișinău[sn], 2021 360 p. : fig., tab.
Disponibil: https://ibn.idsi.md/collection_view/1080

ISBN: 978-9975-56-874-6

Participanților Conferinței Științifice Internațională:din cadrul Proiectului Jean Monnet Chair: „Uniunea Europeană: noțiune cuprinzătoare”  le-au fost propuse direcțiile de cercetare a unui fenomen complex – securitatea, analiza căruia are un caracter interdisciplinar.
 − Asigurarea securității Uniunii Europene într-o lume în permanentă schimbare. 
− Identitatea europeană și problema securității.
− Scopurile și perspectivele „strategiei autonomiei Uniunii Europene” în contextul sistemului de securitate europeană.
− Abordarea sistemică a conflictelor în UE: politica și practica reglementării crizelor.
 − Instrumentele asigurării securității naționale în condițiile securității globale

Decentralizarea Ucrainei: inspirată din Europa unită și determinată de amenințările din partea Rusiei Kruglaşov Anatolii , Sabadash Natalia
Metamorfozele identității și mobilitatea in spațiul Uniunii Europene Goudenhooft Gabriela
Dinamica relațiilor internaționale: modele de cooperare Roşca Ludmila
Nord Stream-2: noi măsuri de securitate pentru Uniunea EuropeanăNeceaeva-Iuriiciuc Natalia
Diplomația culturală ca instrument de protecție a intereselor statului Melnychiuk Liubovi
Hibridizarea vieții social-politice – o provocare atipică pentru strategiile europene de securitate
Gherman Marin
Republica Moldova – zonă de interes strategic pentru UE și Rusia in contextul tranziției la ordinea mondială multipolară Lavric Aurelian
Extinderea UE: riscuri și beneficii Dulschi Ion
Bisericile minoritare și contribuțiile lor naționale in cadrele universalului. Căile lor în preveniriea fundamentalismului, xenofobiei, antisemitismului, și a rasismuluiPop Irina
Dimensiunea culturală a identităţii europene Roşca Simion
Problematica securității umane și drepturilor persoanei reflectată in acordul de asociere RM-UE
Sprincean Serghei , Sohochi Tudorița-Sanda
Cadrul politico-juridic al relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană/Solomon Constantin
Drepturile omului și securitatea globală Sprincean Serghei , Mitrofanov Ghenadie
Protecția civilă contra dobandirii, utilizării sau divulgării ilegale a secretelor comerciale și importanța acesteia in dezvoltarea economicăCojocari Eugenia , Perederco Vasile
Unele măsuri penale necesare imbunătățirii strategiei securității Uniunii EuropeneIfrim Ion
Contextul economic al diplomației moderne in timpul transformării economiei mondialeGolovataia Ludmila
Protecția securității economice in contextul securității europenePerederco Vasile
Prognozarea securității alimentare in țările Uniunii EuropeneCazacu Vitalie
Migranți la porțile Europei. Modul in care mass-media din Bihor reflectă „capturile” de migranțiPușcaș Cristina Liana
Inovațiile ca element a securității naționale Andreeva Tatiana , Grosu Evghnii
Comerțul electronic in epoca proceselor de globalizareBădărău Elena , Gureu Valeriu
Dimensiunea comunicării interculturale in soluţionarea conflictelor identitareSpînu Stela
Comentarii privind custodia copiilor minoriCrețu Georgeta
Considerații privind starea politică a sistemului nordic de securitateDone Cătălin-Gabriel
Promovarea democrației UE față de Rusia Russkiy Mir: cum să asigurăm Europa de Est?Motsok Vitaliy
Republica Moldova și dilema securității naționale prin prisma cooperării cu Uniunea Europeană și NATO Paiu Dana
Integrarea ca factor important in migrația azerbaidjanilor către EuropaAskerova Simuzer
Instabilitatea social-politică, rolul clasei politice in asigurarea stabilitățiiUrsu Valentina
Rolul politicilor publice in gestionarea crizelorBoț Vadim
Perspective de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova in cadrul parteneriatului estic Curoş Liudmila , Tulbu-Frunze Cristina
Asigurarea intereselor naționale ale Republicii Moldova in contextul politicii europene de vecinătate și securitateŢîbuleac Ştefan
Relații reflexive intre politic și electorat, populație și guvernare, intern și internațional, conflictul intereselor intre mentalități și generațiiParcevschi Nicolai
Securitatea națională a Uniunii Europene. Dezvoltarea sistemelor de securitate naționale și internaționaleBen-Nun Eti Leon
Avantajele comparative ale sistemului de invățămant internaționalizatDasman El-Fahel
Politica de integrare in Europa și Statele UniteOchana Shimrit
Asigurarea securității inovaționale – provocare a noului timp. Segmentul economicSamciuc Nicolai
Provocări privind gestionarea infracționalității la frontierele UERadu Gianina-Anemona


061.2 / D-57       II-724103

DILION, Marcela; COSTANDAKI, Oksana. Vocea societății civile pentru incluziune: Ghid de bune practici / Marcela Dilion, Oksana Costandaki; Dezvoltarea Societății Civile la nivel local în Republica Moldova ; Asociația pentru Politica Externă ; Keystone Human Services Moldova . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 56 p. : fot.

ISBN: 978-9975-56-920-0

Disponibil : https://www.keystonemoldova.md/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/guide.pdf

Consolidarea rolului societății civile în Republica Moldova în promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități este esențială pentru fortificarea angajamentului civic cu privire la principiilor bunei guvernări. Odată cu ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Republica Moldova a marcat o schimbare importantă în abordarea dizabilității nu doar prin prisma protecției sociale și a condiției persoanei, dar și din punctul de vedere al promovării și respectării drepturilor omului, al incluziunii sociale, al valorii umane și al egalității de șanse. Deși în ultimii ani au fost adoptate politici şi a fost îmbunătățită legislația în domeniul incluziunii sociale și educaționale a persoanelor cu dizabilități, inclusiv a copiilor, au fost dezvoltate diverse servicii sociale și educaționale constatăm că procesul de implementare este lent din cauza constrângerilor legate de faptul că resursele, capacitățile umane și financiare sunt limitate. Organizațiilor societății civile le revine un rol deosebit în crearea serviciilor sociale comunitare, dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării care sunt și priorități ale statului fiind enunțate în documentele de politici

Vezi de asemenea https://www.keystonemoldova.md/ro/publications-and-resources/publications/

327 / Г-36           I-1289773

Геополитические трансформации в современном мире и их влияние на энергетическую безопасность : Курс лекций / Александр Буриан, Оляна Киндыбалюк, Карол Янас, Рудольф Кухарчик . ─ Кишинэу : [S. n.], 2021. - 324 р.

Antetitlu : Европейский Университет Молдовы; Университет им. Александра Дубчека в Тренчине

ISBN: 978-9975-158-63-3

Курс лекций посвящен проблеме реформирования Системы международных отношение Вопросам энергетической безопасности, а также роли энергетического фактора, влияющеr конфигурацию геополитических сил и обеспечение национальной безопасности в современно мире. Новые вызовы энергетической безопасности требуют комплексного ответа. Рассмотрение предлагаемых подходов к  этой проблеме находится в русле формирующейся теории энергетической безопасности и ее практического применения.

Предназначен для студентов, магистрантов и докторантов, обучающихся по специальностям «международные отношения» и «международное право», а также для специалисТОВ В данной области и широкого круга читателей.

352/ C - 76          III-138459

Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice  : Materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale, ediția a 7-a, 26 februarie 2021 / com. org. : Balan Oleg [et al.] ; col. red. : Zelenschi Angela [et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 344 p. : fig., tab.[Accesat la 23.03.2022 ]
Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-3492-3-9
Disponibil :

Din cuprins 

 • Anastasia ȘTEFANIȚA Influența proceselor de europenizare asupra autonomiei locale din Republica Moldova
 • Cristina LESNIC Lacunele normative în asigurarea cooperării polițienești internaționale în contextul perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova
 • Dorin ANDROS Agenda de dezvoltare durabilă 2030: rezultate și perspective de implementare în Republica Moldova
 • Ion COJOCARI Infracțiunea de organizare a migrației ilegale: consimțământul victimei
 • Iulian PETCO Impactul pandemiei asupra fenomenului migrațional .
 • Mihail DOGOTARI Etape de dezvoltare a conceptului „culturii”
 • Nadejda HOMIȚCHI Tendințele actuale ale migrației internaționale a forței de muncă
 • Oksana MALANCHUK Pilot projects to combat corruption at the territorial level in Ukraine
 • Shirmit OCHANA International experience on inclusive education in European Union countries: the regulatory-legal framework
 • Vasile BOGHIAN Mecanismul european al funcţiei publice - un exemplu pentru statele-membre UE
 • Геннадий БРОВКА Компаративный анализ политики инновационного развития и обеспечения инновационной безопасност и ряда европейских государств .
 • Штефан ЦЫБУЛЯК Основные направления деятельности ЕС по вовлечению стран-соседей в систему европейской политики сотрудничества и безопасности
351 / T-36              III-138895

Teoria și practica administrării publice  : Materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale, 21 mai 2021 / com. org. : Oleg Balan [et al.] ; com. șt. : Oleg Balan (preș.) [et al.] . ─ Chișinău : AAP, 2021. - 564 p. : fig., tab.

Disponibil : http://aap.gov.md/files/conferinte/21.5.21/21.5.21.pdf

 Bibliogr. la sfârșitul art.

 Din continut

ATELIERUL II. PROBLEME ACTUALE ALE ȘTIINŢEI POLITICE ȘI PARCURSUL EUROPEAN AL REPUBLICII MOLDOVA 
Nicolae ȚÂU Impactul diplomației economice asupra arhitecturii relațiilor internaționale contemporane .
Constantin SOLOMON Evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană – de la parteneriat și cooperare la asociere și preaderare 
Ludmila ROȘCA Educația interdisciplinară pentru toleranță și integrare socială .
Людмила КОЗЛОВА Взаимосвязь государственной миграционной политики Украины и проблем регулирования миграционных процессов 
Marius VĂCĂRELU Statul de drept în secolul XXI: universalitate sau fragmentare 
Galina ȚURCAN Multiculturalism și corectitudine politică 
Silvia DULSCHI Internaționalizarea învățământului superior- imperativ al timpului  
Stela SPÎNU Hofstede’s cultural dimensions and the ethnic conflict
Angela POPOVICI Dinamica cooperării transfontaliere între Republica Moldova, România și Ucraina pe dimensiunea conservării patrimoniului istoric ..
Ion DULSCHI Tehnica documentară – metodă de cercetare în științele sociale 
FURTUNĂ Problema toleranţei în condiţiile globalizării lumii contemporane 
Artiom JUCOV Probleme actuale ale sistemului actual de reglementare a relațiilor comerciale internaționale .
Gabriel-Cătălin DONE Europenizarea procedurii administrative – impactul, răspunderea publică și cultura organizațională în domeniul securității naționale din România .
 Ina MACOVEI, Irina COIALNÎC Rolul internaționalizării în dezvoltarea instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova   
Dana PAIU Republica Moldova și colaborarea cu NATO – argument forte pentru integrarea în Uniunea Europeană 
Olga IURCO Revenirea diasporei acasă în contextul pandemiei COVID-19 
Iulian PETCO Migrația populației Republicii Moldova în Republica Italiană 
Julia SIROTA Food supply vaccination policy to terminate covid-19 crisis in Israel 
Mădălina BALAN, Svetlana CEBOTARI Considerații privind repercusiunile crizei ruso-ucrainene asupra securității Republicii Moldova .
Tatiana LUNGU Probleme ale egalității de gen în perioada postmodernă 
Valeria BOTNARI Sistemul educaţional din Republica Moldova în contextul procesului Bologna Evghenia ILAȘCO Rolul organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19 
Natalia RAHMISTRIUC Rolul diplomației economice în promovarea interesului economic al Republicii Moldova 
Roman GORMAH Fundamentarea și evoluția conceptului de diplomație: aspecte istoriografice și abordări teoretico-metodologice .
Natalia VACARCIUC Provocările mediului de securitate contemporan 
Ion DÎNGA Diplomația în sistemul medical 
Elena ONȚA Promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinație turistică vitivinicolă 


659.3 P-96 II-723633

Psihologia Fake News: Acceptarea, distribuirea și corectarea informațiilor false / coord. de Rainer Greifeneder [et al.]; trad. din engl. de Vlad Vedeanu . ─ Bucureşti : Trei, 2021. - 448 p. - (Psihologie. Psihoterapie).
Bibliogr. : p. 441-446
ISBN: 978-606-40-1008-7I373.5 / E-25 IV-63267

Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 7-a / Iosif Moldovanu, Natalia Cebotar, Violeta Terguță [et al.]; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu . ─ Chișinău : [s. n.] . - 2021. - 144 p. : fig., fot., tab.
Ghidul a fost elab. și tip. cu suportul proiectului Consiliului Europei "Educație pentru democrație în Republica Moldova"
ISBN: 978-9975-87-860-9

373.5 / Г-75        IV-63223

Гражданское воспитание: Пособие для учителя : 7 класс / Иосиф Молдовану, Наталья Чеботарь, Виолета Тергуцэ [et al.]; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2021. - 144 p. : fig., tab.

Пособие разработано и издано при поддержке проекта Совета Европы "Образование для демократии в Республике Молдова"
ISBN: 978-9975-87-863-0

Disponibil:https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_clasa_7_ru.pdf


373.5 / Г-75 IV-63225

Гражданское воспитание  : Пособие для учителя : 12 класс / Диана Галантон, Ольга Елпужан, Кэлин Рус, Оана Нестян-Санду; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2021. - 144 p. : fig., tab.

Пособие разработано и издано при поддержке проекта Совета Европы "Образование для демократии в Республике Молдова"
ISBN: 978-9975-87-864-7

Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_clasa_12_rus.pdf

373.5 / E-25  IV-63269

Educație pentru societate] : Ghidul profesorului : Clasa a 12-a / Olga Elpujan, Diana Galanton, Călin Rus, Oana Nestian-Sandu; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 144 p. : tab.

Ghidul a fost elab. și tip. cu suportul proiectului Consiliului Europei "Educație pentru democrație în Republica Moldova"
ISBN: 978-9975-87-861-6

Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_clasa_xii_final.pdfVEZI 

Educație pentru societate : Ghidul profesorului314.1 / Г-61 II-721118

ГОЛОВАТАЯ, Людмила Валериановна. Миграция как вызов безопасности в Европейском Союзе  : Учебное пособие / Людмила Головатая . ─ Кишинев : [s. n.] , 2020. - 200 p. : fig., tab.
Bibliogr. la sfârșitul temelor și în notele de subsol

ISBN: 978-9975-56-775-6


Пособие содержит в себе темы , посвященные общетеоретичесикм аспектам миграции, миграционной политики. взатимосвязи миграции и эконномической безопасности Европейского Союза  в период миграционного кризиса.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti