Faceți căutări pe acest blog

Intensificarea acțiunii UE în domeniul prevenirii traficului de persoane

Raport privind măsurile întreprinse pentru a da curs Strategiei UE în vederea eradicării traficului de persoane și identificarea unor noi măsuri concrete: COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU / Comisia Europeană, Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne,Bruxelles, 4.12.2017, COM(2017) 728 final.. - 10 p.
[Accesat la 9.01.2018]

 Disponibil la :   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0728&from=RO

Traficul de persoane rămâne o formă foarte profitabilă de criminalitate gravă și organizată, fiind interzisă în mod explicit de Carta drepturilor fundamentale a UE 1 . În spatele fiecărei victime se află experiențe și suferințe devastatoare care trebuie recunoscute și abordate în mod corespunzător și, mai ales, prevenite. Având în vedere amploarea prejudiciilor aduse victimelor, prevenirea ar trebui să rămână piatra de temelie a acțiunii UE în domeniul combaterii traficului de persoane. Prezenta comunicare definește acțiunile-cheie pe care Comisia și statele membre trebuie să le intensifice. Printre acestea se numără cooperarea cu agențiile UE, cu societatea civilă, cu țările terțe și cu toate celelalte organizații și organisme relevante.
În mod clar, victimele sunt mult mai numeroase decât cele înregistrate în statisticile oficiale. Această formă de criminalitate are o evidentă dimensiune de gen. Traficul de persoane în scopul exploatării sexuale, ale cărui victime sunt în special femeile și fetele, figurează în mod consecvent ca fiind forma predominantă 2 .
Traficul de persoane generează un profit considerabil 3 și se bazează pe o interacțiune foarte complicată dintre cerere și ofertă, la care participă, cu sau fără bună știință, un lanț complex de actori. Verigile acestui lanț trebuie întrerupte pentru a eradica această formă de criminalitate. Autorii și cei care comit abuzurile profită de vulnerabilitățile persoanelor, exacerbate de factori precum sărăcia, discriminarea, inegalitatea de gen, violența bărbaților împotriva femeilor, lipsa accesului la educație, conflictele, războiul, schimbările climatice, degradarea mediului și dezastrele naturale, în scopul exploatării sexuale sau prin muncă, al cerșetoriei, al unor activități infracționale etc.
Întrucât modul de operare al traficanților este în permanentă schimbare, UE trebuie să abordeze legăturile dintre traficul de persoane și alte forme de criminalitate, inclusiv introducerea ilegală de migranți, terorismul, corupția, traficul de droguri, criminalitatea informatică și exploatarea sexuală în mediul online, producția de material care implică abuzuri sexuale asupra copiilor, criminalitatea financiară, fraudarea documentelor, fraudele cu cărți de credit și fraudarea sistemului de prestații sociale 4 .
Astfel cum s-a subliniat în Agenda europeană privind migrația, în Agenda europeană privind securitatea 5 și în alte instrumente de politică ale UE 6 , Uniunea Europeană își menține angajamentul de a preveni și a combate traficul de persoane, precum și de a proteja drepturile victimelor, ținând seama, în special, de vulnerabilitatea femeilor și copiilor care sunt victime ale traficului de persoane. De asemenea, traficul de persoane este stabilit drept o categorie prioritară de amenințări legate de criminalitate în cadrul ciclului de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă 2018-2021 7 . În plus, angajamentul politic de a intensifica acțiunea UE de combatere a traficului de persoane, pe teritoriul UE și la nivel mondial, este susținut de Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene (SGUE), de strategiile și planurile de acțiune relevante ale UE 8 , precum și de rezoluțiile Parlamentului European 9 . Există, de asemenea, un sprijin puternic din partea societății civile 10 .
În ultimii ani, Uniunea Europeană a instituit un cadru de politică și juridic cuprinzător și coerent pentru combaterea traficului de persoane. Cadrul acoperă toate domeniile de politică ale UE care au legătură cu traficul de persoane, inclusiv finanțarea și cercetarea. Directiva 2011/36/UE 11 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia (denumită în continuare „directiva”) definește cadrul juridic. Comisia continuă să monitorizeze punerea în aplicare a directivei 12 de către statele membre și prezintă rapoarte cu privire la progresele înregistrate.
Strategia UE în vederea eradicării traficului de persoane 13 (denumită în continuare „strategia”) este principalul instrument pentru elaborarea, coordonarea și punerea în aplicare a acțiunii UE în acest domeniu. Acțiunile enumerate în strategie în cadrul celor cinci priorități-cheie referitoare la prevenire, urmărirea penală, protecția victimelor, parteneriate și mai buna cunoaștere a fenomenului au fost puse în aplicare 14 .
Cu toate acestea, la nivel global, contextul socio-politic s-a schimbat semnificativ de la adoptarea directivei și a strategiei. Impactul economic și social al crizei financiare mondiale, criza migrației și amenințările la adresa securității reprezentate de grupările de criminalitate organizată accentuează și mai mult vulnerabilitățile și, prin urmare, necesită adoptarea unor măsuri mai ferme, atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Aceste măsuri trebuie să urmărească în continuare o abordare bazată pe drepturile omului, care să țină cont de gen și să fie adaptată nevoilor copiilor. De asemenea, punerea în aplicare a măsurilor trebuie să fie coordonată în UE și pe plan extern, precum și în cadrul diferitelor domenii de politică.
Pe baza strategiei și a eforturilor în curs pentru aplicarea integrală a directivei, prezenta comunicare propune un set de priorități specifice menite să intensifice eforturile UE în domeniul prevenirii traficului de persoane. Comunicarea se axează pe subminarea modelului de afaceri utilizat în traficul de persoane, pe îmbunătățirea accesului victimelor la drepturi, precum și pe furnizarea unui răspuns coordonat și coerent prin acțiunile interne și externe ale UE.

II. Priorități specifice pentru intensificarea acțiunii UE în domeniul prevenirii traficului de persoane
Pe baza punerii în aplicare actuale a strategiei, a rezultatelor celor două rapoarte întocmite în temeiul articolului 23 din directivă 15 , a unei ample munci de coordonare și a unor schimburi extinse de opinii cu o serie de părți interesate 16 și pentru a intensifica acțiunea UE, au fost identificate trei priorități specifice:
  • ·intensificarea luptei împotriva rețelelor de criminalitate organizată prin diverse mijloace, inclusiv prin subminarea modelului de afaceri și distrugerea filierelor de trafic;
  • ·pentru victimele traficului de persoane, oferirea unui acces mai bun la drepturi și asigurarea respectării acestora;
  • ·furnizarea unui răspuns coordonat și consolidat, atât în interiorul, cât și în afara UE
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti