Faceți căutări pe acest blog

Regulamentul CEDO, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016

O versiune modificată a articolului 47 din Regulamentul Curții, care stipulează condițiile pentru a introduce în mod corect la Curte o cerere completă și validă, a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Modificările sunt minore și sunt expuse în detaliu în comunicatul de presă publicat de către Curte la data de 1 decembrie 2015.
Comunicatul de presă (01/12/2015)

În urma acestor modificări, toate documentele relevante, inclusiv formularul de cerere precum și Nota Informativă ‘Cum se completează corect un formular de cerere’, au fost aduse la zi. Reclamanții și reprezentanții lor trebuie să utilizeze versiunea actuală a formularului de cerere. Vechile formulare de cerere, disponibile din 1 ianuarie 2014 și trimise Curții până la data de 1 ianuarie 2016 vor fi în continuare acceptate dacă îndeplinesc restul cerințelor Articolului 47. 
____________________________________________________________
Regulamentul Curţii
Articolul 47 din Regulamentul Curţii - Conţinutul unei cereri individuale
(Așa cum a fost modificat de către Curte în datele de 17 iunie și 8 iulie 2002, 11 decembrie 2007, 22 septembrie 2008, 6 mai 2013, 1 iunie şi 5 octombrie 2015)
1. Fiecare cerere introdusă în baza articolului 34 din Convenţie trebuie prezentată pe formularul pus la dispoziţie de grefă, cu excepţia cazului în care Curtea decide altfel. Cererea trebuie să conțină toate informațiile cerute în părțile pertinente ale formularului și trebuie să indice:
(a) numele, data naşterii, naţionalitatea şi adresa reclamantului; în cazul în care reclamantul este o persoană juridică: numele complet, data constituirii sau a înregistrării, numărul oficial de înregistrare (dacă există) și adresa oficială;
(b) dacă este cazul, numele, adresa, numerele de telefon și fax și adresa electronică a reprezentantului său;
(c) dacă reclamantul este reprezentat, data şi semnătura originală a reclamantului în chenarul prevăzut pe pagina rezervată procurii; semnătura originală a reprezentantului trebuie să figureze, de asemenea, ca dovadă de acceptare a reprezentării;
(d) Partea sau Părţile contractante împotriva căreia sau cărora este îndreptată cererea;
(e) o expunere concisă și lizibilă a faptelor;
(f) o expunere concisă și lizibilă a încălcării sau a încălcărilor pretinse ale Convenţiei precum şi a argumentelor pertinente; şi
(g) o expunere concisă și lizibilă referitoare la respectarea de către reclamant a criteriilor de admisibilitate prevăzute de art. 35 paragraful 1 din Convenţie;

2. a) Toate informațiile menționate la alineatele de la e) la g) ale paragrafului 1 de mai sus trebuie expuse în părțile corespunzătoare ale formularului de cerere și trebuie să fie suficiente pentru a permite Curții să identifice, fără ca aceasta să consulte alte documente, natura și obiectul cererii.
b) Reclamantul poate însă completa aceste informații anexând la formularul de cerere un document separat de maxim 20 de pagini care să conțină o expunere detaliată a faptelor, a pretinselor încălcări ale Convenției și a argumentelor pertinente.

3.1. Formularul de cerere trebuie semnat de către reclamant sau de către reprezentantul său și trebuie însoțit de:
a) copii ale documentelor aferente deciziilor sau măsurilor contestate, fie ele de natură judiciară sau de altă natură;
b) copii ale documentelor și deciziilor care demonstrează că reclamantul a epuizat căile de recurs interne și că a respectat termenul stabilit de art. 35 paragraful 1 din Convenție;
c) dacă este cazul, copii ale documentelor referitoare la alte proceduri internaționale de anchetă sau de reglementare ;
d) dacă reclamantul este o persoană juridică, după cum prevede paragraful 1 a) din prezentul articol, documentul sau documentele care să ateste că persoana care introduce cererea are calitatea de reprezentant al reclamantului sau deţine o procură în acest sens.

3.2. Documentele prezentate în sprijinul cererii trebuie să figureze pe o listă în ordine cronologică, să fie numerotate consecutiv și să fie clar identificate.

4. Reclamantul care nu doreşte ca identitatea sa să fie făcută publică trebuie să precizeze aceasta şi să prezinte o expunere a motivelor care justifică derogarea de la regula publicităţii procedurii în fața Curții. Aceasta din urmă poate autoriza anonimatul sau poate decide să-l acorde din oficiu.

5.1. În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la paragrafele 1 și 3 ale prezentului articol, cererea nu va fi examinată de către Curte, cu excepţia cazurilor în care:
a) reclamantul a furnizat o explicație satisfăcătoare cu privire la nerespectarea respectivei obligații;
b) cererea privește solicitarea unei măsuri provizorii;
c) Curtea decide altfel, la cererea reclamantului sau din oficiu.

5.2. Curtea poate în orice moment să solicite unui reclamant să transmită în termenul care îi va fi special acordat orice informație sau document utile în forma sau maniera considerate adecvate.

6. a) În sensul articolului 35 paragraful 1 din Convenţie, cererea este considerată introdusă la data la care formularul de cerere care satisface exigențele impuse de prezentul articol de față este expediat Curții. Data expedierii este considerată data ștampilei poștei.
b) Dacă consideră justificat, Curtea poate decide să rețină o altă dată ca dată a introducerii cererii.

7. Reclamantul trebuie să informeze Curtea cu privire la schimbarea adresei sale și în legătură cu orice fapt pertinent în examinarea cererii sale.
_______________________________________________________
Cum introduceţi corect o cerere

Dacă decideţi să sesizaţi Curtea, asiguraţi-vă că cererea dumneavoastră respectă instrucţiunile enunţate în articolul 47 din Regulamentul Curţii, care indică informaţiile şi documentele ce trebuie furnizate.

Absenţa unei informaţii sau a unui document dintre cele impuse de articolul 47 §§ 1 şi 2 va antrena neexaminarea de către Curte a capetelor dumneavoastră de cerere. Este deci obligatorie completarea tuturor rubricilor din formularul de cerere.

O cerere introdusă corect va fi examinată de către Curte, dar aceasta nu garantează că va fi declarată admisibilă. 
Articolul 47
Introducerea acţiunii (versiune în limba engleză)
Descărcați, completați, imprimați și trimiteți formularul Curții, prin poștă, împreună cu toate documentele pertinente. Niciun alt formular nu trebuie folosit. Consultați documentele următoare pentru o completa formularul de cerere în mod corect. 

Nu contactați Curtea pentru a obține o versiune imprimată a formularului, riscați să depășiți termenul de introducere a cererii.

Formular de cerere

Curtea Europeană a Drepturilor Omului: Informaţii utile

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti