Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi - Raporturile dintre Stat şi societatea civilă în RM în contextul realizării reformelor democratice323(478) / R - 22        III-124839
 Raporturile dintre Stat şi societatea civilă în Republica Moldova în contextul realizării reformelor democratice / red.: Victor Juc et al.; coord. şt.: Alexandru Roşca, resp. de ed.. Pantelimon Varzari . Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări Juridice şi Politice─ Chişinău : [ s. n.], 2014. - 247 p.

ISBN: 978-9975-9742-8-8

 Pentru țările din spațiul postsovietic, precum sunt Georgia,
Ucraina și Republica Moldova, este destul de important realizarea reformelor democratice pe plan politic, economic și social în contextul aspirațiilor acestor țări pentru valorifi carea opțiunii de europenizare și integrare europeană. În circumstanţele invocate, suportul UE pentru Republica Moldova este condiţionat prin necesitatea eforturilor clasei politice de a depăși acele probleme cu care se confruntă țara noastră (crizele sistemice cu multe elemente vicioase de reproducere, clivajele
sociopolitice, provocările la adresa democrației, defi citul democratic și alte difi cultăți care alimentează criza democrației în societate), precum și prin promovarea reformelor de modernizare a societăţii în vederea apropierii de standardele UE.....

 .... Principalele subiecte examinate în lucrarea de faţă (ea include 9 capitole, fi ecare fi ind divizat în 2-3 și mai multe subcapitole) se referă la: analiza statului ca instituție centrală a sistemului politic și necesitatea edifi cării statului de drept care ar fi un garant sigur al democrației; cercetarea naturii raporturilor între stat și societatea civilă ca factor al consolidării democrației; elucidarea mecanismelor instituționale de interacțiune dintre puterea de stat și societate în Republica Moldova; examinarea interconexiunii dintre democrație și societatea civilă prin prisma statului de drept și fenomenului partidist; evidențierea rolului partidelor politice în procesul interacţiunii dintre societatea civilă și stat; decelarea dimensiunii civice, valorică și politică în procesul de consolidare democratică a societății moldovenești; identifi carea unor strategii și presiuni sociopolitice în condiţiile evoluţiei democratice a Republicii Moldova. De asemenea, și-a găsit refl ectare și problema consolidării morale a societăţii civile pentru edifi carea statului democratic.


Lucrarea de față abordează o serie de probleme actuale privitoare la diverse aspecte ale raporturilor dintre stat și societatea civilă în Republica Moldova în contextul realizării reformelor democratice. Cercetarea cuprinde contextul naţional în care funcționează instituțiile democratice ale statului și organizațiile societății civile, acestea fi ind puternic infl uențate de opțiunea de integrare europeană a Republicii Moldova. Studiul întreprins este rezultatul unor cercetări efectuate în cadrul proiectului instituțional cu genericul „Interacţiunea dintre stat și societatea civilă în Republica Moldova în contextul aprofundării reformelor democratice” (termenele 2011–2014)....

...Printre reușitele cercetării mai pot fi evidenţiate sinteza demersurilor știinţifi ce naționale și din străinătate, inclusiv din România, Ucraina, Rusia, vizînd problema în cauză, sistematizarea și valorificarea studiilor anterioare ale cercetătorilor notorii în domeniu, aplicarea abordărilor conceptualmetodologice și teoretice în cadrul analizei problemelor identifi cate care, din punctul de vedere al autorilor, pot avea infl uenţă asupra dinamicii reformelor democratice din Republica Moldova.

În baza cercetărilor realizate, autorii studiului vin în fi nal cu o serie de concluzii generale asupra triadei examinate: staul – democrație – societate civilă. Acestea denotă caracterul sintetic, științifi c, dar și științifi co-practic al studiului, refl ectînd problematica și direcțiile de cercetare luate în ansamblu.

De o valoare reală se bucură recomandările propuse în capitolul fi nal al lucrării. Ele se disting prin concretețe, au adresat concret – Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, sectorul „trei” al societății, vizînd probleme importante ce țin de sporirea responsabilității guvernanților în elaborarea și aplicarea legislației naționale, de reglementarea domeniului presiunilor politice, de modernizarea mecanismelor de interacțiune dintre puterea politică și societatea civilă etc.

Valeriu MOȘNEAGA Recenzie: Raporturile dintre stat și societatea civilă în Republica Moldova în contextul realizării reformelor democratice. //Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. - 2015. - Nr  2(168)> -  P.271-272
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti