Faceți căutări pe acest blog

Cărţile unesc Europa: Intrări noi (CoE): Sănătate publică

În Sala de lectură a Centrului Pro-european de Servicii şi Comunicare (et.3, sediul central, BNRM) pot fi consultate publicaţiile recent editate de către Consiliului Europei în domeniul protecţiei sănătăţii publice, prezentate la ediţia din 2015 a SIC şi intrate în colecţiile Centrului, datorită suportului oferit de Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova, cu ocazia celebrării celei de-a 20-a aniversări de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei. 

Convenţiile Consiliului Europei

B.3/216 Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs = Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (STCE n° 216) (Santiago de Compostela, 25.III.2015). - Strasbourg : Council of Europe, 2014. - 15 p. - 978-92-871-8091-9. -(Council of Europe Treaty Series No.216).Seria Tratatelor Consiliului Europei (STCE) conţine versiunea oficială a tuturor convenţiilor şi acordurilor adoptate în cadrul Consiliului Europei, numerotate în ordine cronologică de la data deschiderii lor pentru semnare. Data de pe coperta publicaţiei este cea a deschiderii tratatului pentru semnare.

Situaţia privind semnarea şi ratificarea tratatelor Consiliului Europei de către State este disponibilă gratuit pe pagina Internet a Biroului Tratatelor Consiliului Europei. http://conventions.coe.int.

Convenţia Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane (Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs) a fost deschisă pentru semnare Statelor membre ale Consiliului Europei, Uniunii Europene şi Statelor non-membre care au statut de onservator pe lângă Consiliului Europei, la Santiago de Compostela, la 25 martie 2015. Întrarea în vigoare : 5 ratificări, dintre care 3 State membre.

Convenţia oferă un cadru cuprinzător pentru a defini traficul de organe umane drept o infracțiune, pentru a proteja victimele și de a urmări penal infractorii. Aceasta incriminează eliminarea ilicită de organe umane de la donatori vii sau decedați și utilizarea lor pentru transplantare sau în alte scopuri, precum și alte acțiuni conexe.De asemenea, tratatul prevede măsuri de asigurare a transparenței sistemelor naționale de transplant și accesului echitabil la transplanturi. Acesta oferă o oportunitate pentru acțiuni concertate la nivel global prin armonizarea legislației naționale și pune bazele pentru cooperarea transfrontalieră.

Convenţia invită guvernele să trateze ca infracţiune penală prelevarea ilicită de organe umane de la donatori în viaţă sau decedaţi:
  • dacă prelevarea este realizată fără acordul liber, informat ş special al donatorului în viaţă sau decedat, sau în cazul donatorului decedat, fără ca prelevarea să fie autorizată în conformitate cu dreptul intern;
  • dacă, în schimbul prelevării de organe, donatorul în viaţă, sau o persoană terţă, obţine un profit sau un avantaj comparabil;
  • dacă, în schimbul prelevării de organe de la un donator decedat, o persoană terţă obţine un profit sau un avantaj comparabil.
De asemenea, Convenţia prevede măsuri de protecţie şi de despăgubire a victimelor, precum şi măsuri de prevenire destinate să garanteze transparenţa şi un acces echitabil la serviciile de transplantare.  

 Droguri

J.3/2014 CO Coherence policy markers for psychoactive substances / Muscat, Richard. - Strasbourg : Council of Europe, 2014. - 262 p. - 978-92-871-7928-9. - Bibliogr. : p. 261-262.

Obiectivul prioritar al Grupului Pompidou în decursul programului de lucru 2010-14, a fost identificarea unei abordări eficiente privind elaborarea unor politici coerente ce ţin de legalitatea şi ilegalitatea drogurilor. Pe parcursul anilor, cercetările au evoluat în acest domeniu, fapt justificat în publicaţiile grupului: De la o politică privind drogurile ilegale, la o politică privind substanțele psihoactive, în 2008 și Către o politică integrată privind substanțele psihoactive: o analiză teoretică și empirică, în 2010, și apoi Reflecții asupra conceptului de coerență pentru o politică privind substanțele psihoactive și dincolo de ele, în 2012.

Această ultimă publicație a încercat să scoată în evidenţă punctele importante ale ceea ce poate fi numită o politică coerentă privind substanțele psihoactive. Aceasta a propus șase indicatori, în jurul cărora conceptul de coerență a fost dezvoltat: conceptualizare, context politic, cadrele legislative și de reglementare, cadrele strategice, răspunsurile / intervenții, structurile și resursele.

Ținta inițială de utilizare a acestor indicatori este faptul că toate cele șase politici privind drogurile ar trebui să fie în conformitate cu conceptul de "bunăstare". Cel puțin, nu ar trebui să se contrazică între ele și, cel mai preferabil, ar trebui să fie în armonie. În acest context, în 2013 și 2014, cercetătorii au îmbunătăţit acești indicatori și i-au testat în țările lor, și anume în Croația, Republica Cehă, Ungaria, Irlanda, Israel, Italia, Norvegia și Portugalia, pentru a verifica dacă au oferit un instrument valid pentru a măsura eficiența și eficiența unei politici coerente privind substanțele psihoactive.

Concluziile rezultative ale aceastei publicații indică faptul că astfel de indicatori pot fi într-adevăr utilizaţi ca bază de discuție cu privire la problema de coerență și, în unele cazuri, pot reprezenta un mijloc de a pune în aplicare mai eficient politicile coerente în ceea ce privește substanțele psihoactive și, de asemenea, posibilele politici care să examineze alte forme de comportament dependent.


E.6/2015 GE The gender dimension of non-medical use of prescription drugs in Europe and the Mediterranean region. - Strasbourg : Council of Europe, 2015. - 148 p. - 978-92-871-8021-6.


În ultimii ani, utilizarea drogurilor prescrise în alte scopuri decât cele medicale (NMUPD - non-medical use of prescription drugs) a afectat tot mai multe persoane la nivel mondial. Femeile constituie o categorie specială de risc pentru NMUPD şi înţelegerea particularităţilor de gen ca atare în legătură cu acest fenomen este în prezent o necesitate crucială pentru politicile şi practicile eficiente. Aresată în primul rând factorilor politici şi cercetătorilor publicaţia Grupului Pompidou are drept scop examinarea particularităţilor de gen în ceea ce priveşte utilizarea şi utilizarea abuzivă a drogurilor prescrise în Europea şi regiunea Mediteraneană. Utilizând sursele secundare, ea încearcă de asemenea să identifice lacunele în datele disponibile în acest domeniu şi de a oferi recomandări pentru cercetările ulterioare, dezvoltarea politicilor coerente şi eficiente, practicile privind dimensiunea de gen.

Această publicație este o încercare inițială de a cartografia acest fenomen în curs de dezvoltare şi de a trasa căile pentru investigaţiile suplimentare. Ea constituie o sursă importantă pentru toţi cei interesaţi de interacţiunea dintre gen şi utilizarea drogurilor.Sănătate publică

J.2/2013 CO Counterfeiting of medical products and similar crimes: A strategic approach to assist states in protecting the health of their citizens / Wijnberg, B.; European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare – Strasbourg: Council of Europe, 2013. – 73 p.

J.2/2013 CO Contrefaçon de produits médicaux et infractions similaires (« médicrime ») : Une approche stratégique pour aider les Etats à protéger la santé de leurs citoyens / Wijnberg, B.; Direction européenne de la qualité du médicament % soins de santé. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2013. – 79 p. 

Această publicaţie, în versiune engleză şi franceză, constituie un instrument care vine să ajute responsabilii politici de la nivel naţional să ia decizii privind modalităţile dea proteja cel mai bine sănătatea cetăţenilor împotriva produselor medicale contrafăcute şi altor produse medicale ilegale, precum şi să ajute funcţionarii implicaţi în acest proces la diferite etape şi niveluri. De asemenea, sunt oferite argumente suplimentare în favoarea semnării şi ratificării Convenţiei Medicrime a Consiliului Europei.

Acest document conţine o abordare strategică pentru reprezentanţii autorităţilor de Stat care prevăd o revizuire la legislaţiei în domeniul produselor medicale, sănătăţii publice şi sistemelor naţionale de sănătate împotriva infracţiunilor medicale, precum şi prevenirea şi reprimarea eficientă a acestei forme de infracţiune. El cuprinde o logigramă şi o listă recapitulativă pentru atingerea obiectivelor în acest sens.

J.2/2011 CO Counterfeit medical products and similar crimes: Risk communication / Di Giorgio (coord.); European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare – Strasbourg: Council of Europe, 2011. – 148 p. – 978-88-481-2662-5.

Comunicarea riscului constituie un element esenţial al strategiilor şi activităţilor utilizate pentru contracararea riskurilor prezentate de contrafacerea produselor medicale şi infracţiunile similare. Obiectivele comunicării riscurilor sunt de a induce modificari de comportament durabile, precum și adoptarea de practici și obiceiuri de reducere a riscurilor. Comunicarea corespunzătoare ar putea responsabiliza consumatorii și pacienții să contribuie în mod activ la eliminarea riscurilor pentru sănătatea lor. Ea oferă părților interesate din reţeaua legală de producție și distribuție de produse medicale bune practici pentru a consolida integritatea reţelei.. Din contra, comunicarea necorespunzătoare a riscurilor ar putea fi greşit înţeleasă sau greşit interpretată şi ar putea duce la o anxietate sau panică nejustificate.

Această publicaţie abordează subiecte referitoare la comunicarea riscurilor pornind de la aceleaşi perspective la fel de importante ale științei farmaceutice și ale ştiinţei comunicării, care abordează, de exemplu, percepția riscurilor de către persoane fizice, precum și descrierea și evaluarea critică a modelelor și proceselor de comunicare. Sunt examinate principiile și abordările față de dezvoltarea campaniilor și alertelor eficiente de sensibilizare privind incidentele adverse.

J.2/2011 CO Counterfeit medicines: Facts and practical advice / Di Giorgio (coord.); European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare – Strasbourg: Council of Europe, 2011. – 178 p. – 978-88-481-2657-1.  

Sânge şi histochimie 


J.4/2012 OR Organs, Tissues and Cells: Safety, Quality and Ethical Matters Concerning Procurement, Storage and Transplantation: Council of Europe Convention, Resolutions, Recommendations and Reports. 2nd Edition / European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care. – Strasbourg: Council of Europe, 2012. – 358 p.

J.4/2012 BL Blood and blood components – Safety, Quality, Training and Ethical Matters Concerning Preparation, Use and Quality Assurance: Council of Europe Resolutions, Recommendations and Convention: 1st Edition / European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care. – Strasbourg: Council of Europe, 2012. – 343 p.


Biomedicină

E.6/2010 BI Biomédecine et droits de l'homme : la Convention d'Oviedo et ses protocoles additionnels. - Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2010. - 203 p. - 978-92-871-6758-3.

Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, sau « Convenţia de la Oviedo », a marcat în 2009 aniversarea a 10-a de la instrarea sa în vigoare. Acesta este un instrument juridic cu caracter obligator care vizează protecţia fiinţei umane în demnitatea şi identitatea sa, şi garantarea oricărei persoane, fără discriminare, respectarea integrităţii sale şi a altor drepturi şi libertăţi ale sale referitoare la aplicarea biologiei şi medicinii. Împreună cu Convenţia europeană a drepturilor omului ea împărtăşeşte aceeaşi abordare şi număr de principii etice, care definesc cadrul general de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în domeniul biomedical. Fiind un text de referinţă la nivel european în materie de drepturi ale pacienţilor, Convenţia de la Oviedo examinează, de asemenea, noile provocări din domeniul biomedical, generate de către evoluţiile tehnologice şi ştiinţifice. Principiile stabilite de către Convenţia de la Oviedo au fost dezvoltate şi completate în protocoalele adiţionale din domenii specifice : interzicerea clonării fiinţelor umane, transplantul de organe şi de ţesuturi de origine umană, cercetări biomedicale şi teste genetice în scopuri medicale. Totalitatea acestor texte cu caracter juridic obligator, cuprinse în această publicaţie, formează un corpus juridic unic la nivel internaţional.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti