Faceți căutări pe acest blog

Agenda europeană privind migrația: Documente

 La 13 mai 2015 Comisia Europeană a prezentat Agenda europeană privind migrația, în care evidențiază atât măsurile imediate care vor fi adoptate pentru a se răspunde situației de criză din Marea Mediterană, cât și acțiunile care vor fi întreprinse în anii următori pentru o mai bună gestionare a migrației în toate aspectele sale.descarcati eng
rom
Agenda europeană privind migraţia=
A EUROPEAN AGENDA ON MIGRATION
 Brussels, 13.5.2015, COM(2015) 240 final, - 25 p.

Cei patru piloni ai Agendei privind migrația sunt:
 1. Reducerea factorilor care stimulează migrația neregulamentară, în special prin detașarea unor ofițeri de legătură europeni în Delegațiile UE din țările terțe vizate; modificarea temeiului juridic al Frontex pentru consolidarea rolului pe care îl îndeplinește în cazul returnării; un nou plan de acțiune cu măsuri prin care traficul de persoane să intre în categoria activităților infracționale cu grad ridicat de risc și cu randament scăzut și, totodată, care să abordeze cauzele profunde, prin cooperarea pentru dezvoltare și asistență umanitară;
 2. Gestionarea frontierelor – salvarea vieților și securizarea frontierelor externe, în special prin consolidarea rolului și capacității Frontex; contribuția la consolidarea capacității țărilor terțe de a-și gestiona frontierele; punerea în comun, acolo unde este necesar, a anumitor funcții ale pazei de coastă la nivelul UE;
 3. Misiunea Europei de a oferi protecție: o politică europeană comună puternică în materie de azil: asigurarea punerii în aplicare depline și coerente a Sistemului european comun de azil, în special prin promovarea identificării și amprentării sistematice, prin eforturile menite să diminueze abuzurile, prin consolidarea dispozițiilor privind țara de origine sigură prevăzute de Directiva privind procedura de azil reprezintă o prioritate; evaluarea și, eventual, revizuirea Regulamentului Dublin în 2016.
 4. O nouă politică privind migrația legală: accentul va fi pus pe menținerea unei Europe în 


declin demografic drept o destinație atractivă pentru migranți, în special prin modernizarea și reexaminarea sistemului privind cartea albastră europeană, prin reprioritizarea politicilor noastre privind integrarea și prin maximizarea beneficiilor politicii privind migrația atât pentru persoane, cât și pentru țările de origine, inclusiv prin facilitarea unor transferuri de fonduri cu mai puține costuri, mai rapide și mai sigure.


Întrebări și răspunsuri referitoare la Agenda europeană privind migrația: Fișă informativă
/Comisia Europeană  . - 13 mai 2015. - 6 p. • Care este obiectivul Agendei europene privind migrația?
 • Cum se intenționează în cadrul agendei să se consolideze prezența pe mare pentru a se salva vieți?
 • Care sunt modalitățile de finanțare?
 • Cum va funcționa sistemul de relocare de cote în regim de urgență?
 • Normele și legislația adoptate în cadrul Agendei europene privind migrația li se vor aplica Regatului Unit, Irlandei și Danemarcei?
 • .Agenda va facilita aducerea refugiaților în condiții de siguranță și în mod legal în UE prin mecanisme de relocare?
 • De unde va proveni finanțarea suplimentară de 50 de milioane EUR pentru sistemul de relocare?
 • .Cum intenționează Comisia să mobilizeze agențiile și fondurile UE pentru a face față actualei situații de urgență?
 • Cum vor fi finanțate aceste acțiuni de tip „hotspot”?
 • Care se intenționează ca, prin intermediul agendei, să se consolideze lupta împotriva
 • Care sunt principalele măsuri de îmbunătățire a schimbului de informații în vederea combaterii traficului de migranți?
 • .Va fi intensificată cooperarea privind aspectele legate de migrație cu țările terțe de tranzit și de origine?
 • .De unde vor proveni cele 30 de milioane EUR pentru finanțarea programelor regionale de dezvoltare și protecție (PRDP)?
 • Vor fi înființate centre în țări terțe? Care va fi rolul acestora?
 • Cum va asigura agenda un puternic sistem european comun de azil în viitor?
 • Ce se întâmplă cu sistemul de la Dublin, va fi revizuit?
 • Ce se va întâmpla cu strategia pe termen lung în domeniul azilului?
 • De ce se pune accentul în agendă pe necesitatea de a se spori eficiența sistemului UE de
 • Frontex va avea un rol mai important în ceea ce privește sprijinirea activităților de returnare ale statelor membre?
 • Care este scopul agendei în ceea ce privește o mai bună securizare a frontierelor externe ale UE și salvarea de vieți omenești?
 • Comisia va prezenta o nouă propunere privind frontierele inteligente?
 • Agenda propune elaborarea unui sistem european de polițiști de frontieră?
 • Cum răspunde agenda necesității de a deschide canalele legale de migrație în UE?
 • Pentru informații suplimentare, a se vedea:
Fise informative 
 
 27.05.2015

La două săptămâni după prezentarea Agendei europene privind migrația, Comisia adoptă primele propuneri din cadrul abordării sale cuprinzătoare pentru îmbunătățirea gestionării migrației.

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini a declarat: „La două săptămâni după adoptarea agendei noastre, prezentăm astăzi propuneri concrete pentru punerea sa în aplicare, cu un obiectiv principal: să salvăm rapid vieți omenești și să oferim protecție în UE persoanelor în dificultate, indiferent dacă acestea se află pe mare, în UE sau în țări terțe. Din acest motiv, ne intensificăm cooperarea cu țările de origine și de tranzit, precum și cu țările care găzduiesc refugiați, nu numai pentru a susține capacitățile în materie de azil și migrație, ci și pentru a combate cauzele profunde care împing oamenii să fugă și să migreze: sărăcia, războaiele, persecuțiile, încălcarea drepturilor omului și catastrofele naturale

Comisia Europeană prezintă diferite măsuri concrete pentru a răspunde actualelor probleme legate de migrație:
 • Transfer: un mecanism de răspuns de urgență pentru a sprijini Italia și Grecia. Comisia Europeană propune utilizarea mecanismului de răspuns de urgență în temeiul articolului 78 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Această dispoziție, care este activată pentru prima dată, va fi utilizată pentru a institui un mecanism de transfer de urgență în sprijinul Italiei și al Greciei. Mecanismul se va aplica cetățenilor din Siria și Eritreea având nevoie de protecție internațională care au ajuns în Italia sau în Grecia după data de 15 aprilie 2015 sau ajung după lansarea mecanismului. 
 • Relocare: Comisia a adoptat o recomandare în care solicită statelor membre ca în cursul unei perioade de doi ani să asigure relocarea unui număr de 20 000 de persoane din afara UE având o nevoie clară de protecție internațională, identificată de ICNUR, pe baza unei chei de repartizare (a se vedea anexa 3). Statele membre care participă la acest sistem vor avea dreptul la sprijin financiar, UE punând la dispoziție 50 de milioane EUR în perioada 2015-2016.


Planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți Brussels, 27.5.2015,COM(2015) 285 final.  -  12 p.
 • Un Plan de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți: planul pentru perioada 2015-2020 stabilește acțiuni concrete pentru prevenirea și combaterea introducerii ilegale de migranți. Acțiunile includ stabilirea unei liste a navelor suspecte, platforme specifice pentru îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații cu instituțiile financiare, precum și cooperarea cu furnizorii de servicii de internet și cu rețelele sociale, pentru a asigura detectarea și ștergerea rapidă a conținutului publicat pe internet de către persoanele care introduc ilegal migranți pentru a-și face cunoscute activitățile.
 • Orientări privind prelevarea amprentelor digitale: pentru ca sistemul comun de azil al UE să funcționeze în mod eficace, este necesar ca migranților să li se ia amprentele digitale în mod sistematic la sosire. Serviciile Comisiei au publicat orientări pentru statele membre, care prezintă o abordare bazată pe cele mai bune practici pentru prelevarea amprentelor digitale ale solicitanților de protecție internațională nou sosiți. Echipe de intervenție în punctele sensibile, constituite din reprezentanți ai EASO, Frontex și Europol, vor lucra pe teren pentru a identifica și a înregistra rapid migranții nou sosiți, a le preleva amprentele și a evalua persoanele care au nevoie de protecție.
 • O consultare publică referitoare la viitorul Directivei privind cartea albastră: Comisia dorește să îmbunătățească actualul regim al cărții albastre a UE, regim care are obiectivul de a înlesni intrarea în UE a persoanelor înalt calificate și găsirea unui loc de muncă de către acestea, dar care în prezent este puțin utilizat. Consultarea publică invită părțile interesate (migranți, angajatori, organizații guvernamentale, sindicate, ONG-uri, agenții de ocupare a forței de muncă etc.) să se exprime asupra cărții albastre europene și a posibilităților de a o îmbunătăți.
De asemenea, Comisia ia notă de noul plan operațional pentru operațiunea Triton.
 Întrebări și răspunsuri detaliate privind propunerile prezentate. - 27 mai 2015. - 8 p.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti