Faceți căutări pe acest blog

Acordul de Asociere in colectii CPESC
341.2 . A-18 , IV-52629
Acord de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte  : Ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014 . ─ [Chișinău] : [s. n.] , 2014. - 542 p. : tab.
Acordul de Asociere RM-UE stabileşte un nou cadru juridic pentru cooperarea cu UE, care transferă cooperarea țării noastre cu UE la o nouă etapă, cea a asocierii politice şi integrării economice, reflectînd importanţa strategică a relaţiilor moldo-comunitare.

Acordul de Asociere UE-Moldova, cuprinde sub aspect structural:342.5 / P-27   , IV-52637
Ratificarea acordului de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană  /Parlamentul Republicii Moldova.,  Col. de red. : Ala Popescu [et al.] . ─ Chişinău : Almor-Plus, 2014. - 46 p. : fotogr.
La 27 iunie 2014 Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE, care a fost parafat la sfârşitul ultimului summit din noiembrie al statelor participante la Programul Parteneriatului Estic, de la Vilnius ( 29 noiembrie 2013)
La 2 iulie 2014 a avut loc ratificarea Acordului de Asociere de către Parlamentul Republicii Moldova. Conform procedurilor legale, acesta urmează să fie ratificat şi de către legislativele tuturor statelor membre ale UE. 
  327 A-18 ,  I-1267155
Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Республикой Молдова / Сост. : Георге Костаки . ─ Комрат : Институт демократии, 2015. - 264 p.
ISBN: 978-9975-4474-4-7

Документ состоит из преамбулы, представляющей вступительное заявление, которое устанавливает цель Соглашения и семь глав, содержащих общие принципы сотрудничества с Европейским союзом в области политики и безопасности, правосудия, экономики и торговли, регионального партнерства, финансов, а также положения по борьбе с экономическими преступлениями. Составляющей частью Соглашения являются и приложения, касающиеся законодательства ЕС и сроков его внедрения, а также четыре протокола.


 


327  B- 80
 Boțan I. Prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană: Ghid/ ADEPT . - Ch., 2014. - 96 p.
Ghidul încearcă să ofere o perspectivă de ansamblu asupra ambelor puncte de vedere privind socierea la UE și alternativa eurasiatică. Acest tip de abordare are ca scop încurajarea societăţii în angajamentul pentru proiectul integraţionist european, fapt care poate avea loc doar prin unoașterea mai detaliată a contururilor și esenţei proiectului de alternativă.

Din punct de vedere metodologic, materialul este organizat în capitole, care au menirea să dezvăluie, de o manieră inteligibilă, următoarele:


327 A-18 ,  I-1267155
Acorduri de asociere ale Republicii Moldova : compatibilități și diferențe  / coord. ed. : Victor Juc; red. : Tamara Osmochescu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2015 . - 98 p. . - Bibliogr. Bibliogr. : p. 97-98
Antetitlu : Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-9742-9-5

DESCARCATI

327 / C - 88    , III-126655
CREANGĂ, Ion (jurist); BOSTAN, Olesea Beneficiile acordului de asociere UE-RM / Ion Creangă, Olesea Bostan; coord. publ. : Liubomir Chiriac ; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", [2015]. - 52 p. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").- Bibliogr. Bibliogr. : p. 50


Scopul acestui ghid este de a familiariza publicul larg din Republica Moldova cu conţinutul şi cu perspectivele Acordului de Asociere pentru realizarea aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova.

Studiul prezintă o scurtă informație a contextul istoric al relațiilor de cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, o privire de ansamblu asupra structurii și conținutului Acordului de Asociere, obiectivele și principiile acestuia, precum și cadrul instituțional de cooperare pentru relațiile dintre UE și Republica Moldova. La fel, ghidul prezintă o analiză generală a avantajelor reformelor proeuropene într-un șir de sectoare de o importanţă majoră pentru dezvoltarea Republicii Moldova, cum ar fi agricultura, energetica, transportul, sănătatea publică, afacerile interne sau justiţia, comerțul etc.

 327 / K-85           III-126681
КРЯНГЭ, Ион; БОСТАН, Олеся . О преимуществах соглашения об ассоциации ЕС - РМ / Ион Крянгэ, Олеся Бостан . ─ Кишинeв : IDIS "Viitorul", s.a.. - 52 p. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").. - Bibliogr. Bibliogr.: p. 51
 Целью данного руководства является ознакомление широкой общественности Молдовы с содержанием и перспективами, которые открывает Соглашение об ассоциации для достижения европейских стремлений Республики Молдова и твердого закрепления нашего государства в политической, экономической и культурно-европейской систем 327 / Ț-90,  III-124572 
ŢUGUI, Eduard .Uniunea Europeană - Republica Moldova : asociere politică și integrare economică  : Ghid informativ / Eduard Ţugui . ─ Chișinău : [Institutul pentru Dezvoltarea şi iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul"], [2014]. - n30 p. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").' - Bibliogr. Bibliogr. : p. 26-27


327 / Ц-83  ,  II-707999
ЦУГУЙ, Эдуард Европейский Союз - Республика Молдова : Политическая ассоциация и экономическая интеграция  : Руководство-информация / Эдуард Цугуй . ─ Кишинев : [ s. n. ] , [ 2015 ] 32 р. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").
Bibliogr. Bibliogr.: p. 27-28

 
339.5 / T-76    III-124573
descarcati
TORNEA, Ion. Acordul de Liber Schimb aprofundat și cuprinzător dintre RM și UE : Ghid informativ pentru producătorii agricoli / Ion Tornea . ─ Chișinău : IDIS "Viitorul", [2013]. - 31 p. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").
 Care sunt efectele şi avantajele aşteptate ale ZLSAC?

ZLSAC va deschide comerţul prin eliminarea treptată a taxelor vamale la import.Ca rezultat, importatorii din UE vor economisi 64 milioane de euro anual, iar omologii lor din Moldova, în cele din urmă (după perioadele de tranziţie pentru anumite
mărfuri), vor economisi aproximativ 83 milioane de euro la importurile din UE.

Pentru agricultură şi sectorul agroalimentar:
• Ridicarea atractivităţii produselor agricole moldoveneşti pe piaţa UE datorită eliminării taxelor UE de import, în valoare de 43 de milioane de euro la produsele agricole de bază şi 3 milioane de euro la produse agricole prelucrate.
• Oportunităţi noi de piaţă în UE şi standarde mai ridicate de producţie în Republica Moldova care vor impulsiona investiţiile, vor stimula modernizarea agriculturii şi îmbunătăţi condiţiile de muncă.
• Creşterea atractivităţii investiţionale ale sectorului agroalimentar şi a oportunităţilor de afacere în sector, fapt care va duce la creşterea nivelului de angajare în câmpul muncii;
• Modernizarea sectorului agroalimentar, inclusiv cu suportul UE (asistenţă tehnică şi financiară).

 
339.5 / T-60    ,  II-708017
ТОРНЯ, Ион. Соглашение о создании Зоны Углубленной и Всесторонней Свободной Торговли между РМ и ЕС : Руководство-информация для сельхозпроизводителей / Ион Торня . ─ Кишинев : [ s. n. ] , [ 2015].  - 32 р. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").
Bibliogr. Bibliogr.: p. 32


339.9 / M-79      II-709418
Молдова - ЕС : Зона углубленной и всеобъемлющей свободной торговли / Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова . Кишинев : [s. n.] , [2014]. - 19 p.

Зона Углубленной и Всеобъемлющей Свободной Торговли (ЗУВСТ) представляет собой договоренность между ЕС и Республикой Молдова, которая предусматривает льготные торговые отношения, основанные на взаимовыгодном режиме с взаимным предоставлением более широкого доступа к своим рынкам по сравнению с другими торговыми партнерами. 


339.92 / I -95 IV-56951

DESCARCATI

LOZOVANU, Valentin Implementarea ZLSAC în regiunea Transnistreană : progres sau doar retorică? = DCFTA Implementation in the Transnistrian Region : Progress or Just Rhetoric?= Внедрение УВЗСТ в Приднестровье : прогресс или просто риторика? [Text tipărit] / Valentin Lozovanu; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 44 p. - (Discussion papers. Serie de dezbateri publice naţionale).

The Black Sea Trust for Regional Cooperation : A Project of the German Marshall Fund
Cuprins
1. Introducere
2. Situaţia economică
 3. Evoluţia implementării prevederilor ZLSAC și cooperarea dintre Chișinău și Tiraspol
4. Constrângeri/bariere 5. Concluzie 6. Recomandări 7. Bibliografie


În contextul politic autohton cu scrutine electorale și situația regională complicată, situația existentă poate fi caracterizată drept “zugzwang” în care fiecare actor așteaptă mișcarea celuilalt. După toată probabilitatea, foaia de parcurs nu reprezintă decât un compromis temporar pentru a debloca situația în care Chișinăul împreună cu UE și Tiraspolul s-au pomenit urmare a semnării AA. Imediat după scrutinele electorale urmează a fi identificate noi soluții pentru păstrarea accesului exporturilor transnistrene pe piețele europene. Pentru a grăbi acest proces, atât UE cât și Chișinăul, alte organizații finanțatoare, trebuie să vină cu noi abordări pentru a facilita implementarea ZLSAC în regiune în condițiile în care autoritățile de la Tiraspol nu se vor grăbi s-o facă sub diferite motive/pretexte.

 
descarcati
339.5 /A-18 , IV-45518

PROHNIŢCHI, Valeriu Acordul de Liber Schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană : Fezabilitatea, perspectivele şi impactul potenţial / Expert Grup Centru Analitic Independent; Valeriu Prohniţchi (coord.), Ana Popa, Alex Oprunenco [et al] . ─ Chişinău : Bons Offices, 2009. - 100 p. : fig., tab. Bibliogr. Bibliogr. : p. 99-100

ISBN: 978-9975-80-084-6


Scopul acestui studiu este de a evalua potenţialul impact economic al unui acord de liber schimb între Moldova şi UE. Evident, impactul economic al unui astfel de acord asupra UE va fi nesemnifi cativ în orice caz, iar autorii au analizat în principal consecinţele economice pentru economia Moldovei. 


339.7 I-56,
IV-50250
 Impactul semnării Acordului de asociere întreRebublica Moldova și Uniunea Europeană asupra pieței de capital din Moldova / Natan Garştea, Alexandru Coica, Artur Gherman, ...[et al.]; Soros-Moldova ; Agenţia de Rating şi Estimare "Estimator-VM" . ─ Chișinău : Bons Offices, 2011. - 56 p. : tab., sheme.

Modificările care vor fi operate în legislaţie ca urmare a semnării Acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltării pieţei, asigurând relansarea și creșterea ei, dacă se vor găsi soluţii pentru problemele evidenţiate în studiu. 656.7 B 55 IV-50254
BEZNIUC, R.Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport aerian din Republica Moldova în contextul negocierii viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană : Radu Bezniuc / Fundaţia Soros-Moldova . ─ Chișinău : Bons Offices, 2010. - 52 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 51


Obiectivul general al acestui studiu este evaluarea impactului încheierii Acordului de Liber Schimb Comprehensiv şi Aprofundat între Uniunea Europeană şi Republica Moldova asupra pieţei de servicii de transport aerian din Moldova.
Principalele concluzii formulate de către expert sugerează că liberalizarea pieței transportului aerian va crea condițiile pentru sporirea gradului de concurență dintre companiile aeriene și va permite accesul operatorilor low cost pe piața din Republica Moldova. Acest tip de companii aeriene este considerat generator principal de creștere a traficului de pasageri.
351.7 / M-25  IV-49051

MANOLEA B. Protecţia datelor cu caracter personal în contextul dialogului privind liberalizarea regimului de vize şi negocierii viitorului acord de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană / Fundaţia Soros-Moldova Centrul Român de Politici Europene (CRPE) . ─ Chișinău : Bons Offices, 2011. - 52 p.                Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti