Faceți căutări pe acest blog

Comerţul în UE : Experienţa obţineri şi comercializării producţiei agricole

338.4 / P-84 II-711269 
 
POPOVICI, Dumitru; BUCATÎNSCHI, Anatolie. Comerţul în Uniunea Europeană  : Experienţa obţineri şi comercializării producţiei agricole / Dumitru Popovici, Anatolie Bucatînschi . ─ Chișinău : [ s. n. ], 2017. - 199 p.. - Bibliogr. : p. 195-199

Cartea de faţă reprezintă o primă încercare, în ţara noastră, de analiză şi descriere complexă a experienţei privind crearea infrastructurii regionale de piaţă şi organizarea comerţului cu produse agricole în ţările dezvoltate din UE. în urma sintezei, au fost elaborate recomandări practice cu privire la perfecţionarea comerţului cu produse agricole în Moldova.

Lucrarea conţine:

   sistematizarea experienţei de organizare a comerţului angro şi cu amănuntul în ţările din UE, cu accent pe comercializarea producţiei agricole;
   experienţa reglementării de stat în agricultură şi în comerţul cu produse agricole în ţările UE;
   recomandări privind perfecţionarea organizării comerţului angro şi cu amănuntul cu produse agricole în Moldova, promovarea acestora pe pieţele interne şi externe ţinând cont de experienţa ţărilor UE.

Cartea este destinată producătorilor agricoli, angajaţilor în comerţul angro şi cu amănuntul, conducătorilor şi specialiştilor din domeniul managementului, oamenilor de ştiinţă, studenţilor şi profesorilor din universităţi şi colegii, inclusiv tuturor cititorilor interesaţi de activitatea economică a ţărilor din UE.

338.4 / П - 58 II-711225
ПОПОВИЧ, Думитру; БУКАТЫНСКИЙ, Анатолий. Как торгуют в Европейском Союзе: Опыт организации производства и реализации сельскохозяйственной продукции / Думитру Попович, Анатолий Букатынский . ─ Кишинэу : [ s. n. ], 2017. - 232 p.- Bibliogr. : p. 229-232
ISBN: 978-9975-129-28-2 

В представленной читателям книге впервые н РМ сде­лана попытка комплексного анализа и описания опыта создания региональной рыночной инфраструктуры н организации тор­говли агропромышленной продукцией в развитых странах Евро­пейского Союза. На этой основе разработаны практические реко­мендации но совершенствованию торговли агропромышленной продукцией в Молдове.
Книга содержит обобщение опыта организации оптовой и роз­ничной торговли в странах КС с уклоном в реализацию агропро­мышленной продукции:

 
  •  анализ опыта государственного регулирования производства и торговли сельскохозяйственной продукцией в странах ЕС;
  •  рекомендации но использованию опыта стран ЕС в совершен­ствовании оптовой и розничной торговли в Молдове и про­движению ее на внутренний и внешний рынок.
Книга адресована прежде всего сельскохозяйственным това­ропроизводителям, работникам оптовой и розничной торговли, руководящим работникам и специалистам сферы управления эко­номикой, ученым, студентам и преподавателям университетов и колледжей, а также всем читателям, интересующимся опытом дея­тельности стран ЕС в сфере экономики.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti