Faceți căutări pe acest blog

UE: e- publicaţii - Finanțarea pe termen lung a economiei europene

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri menit să stimuleze modalități noi și diferite de a debloca finanțarea pe termen lung și de a contribui la reluarea creșterii economice durabile în Europa. În cadrul Strategiei Europa 2020 și al pachetului privind energia și clima pentru 2030, vor fi necesare investiții semnificative pe termen lung în infrastructură, în noile tehnologii și inovare, în cercetare și dezvoltare și în capitalul uman. Conform estimărilor din cadrul mecanismului pentru interconectarea Europei, numai necesitățile de investiții în rețelele de infrastructură în domenii precum transporturile, energia și telecomunicațiile care prezintă importanță la nivelul UE se ridică la 1 bilion EUR de acum până în 2020.

Criza economică și financiară a afectat capacitatea sectorului financiar de a canaliza fondurile către economia reală, în special pentru realizarea de investiții pe termen lung. Dintotdeauna, Europa s-a bazat în mare măsură pe bănci pentru finanțarea economiei reale (băncile asigură două treimi din finanțare, în comparație cu o treime în Statele Unite). Pe măsură ce băncile reduc efectul de levier, se înregistrează o scădere a finanțărilor în toate sectoarele economiei – de exemplu, mai puțin de o treime din IMM-urile olandeze și grecești și doar aproximativ jumătate din IMM-urile spaniole și italiene au obținut integral creditele solicitate în 2013.

Este indispensabil să se adopte măsuri de restabilire a condițiilor pentru creștere durabilă și pentru investiții și, în parte, aceasta înseamnă găsirea unor modalități noi de canalizare a fondurilor către investițiile pe termen lung. 

Cartea verde a Comisiei privind finanțarea pe termen lung a economiei europene, adoptată în martie 2013 , a lansat o dezbatere amplă, în cadrul căreia au intervenit toate segmentele economiei . Pachetul de măsuri adoptat la 27 martie 2014 cuprinde o comunicare privind finanțarea pe termen lung a economiei, o propunere legislativă referitoare la un nou set de norme privind fondurile de pensii ocupaționale și o comunicare privind multifinanțarea („crowdfunding”). Comunicarea se bazează pe răspunsurile oferite în cadrul acestei consultări și al dezbaterilor din forumurile internaționale, cum ar fi G20 și OCDE. Aceasta identifică măsurile specifice pe care UE le poate adopta pentru a promova finanțarea pe termen lung.


 25.03.2014

DESCARCATI
CARTE VERDE FINANȚAREA PE TERMEN LUNG A ECONOMIEI EUROPENE - 25.03.2014. - 21 p.
 Comisia Europeană a adoptat  la 25.03.2014  o carte verde prin care lansează o consultare publică de trei luni privind modalitățile de promovare a furnizării de finanțare pe termen lung și de îmbunătățire și diversificare a sistemului de intermediere financiară pentru investițiile pe termen lung în Europa. Investițiile pe termen lung reprezintă cheltuieli care consolidează capacitatea de producție a economiei. Printre acestea se numără infrastructurile de energie, de transport și de comunicații, echipamentele industriale și de servicii, tehnologiile în domeniul schimbărilor climatice și al ecoinovării, precum și educația și cercetarea și dezvoltarea. Europa se confruntă cu nevoia de investiții de mare anvergură, pe termen lung, care sunt esențiale pentru sprijinirea creșterii economice durabile. Pentru a finanța investițiile pe termen lung, guvernele, întreprinderile și gospodăriile populației au nevoie de acces la finanțare previzibilă pe termen lung.

Măsurile pentru promovarea finanțării pe termen lung a economiei europene ar trebui să țină seama de o gamă largă de factori interconectați:
  • capacitatea instituțiilor financiare de a canaliza finanțarea pe termen lung;
  • eficiența și eficacitatea piețelor financiare în a oferi instrumente de finanțare pe termen lung;
  • factori transversali care să permită economisirea și finanțarea pe termen lung; precum și
  • facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare bancară și nebancară.


 27.03.2014
DESCARCATI

Privind finanțarea pe termen lung a economiei europene : COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN. - 2014. - 17 p


 Comunicarea  prezintă un set de acțiuni specifice pe care Comisia le va întreprinde pentru a îmbunătăți finanțarea pe termen lung a economiei europene (MEMO/14/238).

Două dintre aceste acțiuni sunt prezentate la 27.03.2014:
  • o propunere de revizuire a normelor privind fondurile de pensii ocupaționale (revizuirea Directivei 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale – Directiva IORP), menită să sprijine dezvoltarea în continuare a unui important tip de investitor pe termen lung în UE (MEMO/14/239);
  • o comunicare privind multifinanțarea („crowdfunding”) menită să ofere alternative de finanțare pentru IMM-uri (MEMO/14/240).
Acțiunile pot fi grupate în șase tematici principale:

1. Mobilizarea surselor private de finanțare pe termen lung: printre acțiuni se numără finalizarea detaliilor cadrului prudențial pentru bănci și companii de asigurare prin care să se sprijine pe termen lung economia reală, mobilizarea mai multor resurse private de economii pentru pensii și explorarea unor moduri nou de a încuraja creșterea fluxurilor transfrontaliere de economii și avantajele unor eventuale conturi de economii la nivelul UE.

2. O mai bună utilizare a fondurilor publice: favorizarea activității băncilor de promovare naționale (instituții financiare, create de guverne, care oferă finanțare pentru dezvoltare economică) și promovarea unei mai bune cooperări între sistemele existente de creditare a exportului (instituții care funcționează ca intermediar între guvernele naționale și exportatori pentru finanțarea exporturilor). Ambele joacă un rol important în finanțarea pe termen lung.

3. Dezvoltarea piețelor de capital europene: facilitarea accesului IMM-urilor la piețele de capital și la fonduri comune de investiții mai mari prin crearea unei piețe secundare lichide și transparente pentru obligațiunile societăților, prin revigorarea piețelor instrumentelor de securitizare ținând seama în mod adecvat de riscuri și de caracterul diferit al acestor produse și prin îmbunătățirea mediului UE pentru obligațiuni garantate și plasamente private.

4. Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare: printre acțiunile incluse în comunicarea privind finanțarea pe termen lung se numără îmbunătățirea informațiilor de creditare privind IMM-urile, consolidarea dialogului dintre bănci și IMM-uri și evaluarea bunelor practici care trebuie urmate pentru ca IMM-urile să aibă acces la piețele de capital. Sensibilizarea și informarea cu privire la proiecte se numără, de asemenea, printre principalele elemente ale acțiunilor prezentate în comunicarea privind multifinanțarea, adoptată astăzi, în care Comisia propune:
  • promovarea celor mai bune practici din sector, informarea publicului și facilitarea dezvoltării unei etichete de calitate;
  • monitorizarea atentă a dezvoltării piețelor de multifinanțare în cadrele juridice naționale;
  • efectuarea unei evaluări periodice pentru a se stabili dacă sunt necesare acțiuni suplimentare la nivelul UE, inclusiv acțiuni legislative. Obiectivul este de a identifica aspectele care trebuie abordate pentru a sprijini dezvoltarea multifinanțării.
5. Atragerea de finanțare privată pentru infrastructuri în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020: îmbunătățirea accesului la informații privind planurile de investiții în infrastructură și a statisticilor privind creditele pentru infrastructuri.

6. Consolidarea cadrului mai larg pentru o finanțare durabilă: îmbunătățirea regimului de guvernanță corporativă pentru finanțările pe termen lung, de exemplu în ceea ce privește angajamentele acționarilor (prin revizuirea directivei privind drepturile acționarilor, care urmează să fie adoptată în curând), participația angajaților la capital, informațiile privind guvernanța corporativă și chestiunile legate de mediu, de guvernanță și cele sociale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti