Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi (Martie)

Dreptul internaţional al drepturilor omului: Note de curs / Diana Sârcu-Scobioală. - Ed. a 2-a, rev. - Ch.: Elena-V.I.,  2012. - 148 p.

341.2/S-22
I-1254681
 "Dreptul internaţional al drepturilor omului constituie un ansamblu de norme şi principii de natură convenţională şi/sau cutumiară care reglementează conduita statelor pentru asigurarea respectării şi protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale fără discriminare atât pe timp de pace, cât şi pe timp de război, precum şi care stabilesc răspunderea pentru încălcarea acestora.

Într-o perioadă de mai mult de jumătate de secol de existenţă şi de funcţionare, în cadrul Consiliului Europei au fost încheiate peste 211 de tratate internaţionale regionale în cele mai diverse domenii, da cele mai remarcabile fiind în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Sistemul drepturilor omului al Consiliului Europei îşi are izvorul juridic în două tratate principale: Convenţia europeană a drepturilor omului şi Carta socială europeană, ambele fiind ulterior completate şi modificate. Convenţia garantează drepturi civile şi politice de bază, iar Carta statuează un catalog de drepturi economice şi sociale. Fiecare dintre aceste tratate stabileşte propriul său cadru instituţional pentru supravegherea respectării obligaţiilor asumate prin respectivul tratat."

Reţeaua Emerald în Republica Moldova = Emerald network in Moldova / Consiliul Europei, Min. Mediului al Rep. Moldova, Programul Comun CoE/UE. - Ch.: Editerra Prim, 2012. - 32 p. 
574(478)/R-46
II-702293


Reţeaua Emerald este o reţea ecologică având drept scop conservarea florei şi faunei sălbatice şi habitatelor naturale ale acestora din Europa, lansată în anul 1998 de către Consiliul Europei ca parte a activităţii sale în cadrul Convenţiei privind conservarea vieţii sălbatice şi habitatelor naturale din Europa – Convenţia de la Berna (1979).

Convenţia este menită să promoveze cooperarea între statele semnatare, cu scopul de a conserva flora şi fauna sălbatică şi habitatele naturale ale acestora şi de a proteja speciile migratoare pe cale de dispariţie. Republica Moldova a ratificat Convenţia de la Berna în anul 1993. În calitate de parte contractantă la Convenţia de la Berna şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile care decurg din Convenţie, în special în ce priveşte protecţia habitatelor, Uniunea Europeană a înfiinţat reţeaua Natura 2000. Reţeaua Emerald are la bază aceleaşi principii ca şi reţeaua Natura 2000 şi reprezintă, de fapt, extinderea acesteia pentru ţările din afara UE.

Republica Moldova participă, alături de ţările Est Europene şi CSI, la implementarea a Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene pentru crearea Reţelei Emerald în contextul Reţelei UE – Natura 2000.

Reţeaua Emerald din Republica Moldova este concepută ca parte componentă a Reţelei Ecologice Naţionale şi reprezintă o parte integrală a Reţelei Ecologice Pan-Europene. Programul naţional privind constituirea Reţelei Ecologice Naţionale (aprobat în anul 2011) are drept scop gestionarea integrată a activităţilor de constituire a reţelei ecologice naţionale prin conservarea diversităţii genetice naturale din Republica Moldova.

Informaţii suplimentare:

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti