Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi: Manualul judecătorului pentru cauze civile: Ediţia II

Manualul judecătorului pentru cauze civile: ediţia II / / Coord. : Mihai Poalelungi . ─ Chişinău : S.n., 2013. -1197 p. - ISBN: 978-9975-53-197-9.

347.91/M-26
III-121675
(Publicaţia poate fi consultată în Sala de lectură a Centrului Pro-european) 


Ediţia a II (2013) a Manualului judecătorului pentru cauze civile a fost elaborată la iniţiativa Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie a RM, cu susţinerea Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova şi a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.

Manualul judecătorului pentru cauze civile, constituie un produs comun al judecatorilor-practicieni si profesorilor-teoreticieni, oferind solutii in problemele din domeniul dreptului civil procesual si material, bazate pe jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în scopul aplicarii corecte si uniforme a prevederilor noilor coduri, fiind destinat titularilor profesiilor juridice: judecători, procurori, avocaţi, dar şi studenţilor şi profesorilor în procesul didactic. 


Manualul prezintă într-o formă concisă garanţiile unui proces echitabil în cauzele civile. De menţionat că materia este prezentată prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Mai mult, sunt subliniate erorile majore ale sistemului judiciar din Republica Moldova, așa cum au fost ele identificate de către Curtea de la Strasbourg. De asemenea, manualul conţine studii pertinente privind particularităţile anumitor categorii de cauze

Prezentul Manual este recomandat de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie a RM, Consiliul Superior al Magistraturii din RM şi Consiliul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.

Autorii prezentei publicaţii au utilizat suportul normativ în vigoare la 01.01.2013.

CUPRINS:

TITLUL I: GARANŢIILE JURIDICE ALE UNUI PROCES ECHITABIL
Dreptul la un proces echitabil
Dreptul la apărare
Egalitatea armelor
Participarea efectivă a justiţiabilului
Termenul rezonabil de examinare a cauzei
Publicitatea procesului judiciar
marja de comunicare a judecătorilor cu mass-media

TITLUL II. APLICAREA IZVOARELOR ÎN AFARA DREPTULUI INTERN
Aplicarea directă a reglementărilor internaţionale
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
Aspecte deficitare în realizarea justiţiei identificate de către CEDO în hotărârile împotriva republicii Moldova
Precedentul judiciar

TITLUL III. PROCEDURA ÎN FAŢA PRIMEI INSTANŢE
Procedura contencioasă
Procedura contenciosului administrativ
Asigurarea acţiunii civile
Procedura specială
Procedura în ordonanţă
Procedura de declarare a insolvabilităţii
Procedura de recunoaştere şi executare a hotărârilor judiciare şi arbitrale străine
Contestarea hotărârilor arbitrale. Încuviinţarea executării silite a hotărârilor arbitrale
Implicarea instanţei de judecată în executarea hotărârilor judecătoreşti definitive

TITLUL IV. CĂILE DE ATAC ALE HOTĂRÂRILOR JUDICIARE
Apelul
Recursul
Revizuirea

TITLUL V. ASPECTE PARTICULARE ALE PROCEDURII CIVILE
Procedura ridicării excepţiei de neconstituţionalitate în instanţele de judecată
Particularităţile sesizării Curţii Constituţionale de către Curtea Supremă de Justiţie şi procedura de examinare a acesteia
Justiţia civilă adaptată minoritlor
Rolul procurorului în afara procesului penal

TITLUL VI. PARTICULARITĂŢILE EXAMINĂRII UNOR CATEGORII DE CAUZE
Litigii de muncă
Litigii familiale
Litigii succesorale
Litigii ce rezultă din protecţia socială
Regimul juridic al terenurilor
Litigii fiscale
Litigii vamale
Litigii ecologice
Dreptul de proprietate
Drepturi reale
Gajul şi registrul bunurilor imobile
Arenda şi locaţiunea
Dreptul la viaţa privată
Libertatea de exprimare
Libertatea religioasă
Libertatea de întrunire
Libertatea de asociere
Adopţia
Repararea prejudiciului moral
Asigurarea obligatorie şi facultativă
Repararea prejudiciului în legătură cu cauzarea daunei sănătăţii
Proprietatea intelectuală
Statutul refugiaţilor
Executarea obligaţiilor contractuale

Varianta electronică poate fi consultată la adresa: http://ru.scribd.com/doc/188877830/Manualul-Judectorului-Pentru-Cauze-Civile-Ediia-II-2013


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti