Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicaţii: Ghid al bunelor practici privind remediile interne

Ghid al bunelor practici privind remediile  interne: adoptat de Comitetul de Miniștri la 18 septembrie 2013  / Directoratul general al depturilor omului și statului de drept. - Strasbourg: Consiliul Europei, 2013. - 57 p.

Guide to good practice in respect of domestic remediesadopted by the Committee of Ministers on 18 September 2013 / Directorate General Human Rights and Rule of Law. - Strasbourg: Council of Europe, 2013. - 61 p.


Guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours internes: adopté par le Comité des Ministres le 18 septembre 2013 /Direction générale Droits de l’Homme et Etat de Droit. - Strasbourg:Conseil de l’Europe, 2013. - 60 p.

Statele membre ale Consiliului Europei au adoptat acest ghid pentru a promova şi a contribui la respectarea obligaţiilor care le revin în virtutea Convenţiei europene a drepturilor omului.

Dreptul la un recurs efectiv este fundamental pentru respectarea şi apărarea drepturilor individuale. El dă efect principiului subsidiarităţii prin stabilirea mecanismelor interne care trebuie să fie epuizate înainte ca personele individuale să recurgă la mecanismul de control aflat la Strasbourg, mai exact Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Punerea în aplicare a căilor efective de recurs ar trebui să permită reducerea sarcinii de lucru a Curţii pe de o parte, datorită reducerii numărului de plângeri cu care este sesizată şi, pe de altă parte, din cauza că o examinare minuţioasă a cauzelor la nivel naţional ar putea să faciliteze examinarea lor ulterioară de către Curte. Dreptul la un recurs efectiv reflectă astfel rolul fundamental pe care îl au sistemele judiciare naţionale în sistemul Convenţiei.

Acest Ghid de bune practici cu privire la căile interne de recurs expune principiile juridice fundamentale cărora trebuie să li se conformeze recursurile efective la modul general şi caracteristicile pe care trebuie să le prezinte recursurile în anumite situaţii speciale, precum şi recursurile generale, pentru a fi efective. Situaţiile speciale examinate în acest ghid vizează recursurile relative la privarea de libertate, în ceea ce priveşte atât legalitatea acestei măsuri, cât şi condiţiile de detenţie şi tratamentul persoanei private de libertate; investigaţiile în contextul pretinselor încălcări ale articolelor 2 şi 3 din Convenţie; căile de recurs împotriva expulzării şi căile de recurs în cazul neexecutării deciziilor interne. De asemenea, ghidul identifică bunele practici care pot deveni o sursă de inspiraţie pentru alte State membre.

Ghidul reaminteşte, printre altele, că este important ca jurisdicţiile şi instanţele naţionale să ţină cont de principiile Convenţiei şi de jurisdicţia Curţii, şi expune practicile naţionale în acest sens.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti