Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi - Culegere de acte internaţionale în domeniul justiiei penale

Culegere de acte internaţionale în domeniul justiţiei penale: Vol. II: Cnvenţii europene, recomandări ale Comitetului de miniştri, Acorduri / Institutul de Reforme Penale. - Chişinău, 2011. - 602 p. 


Sistemul de valori şi relaţii sociale este supus unei permanente evoluţii. Mecanismul juridic de reglementare a relaţiilor sociale este o refl ectare a acestei evoluţii. Dacă sistemul valorilor sociale a cunoscut o redimensionare, reglementările normativ-juridice şi practicile cotidiene de aplicare a legislaţiei urmează a fi adaptate la noua realitate. Destrămarea sistemului totalitar şi administrativ de comandă a creat cele mai favorabile condiţii edificării statului de drept, consacrării demnităţii umane ca valoare supremă şi constituirii unui mecanism propice de garantare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei. În acest nou context, justiţia trebuie să fi e accesibilă, independentă, imparţială, previzibilă (a putea estima în prealabil care va fi actul de justiţie în contextul în care norma şi principiile sunt aplicate corect) şi să intervină la timp (o justiţie tîrzie semnifică o denegare de justiţie).

Republica Moldova şi-a asumat o serie de angajamente ce se reflectă în mai multe documente de politici naţionale. Este nevoie de o voinţă politică clar exprimată pentru reformarea sistemului de justiţie penală. Deseori, voinţa politică, fi e că este neclar exprimată, fie că se orientează spre anumite reforme, dar care nu abordează în esenţă problema. Asigurarea stabilităţii legislative, predictabilităţii politicii legislative şi coerenţei reglementărilor normativ-juridice, reformarea doar a prevederilor legale nu duce în mod necesar la îmbunătăţirea considerabilă a situaţiei. Pentru reformarea reală a justiţiei, se cere şi o schimbare de mentalitate, noi abordări ale justiţiei din perspectiva asigurării necondiţionate de către toţi actorii din sistemul de justiţie a drepturilor omului.

Actele internaţionale şi europene la care Republica Moldova este parte sunt importante şi valoroase nu doar prin imperativitatea prevederilor lor, dar şi prin faptul că oferă, pentru anumite situaţii dificile, soluţii echitabile. O multitudine de astfel de prevederi se regăsesc şi în recomandările focusate pe un anumit subiect sau domeniu.

Sperăm ca prezenta culegere de acte internaţionale şi europene în domeniul justiţiei penale să contribuie la abilitarea comunităţii de practicieni (judecători, procurori, ofi ţeri de urmărire penală, avocaţi) cu cunoştinţele şi competenţele necesare de aplicare a legislaţiei Republicii Moldova în spiritul standardelor internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.


Victor Zaharia, Dr., conf. univ.,Director IRP
Click aici pentru a vizualiza volumul II
Mai multe publicaţii ale IRP pot fi consultate aici
DIN CUPRINS:
 • Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, şi protocolale adiţionale
 • Convenţia Europeană de extrădare
 • Convenţia Europeană pentru asistenţă judiciară în materie penală
 • Convenţia Europeană pentru reprimarea infracţiunilor rutiere
 • Convenţia Europeană cu privire la supravegherea condamnaţilor condiţionali sau infractorilor liberaţi condiţionat
 • Convenţia Europeană privind valoarea internaţionaă a hotărârilor represive
 • Convenţia Europeană privind transferul de proceduri în materie penală
 • Convenţia Europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii dreptului de a conduce un vehicul cu motor
 • Convenţia Europeană pentru reprimarea terorismului
 • Convenţia Europeană referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant
 • Convenţia europeană cu privire la constrolul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari
 • Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal
 • Convenţia europeană asupra transferului persoanelor condamnate
 • Convenţia europeană privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal
 • Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante
 • Convenţia penală privind corupţia
 •  Convenţia civilă privind corupţia
 • Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională
 • Convenţia privind criminalitatea informatică
 • Convenţia privind prevenirea terorismului
 • Convenţia privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane 
 RECOMANDĂRI ŞI REZOLUŢII ALE COMITETULUI MINIŞTRILOR AL CONSILIULUI EUROPEI
 • Rec.Nr. R.11 (80) cu privire la detenţiune în aşteptarea judecării
 • Rec. Nr. 11 (85) cu privire la poziţia victimei în dreptul penal şi procedura penală
 • Rec. Nr. R (86) 12 privind măsurile de prevenire şi reducere a volumului excesiv de activitate a instanţelor
 • Rec. Nr. R (87) 18 cu privire la simplificarea justiţiei penale
 • Rec. Nr. R (89) 12 cu privire la educaţie în penitenciare
 • Rec. Nr. (92) 16 referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate
 • Rec. Nr. R (95) 12 cu privire la managementul justiţiei penale
 • Rec. Nr. R (97) 12 cu privire la personalul responsabil pentru implementarea sancţiunilor şi măsurilor
 • Rezoluţia (97) 24 privind cele douăzeci de principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei
 • Rezoluţia (99) 5 instituind "Grupul de state împotriva corupţiei- GRECO"
 • Rec. Nr. R .19 (99) cu privire la mediere în cazuri penale
 • Rec. Nr. R. 22 (99) cu privire la supraaglomerarea închisorilor şi inflaţia populaţiei închisorilor
 • Rec.  (2000) 19 privind rolul urmăririi penale în sistemul de justiţie penală
 • Rec. (2000) 22 cu privire la stimularea implementării regulamentului european privind sancţiunile şi măsurile comunitare
 • Rec (2001) 10 privind Codul european de etică al poliţiei
 • Rec (2002) 5 referitoare la protecţia femeilor împotriva violenţei
 • Rec (2003) 13 cu privire la furnizarea informaţiei prin comunicaţii de masă referitor la proceduri penală
 • Rec (2003) 14 privind interoperabilitatea sistemelor informatice în sectorul justiţiei
 • Rec (2003) 21 cu privire la parteneriatul în prevenirea infracţiunii
 • Rec (2003) 20 cu privire la noile modalităţi de tratarea delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei penale
 • Rec (2003) 22 cu privire la liberarea condiţionată
 • Rec (2006) 2 cu privire la Regulile penitenciare europene
 • Rec (2006) 13 cu privire la cercetarea în stare de arest preventiv, condiţiile de desfăşurare şi măsuri de protecţie împotriva abuzului
ACORDURI
 • Acord cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate
 • Acord la traficul ilicit pe mare
 • Acord de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere
 • Acord de cooperare dintre Guvernele statelor participante la cooperarea economică a Mării Negre privind combaterea criminalităţii, în special a formelor sale organizate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti