Faceți căutări pe acest blog

PROMOVAREA CETĂŢENIEI ACTIVE ÎN EUROPAPrin elaborarea acestui dosar Cluburile pentru Cetăţenie Activă vor avea la dispoziţie un instrument util de informare şi educaţie a cetăţeniei participative, în baza standardelor europene: ale Consiliului Europei şi Uniunii Europene.
Dosar tematiceste poate fi accesat de orice persoană şi utilizat ca suport informaţional şi element educational atât în scopuri personale, cât şi în cadrul activităţilor publice şi în grup. El poate fi util în special reprezentanţilor societăţii civile, autorităţilor publice locale, dar şi instituţiilor de învăţământ, bibliotecilor.

Consiliul Europei

De la momentul creării sale ,Consiliul Europei depune eforturi considerabile pentru a consolida rolul societăţii civile în funcţionarea societăţii democratice. Acţiunile sale se bazează pe convingerea fermă că nu poate exista o societatea cu-adevărat democratică fără o implicare activă şi responsabilă a societăţii civile, fără autorităţi locale puternice, eficiente şi transparente şi fără o auto-administrare locală de calitate.


STRUCTURI-CHEIE
Consiliului Europei -http://www.coe.int
Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa -http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp
Conferința Organizațiilor Neguvernamentale Internaționale -http://www.coe.int/en/web/ingo
Comitetul European pentru Democrație și Guvernare - http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cddg/default_EN.asp?

TEXTE FUNDAMENTALE
Convenţia europeană a Drepturilor Omului (art. 11) = Европейская Конвенция по правам человека
Convenţia europeană privind recunoaşterea personalităţii juridice pentru organizaţiile internaţionale neguvernamentale = Европейская конвенция о признании юридическими лицами международных неправительственных организаций
Carta europeană a autonomiei locale = Европейская хартии местного самоуправления
Carta europeană a participării tinerilor la viaţa comunităţilor locale şi regionale = Европейская хартия об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровнях
Carta Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului =Хартия о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека
Recomandarea CM (2007)14 către statele membre ale CoE privind statutul juridic al organizaţiilor neguvernamentale în Europa

Codul de Bune Practici privind participarea civilă la procesul decizional

La recomandarea Forumului Consiliului Europei pentru Viitorul Democrației, Conferința ONGI-urilor a elaborat un Cod de Bune Practici privind participarea civilă la procesul decizional. Obiectivul principal al Codului de Bune Practici este definirea unui set de principii și îndrumări pentru participarea ONG-urilor în procesele de luare a deciziilor ce urmează a fi puse în aplicare la nivel local și național în statele membre ale Consiliului Europei. ACCESEAZĂ DOSARUL
Manual pentru implementarea Codului Bunelor Practici pentru Participarea Civilă în Procesul Decizional

BUNĂ GUVERNARE PRIN PARTICIPARE

Strategia pentru inovare şi bună guvernare la nivel local, elaborată de Consiliul Europei, este un instrument practic care cuprinde douăsprezece principii care vizează ameliorarea guvernării la nivel local şi astfel calitatea vieţii cetăţenilor. Strategia are ca obiectiv o mai bună guvernanță locală pe baza unui angajament comun de către guverne, asociații ale autorităților locale și a autorităților locale individuale.ACCESEAZĂ DOSARUL


EDUCAŢIA PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ

Educația civică le oferă tinerilor cunoștințele, deprinderile și valorile necesare pentru a se putea implica activ în societate. Acest lucru trebuie încurajat, deoarece participarea activă stă la baza valorilor democratice ale Europei. De asemenea, ar trebui pus mai mult accent pe formarea cadrelor didactice în acest domeniu, astfel încât copiii să fie inspirați să devină cetățeni activi. În acelaşi timp educaţia joacă un rol esenţial în promovarea valorilor fundamentale ale Consiliului Europei: democraţia, drep­turile omului şi statul de drept, precum şi în prevenirea încălcării drepturilor omului. Conştientizarea profundă a rolu­lui educaţiei se reflectă în adoptarea Cartei Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului („ECD / EDO”) de către cele 47 de state membre ale Organizaţiei, în cadrul Recomandării CM/Rec (2010)7. Carta este un punct important de referinţă pentru toţi cei care au legătură cu educaţia pentru cetăţenie şi pentru drepturile omului.ACCESEAZĂ DOSARUL

UNIUNEA EUROPEANĂ

STRUCTURI-CHEIE
Comisia Europeană Cetăţenia UE şi libera circulaţie
Parlamentul European Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Consiliul Uniunii Europene Drepturile cetățenilor
Comitetul Economic și Social European Secțiunea „Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie”
Comitetul Regiunilor Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX)

RESURSE

Cetatenia UE : Pagina web a Comisie europene
Europa ta – Sprijin și consiliere pentru cetățenii UE și familiile lor
Siimplificarea vieţii cetăţenilor /Parlamentul European
Drepturile cetăţenilor/ Consiliul UE
Programul „Europa pentru cetățeni” 2014-2020
Pagina Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură, secțiunea Cetățenie
Lista Punctelor Europa pentru cetățeni din Europa
Serviciul de informare Europe Direct
Europe for Citizens – Project Database
Consultări cetățenești europene
European Citizen Action Service (ECAS)

DOCUMENTE OFICIALE
Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 2016)
Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată 2016)
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (versiune consolidată 2016) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2016)
Tratatul de la Lisabona (2007)
Cartea albă a Bunei guvernării
Carta privind guvernanța pe mai multe niveluri în Europa/ COR
Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (versiunea consolidată din 1.7.2013)
Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului de instituire a programului Europa pentru cetățeni pentru perioada 2014-2020
Rădăcinile democraţiei şi ale dezvoltării durabile: angajamentul Europei faţă de societatea civilă în ceea ce priveşte relaţiile externe: COM(2012) 492 final
Principiile Administraţiei Publice: Un cadru pentru ţările PEV
Principiile Administraţiei Publice în Moldova
Calitatea administraţiei publice – un set de instrumente pentru practicieni

Cetăţenia Europeană - cetăţenie activă

Uniunea Europeană este un demers democratic, susținut prin participarea cetățenilor europeni la procesul politic și prin oportunitățile pe care le oferă acestora în exercitarea drepturilor și apărarea valorilor lor.

Cetăţenia UE

Europa cetățenilor se concretizează sub mai multe forme și s-a dezvoltat treptat. Consacrată în prezent prin tratate, cetățenia UE completează cetățenia națională, fără a o înlocui.

EUROPA pentru CETĂŢENI

Agenda politică a Europei de astăzi se construiește pornind de la nevoile cetățenilor, se modelează după opiniile acestora și are
ca obiectiv final extinderea oportunităților oferite de cetățenia europeană.

Cetăţeni activi

Democrația participativă europeană trebuie considerată a fi dreptul cetățenilor europeni de a se implica în politica europeană și de a modela viitorul Europei. Tratatul [articolul 10 alineatul (3)] conferă fiecărui cetățean dreptul de a lua parte la viața democratică a Uniunii Cetățenia activă unește identitățile multiple ale membrilor acestei comunități și le permite să contribuie la viața economică, socială, culturală, civică și politică a societății.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti