Faceți căutări pe acest blog

Corelarea dintre Agenda 2030 și Acordul de Asociere cu UE

DESCARCATI   rom   eng
Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova: Rezultatele procesului de consultare cu privire la adaptarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 la contextul Republicii Moldova=Adapting the 2030 Agenda on Sustainable Development to the context of the Republic of Moldova
. - Ch., 2017 . -116 p.

Raportul este structurat în trei secțiuni de bază. 
 Prima secțiune prezintă într-un mod concis rezultatele analizei priorităților naționale de politici și Agenda 2030. Aceasta descrie elementele comune între cele două agende, precum și lacunele care trebuie înlăturate și, în așa mod, elucidează nivelul de aliniere a țintelor ODD la politicile naționale. Secțiunea respectivă include și o analiză generală a nivelului de corelare dintre țintele ODD și Acordul de Asociere cu UE.   
Cea de-a doua secțiune cuprinde rezultatele procesului de adaptare ODD, specifi când obiectivele care s-au dovedit a fi relevante pentru Republica Moldova, formularea ajustată a acestora, precum și recomandările pentru integrarea lor în documentele de planifi care a politicilor naționale. Aceasta include, de asemenea, rezultatele analizei interdependențelor dintre țintele ODD, prin specifi carea obiectivelor prioritare și infl uența acestora asupra altor ținte. 
A treia secțiune prezintă concluziile fi nale, recomandările și pașii următori pentru naționalizarea și implementarea Agendei 2030.
În fi nal, raportul conține trei anexe: Anexa 1 descrie abordarea metodologică pentru determinarea țintelor ODD centrale; Anexa 2 include lista domeniilor tematice de politică care a fost utilizată de către autori pentru clasifi carea ţintelor ODD; și Anexa 3 sintetizează punctele comune principale dintre Agenda 2030 și Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.


Anexa 3. Corelarea dintre Agenda 2030 și Acordul de Asociere cu UE  -  P. 107-115Analiza corelării dintre țintele ODD și Acordul de Asociere cu UE, având în vedere importanța acestuia pentru procesul de politici și reforme din țară.
Notă: la această etapă s-a analizat nivelul de aliniere a țintelor ODD la documentele naționale de politici, iar relevanța a fost stabilită la următoarea etapă în rezultatul consultărilor.
Țintele din ODD 1 sunt parțial corelate cu AA. În AA se face referință la reducerea sărăciei în Capitolul 4 (Ocuparea forței de muncă, politica socială și egalitatea de șanse) și la implementarea politicilor sociale adecvate în Capitolul 27 (Cooperarea în domeniul protecției și al promovării drepturilor copilului) din Titlul IV, acoperind, astfel, patru ținte din ODD 1. În același timp, Capitolul 17 (Politici climatice) și Capitolul 22 (Protecția civilă) din Titlul IV parțial refl ectă aspectele legate de evenimente extreme legate de climă. Doar ținta 1.4 cu referire la asigurarea drepturilor egale a celor vulnerabili la proprietate nu se regăsește în AA.


 

 

ODD 2 este foarte cuprinzător, dar se referă predominant la aspecte interne, respectiv țintele sunt doar parțial refl ectate în AA. Astfel, aspectele legate de activitatea agricolă cuprinse în țintele 2.2 și 2.4 corelează marginal cu prevederile din Capitolul 12 (Agricultura și dezvoltarea rurală) și Capitolul 17 (Politici Climatice) al Titlului IV. Țintele referitor la malnutriție și funcționarea piețelor locale de produse agro-alimentare în vederea limitării volatilității extreme a prețurilorla alimente nu se regăsesc în AA.

ODD 3 Cooperarea în domeniul sănătății este doar sumar inclusă în AA, astfel încât și țintele din domeniul sănătății corelează doar marginal cu prevederile acordului. AA corelează cu țintele 3.3. și 3.4 referitor la bolile transmisibile și netransmisibile în Capitolul 21 (Sănătate publică) din Titlul IV. În același capitol sunt incluse prevederi ce referitor la accesul la servicii de sănătate și privind fi nanțarea sistemului de sănătate (ținta 3.8 și 3.c). Prevederi referitor la consumul de droguri și substanțe narcotice (ținta 3.5) se regăsesc atât în Capitolul 21 (Sănătate publică) din Titlul IV, cât și în Titlul III (Libertate, Securitate și Justiție). Alte ținte ce țin de indicatori specifi ci de morbiditate și mortalitate nu sunt corelate cu AA.


Țintele din ODD 4 în domeniul educației corelează puternic cu prevederile AA. Deși prevederile AA sunt foarte generale acestea se referă la majoritatea aspectelor ce țin de accesul la educație, calitatea educației, competențele obținute în Capitolul 23 (Cooperarea în materie de învățământ, formare, multilingvism, tineret și sport) din Titlul IV. Ținta 4.7 care se referă la cunoștințe și competențe în diverse domenii ale dezvoltării durabile corelează nu doar cu prevederile din Capitolul 23, ci și cu cele din Capitolul 16 (Mediu), Capitolul 17 (Politici Climatice), Capitolul 21 (Sănătate Publică) din Titlul IV și din Titlul III (Libertate, securitate și justiție). Doar în cazul educației preșcolare nu există o corelare între agenda globală de dezvoltare și AA. 

ODD 5 este în mare măsură corelat cu prevederile articolului IV al Acordului de Asociere. Țintele care se referă la eliminarea discriminării împotriva femeilor și fetelor și la egalitatea de șanse sunt refl ectate în Capitolul 4 (Ocuparea forței de muncă, politica socială și egalitatea de șanse) din Titlul IV, prin care Republica Moldova s-a angajat pună în aplicare principiul egalitățiide tratament între femei și bărbați în ceea ce privește munca, accesul la și livrarea bunurilor și serviciilor și de securitate socială. În același timp, ținta care are în vizor eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor, precum și cea privind eliminarea căsătoriilor timpurii și forțate cu copii, corespund cu prevederile Articolul 4. Reforma internă din Titlul II, Articolul 12 (Statul de drept) din Titlul III și Capitolul 27 (Cooperarea în domeniul protecției și al promovării drepturilor copilului) din Titlul IV. Doar pentru ținta ce ține de accesul universal la servicii de îngrijire medicală sexuale și reproductive nu există corelare cu Acordul de Asociere.


Vezi de asemenea 

DESCARCATI rom eng
Ghid privind naționalizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. - Ch., 2017. -  23 p.

Scopul ghidului este să ofere suport metodologic tuturor părților interesate, dar în special autorităților administrației publice centrale, pentru integrarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în sistemul național de planificare strategică, prin descrierea etapelor de planificare strategică, precum și a cadrului instituțional și normativ al acestuia.
DESCARCATI  rom eng
Naționalizarea indicatorilor pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. - Ch., 2017. -  54 p/

Procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) presupune nu doar integrarea acestora în cadrul strategic național, dar și crearea unui sistem de raportare și evaluare a progresului în atingerea fiecărei ținte relevante pentru Republica Moldova.

În scopul monitorizării ODD a Agendei 2030 la nivel global a fost aprobat un set de indicatori în număr de 241, conform cărora va fi evaluată fiecare țară la nivel regional și global. Setul de indicatori ODD a fost elaborat de către grupul de experți ODD (IAEG-SDGs)1, creat de către Comitetul pentru Statistică a ONU (sesiunea 46), și care include 50 reprezentanți ai țărilor membre a ONU, precum și observatori din cadrul organizațiilor internaționale.

În procesul de naționalizare a ODD-lor setul de indicatori globali urmează să fie complementat cu indicatori adiționali, ce relevă contextul și prioritățile naționale. În procesul de identificare a indicatorilor naționali este important să fie respectate criteriile de bază pentru un indicator statistic, precum universal acceptabil și măsurabil, corespunde anumitor cerinţe de calitate, este relevant în contextul țintelor naţionalizate.


VEZI
 Răspunsul UE la Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti