Faceți căutări pe acest blog

Colectii CPESC - Republica Moldova - Consiliul Europei : parteneriat pentru democratizare (1990-2010)327/C-86
III-119453 Centrul Pro-European, III-119454 Depozit General, III-120195 Lectura publică

COZMA, Artur. Republica Moldova - Consiliul Europei : parteneriat pentru democratizare (1990-2010) / Artur Cozma . ─ Chişinău : Lumina, 2011. - 287 p.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 234-235
ISBN: 978-9975-65-267-4
http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/666693

În studiul istorico-politologic de faţă este abordată o problemă importantă a istoriei re­cente a Republicii Moldova, si anume rolul Consiliului Europei şi al instituţiilor sale spe­cializate în procesul de tranziţie a ţării noastre din spaţiul postsovietic în lumea valorilor democratice şi edificarea statului de drept
Sunt elucidate etapele iniţierii şi consolidării relaţiilor de partenerial Republica Moldova Consiliul Europei, implementării princi­piului supremaţiei legii şi respectării drepturilor omului, monitorizării realizării angaja­mentelor asumate de către ţara noastră pe calea democratizării, precum şi expuse cauzele evoluării anevoioase a acestui proces. 

O atenţie deosebită se acordă impactului rezoluţiilor şi recomandărilor APCE cu privire la funcţionarea instituţiilor democratice în Moldova, reacţiei Consiliului Europei la crize­le politice şi contribuţiei înalţilor demnitari europeni în depăşirea lor.


Cooperarea dintre Republica Moldova şi Consiliul Eu­ropei pe parcursul acestor ani constituie o perioadă-cheie din istoria contemporană a ţării pe parcursul căreia, sub influenţa şi îndrumarea instituţiilor Consiliului Europei, s-au produs schimbări esenţiale în domeniul politic, economic şi social.

Din momentul în care Republica Moldova a obţinui independenţa şi a fost recunos­cută de către comunitatea internaţională, Consiliul Europei a acompaniat ferm RM pe calea reformelor democratice. Programele de asistenţă au susţinut promova­rea democraţiei, drepturilor omului şi supremaţiei legii în cadrul sistemului legislativ şi funcţionării principalelor instituţii ale statului. Acestea au contribuit de asemenea la creşterea nivelului culturii democratice, prin instruirea specialiştilor din diferite domenii, ameliorarea activităţii instituţiilor democratice şi consolidarea drepturilor societăţii civile, minorităţilor naţionale sau a mass-media independentă. 

Procedura de monitorizare a Adunării Parlamentare a CoE a jucat un rol aparte în acest sens. Dialogul permanent şi constructiv dintre Adunare şi autorităţi precum şi cu forţele politice din Moldova a servit drept stimulent puternic pentru schimbările democratice. 

Autorului studiului. Artur Cozma, i-a reuşit să prezinte variate aspecte ale parteneriatului Moldovei cu Consiliul Europei, fiind evidenţiat îndeosebi aportul CoE în reformarea instituţiilor publice şi consolidarea societăţii civile. Un rol aparte în evo­luţia acestui proces îi revine Biroului de Informare al Consiliului Europei în Moldova şi faptului înfiinţării oficiului Reprezentantului Special în Moldova al Secretarului General al CoE. Autorul descrie participarea activă a instituţiilor Consiliului Europei în elaborarea şi implementarea reformelor democratice, armonizarea legislaţiei naţio­nale la standardele europene şi promovarea principiilor statului de drept şi protecţiei drepturilor omului. 

În cele şase capitole ale cărţii, autorul expune o succesiune a evenimentclor-cheie care au marcat istoria parteneriatului dintre Republica Moldova şi Consiliul Eu­ropei. Sunt de un real folos şi schiţele biografice ale unor personalităţi notorii care au contribuit activ în acea perioadă la stabilirea contactelor şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat, au influenţat cursul istoriei recente a Moldovei. Autorul a utilizat cu grijă documente ce reflectă activitatea acestor personalităţi şi a prezentat opiniile şi viziunile lor. Lucrarea conţine o analiză şi a altor evenimente corespondente şi oferă materiale nepublicate, adăugând prin aceasta o interpretare şi viziune nouă a recentei istorii politice a Moldovei. 

Calea reformelor democratice nu este una uşoară şi multe probleme apar mereu pe parcurs. Acestea, la rândul lor. demonstrează clar necesitatea reală de a urma coope­rarea activă dintre Republica Moldova şi CoE. Fiind conştienţi de cele deja realizate, este mai uşor de a trasa calea optimă pentru promovarea acestei cooperări avantajoase pe viitor.

 Vezi de asemenea

Cozma Artur. Republica Moldova şi Consiliul Europei: un parteneriat de 15 ani //Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. - 2009. - Nr. 3(151) . - P.124-131
Disponibil : 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti