Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Martie 2018


341.2 / M - 67    II - 130217

MIJA, Valeriu. Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state europene neutre : Monografie / Valeriu Mija; Red. şt. : Valentina Teosa . ─ Chișinău : CEP USM, 2017 . - 216 p. : fig., tab.
Adnot. paral. : lb. engl., rusă
Bibliogr. : p. 177-199. - Referinţe bibliogr. : p. 213-215   
ISBN: 978-9975-71-943-8

Scopul lucrării constă în cercetarea teoretico-conceptuală și analitico-aplicativă a neutralității Republicii Moldova prin prisma studiului locului, rolului și perspectivelor statelor neutre europene în contextul securităţii internaţionale, ca un considerent strategic pentru determinarea funcționalității politicii de neutralitate a Republicii Moldova. Scopul cercetării presupune realizarea următoarelor obiective: analiza istoriografiei şi ale bazelor teoretico-conceptuale ale statelor neutre europene; analiza comparativă și istorică a statelor neutre europene şi determinarea noilor tendinţe în politicile de neutralitate; evaluarea reconfigurării structurii sistemului internaţional în spaţiul european şi postsovietic; prognozarea perspectivelor statelor neutre europene în cadrul structurilor securităţii internaţionale transformate; formularea considerentelor esenţiale pentru neutralitatea Republicii Moldova.

 Vezi de asemenea :
MIJA, Valeriu  Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state europene neutre  : Teză de doctor în ştiinţe politice (562.03) / Mija Valeriu . ─ Chişinău : [ s. n. ], 2016 . - 199 p. [Accesat la 27.03.2018] 
341.2 / C-52       I-1278493       
CHIRTOACĂ, Natalia. Drept instituțional al Uniunii Europene : Curs universitar / Natalia Chirtoacă . ─ Chișinău : CEP USM, 2017. - 300 p.

Bibliogr. : la sfârșitul temelor și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-71-940-7

Lucrarea face o prezentare a principalelor instituţii ale Uniunii Europene, fără de care este imposibilă studierea Dreptului Uniunii Europene, nefăcând referire la ramurile şi subramurile Dreptului Uniunii Europene, care formează obiectul de studiu al dreptului european special.

Prin conţinutul său, lucrarea îşi propune să constituie un îndrumar atât pentru teoreticieni, interesaţi de studiul acestui nou sistem de drept, cât şi pentru practicieni, care au preocupări în domeniul practicii europene, începând cu prezentarea principalelor aspecte privind problematica referitoare la premisele constituirii şi evoluţiei UE, instituţiile UE, politicile de bază, obiectivele urmărite ş.a., precum şi explicarea noţiunilor, conceptelor şi mecanismelor acestei ramuri de drept.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti