Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Mai 2017

341.2 / O-10       I-1273605

O nouă perspectivă a proceselor de integrare europeană a Moldovei şi Ukrainei : aspectul juridic, Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică (2016; Chişinău)

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "O nouă perspectivă a proceselor de integrare europeană a Moldovei şi Ukrainei : aspectul juridic" [Text tipărit] : 25-26 martie 2016, Chişinău, Republica Moldova / com. org. : V. Bujor (preş.) [et al.] . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 96 p.

Antetitlu : Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ; Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată ; Universitatea Slavonă

Bibliogr. la sf. art.

ISBN: 978-9975-3090-7-3

                

659.3 / B - 45      I-1273975

BEREGOI, Natalia. Politicile mediatice și procesul de integrare europeană [Text tipărit] / Natalia Beregoi . ─ Chişinău : Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2016. - 228 p.

Antetitlu : Universitatea de Studii Europene din Moldova; Facultatea de științe politice și relații internaționale
 Bibliogr. : p. 189-228
 ISBN: 978-9975-71-839-4

Monografia „Politicile mediatice şi procesul de integrare europeană" reprezintă un studiu teoretico-empiric al manifestării politicilor mediatice, al rolului şi importanţei acestora în procesul de integrare europeană. Autorul îşi focusează atenţia pe determinarea trăsăturilor distinctive ale politicilor mediatice, descrierea şi analiza cadrului legal şi instituţional în ajustarea politicilor mediatice naţionale cu cele comunitare.

In contextul implementării strategiei de integrare europeană a Republicii Moldova, studiul devine oportun prin încercarea de a elucida trăsăturile politicilor mediatice europene şi de a evidenţia ponderea acestora asupra celor naţionale întru proiectarea perspectivelor de integrare europeană a Republicii Moldova prin prisma politicilor mediatice.

Lucrarea are o finalitate aplicativă ca un studiu care analizează capacitatea politicilor mediatice de a accelera finalitatea integrării europene a Republicii Moldova şi care formulează recomandări privind mecanismele şi strategiile de informare şi comunicare a cetăţenilor privind aspectele procesului de integrare în Uniunea Europeană.

  

327 / T - 21          III-127755
 

DESCARCATI
Țările post-sovietice între UE și Federația Rusă - analiza circumstanțelor specifice și tendințelor politice = Post-Soviet States Between Russia and the EU : Analysing Special Circumstances and Political Tendencies : International Scientific Conference, 27 September, 2016 [Text tipărit] : Conferința științifică internațională, 27 septembrie, 2016 / coord. : Valentina Teosa, Malkhaz Matsaberidze, Cristina Morai . ─ Chişinău : CEP USM, 2016. - 50 p. : tab., scheme. Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-71-829-5

Ediţia de faţă prezintă o culegere a rezultatelor conferinţei ştiinţifice internaţionale „Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă - analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice”din 27 septembrie 2016, desfăşurată în cadrul proiectuluiProgramul Cadru 7(FP7),Suport pentru pregătirea şi dezvoltarea carierei al cercetătorilor (Marie Curie), Schema de Shimb Internaţional pentru Cercetători (IRSES ) ”EU-PREACC: Posibilităţi şi limite, provocari şi obstacole de transfer al celor mai bune practice şi experienle de preaderare a statelor Europene Centrale şi de Est in UE pentru procesul de pre-aderare a Republicii Moldova şi Georgiei”,finanţat de Comisia Europeană şi realizat de Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative şi Universitatea de Stat Iv. Javakhishvili din Tbilisi. Culegerea prezintă un spectru larg de studii privind integrarea europeană, europenizare, parteneriatul estic şi aspectele sociale ale practicii integrării europene, transformarea paşnică a conflictelor, securitate etc.Materialele sunt adresate atît cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, sectoarelor guvernamentale, nonguvernamentale, cît şi tuturor celor interesaţi de tematica respectivă.327 / R - 41         III-127757


DESCARCATI
Relațiile internaționale în curriculumul universitar : bazele teoretico-metodologice = International Relations in University Curricula : Theoretical and Methodological Fundamentals [Text tipărit] / coord. : V. Teosa, Gr. Vasilescu, V. Rotaru ; Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chişinău : CEP USM, 2016. - 546 p.
Ed. metodico-didactică a fost elab. și ed. în cadrul Proiectului Internațional Programul Cadru 7 (FP7),
Pe cotor : FP7 (IRSES) EU-PREACC International Studies
https://eupreacc.files.wordpress.com/2016/10/relatii-internationale-b5_p2.pdf
Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-71-828-8
                               
Ediţia de faţă a fost elaborată de cadrele ştiinţifico-didactice – participanţi ai proiectilui FP7 (IRSES) EU-PREACC din perioada 2013-2017, cea de implementare a proiectului în cadrul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova. Totalitatea rezultatelor de cercetare a proiectului este folosită pentru perfecţionarea şi dezvoltarea curriculumului, a cursurilor pentru specialitatea Relaţii Internaţionale în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Ele sunt prezentate în această colecţie de studii teoretico-metodologice, ce cuprinde lecţiile şi a materialele ştiinţifico-metodice din cadrul disciplinelor, incluse în planul de învăţămînt pentru specialitatea relaţii internaţionale.
Materialele sunt destinate cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, tuturor celor interesaţi de tematica respectivă din domeniul Ştiinţei Politice, a Relaţiilor Internaţionale şi a Studiilor Europene.

339.7 / R -79       II-710853

ROȘCA, Petru; SĂLĂVĂSTRU, Valerian Eficientizarea utilizării creditelor și investițiilor externe în dezvoltarea economiei României [Text tipărit] : Monografie / Petru Roșca, Valerian Sălăvăstru . ─ Chişinău : [s.n.] , 2016. - 386 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Bibliogr. : p. 294-311

ISBN: 978-9975-56-372-7

Investițiile reprezintă stimulentul ce generează noi activități economice și au ca finalitate obținerea de bunuri și servicii indispensabile unei economii viabile. Acestea reprezintă un element important al dezvoltării economiei oricărei țări și a funcționării ei pe principiile economiei de piață. Mobilizarea resurselor investiționale favorizează și anticipează atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a oricărei țări. Acest proces contribuie atât la creșterea nivelului producției industriale, ameliorarea complexă a economiei naționale, soluționarea problemelor ce țin de retehnologizarea întreprinderilor, cât și la dezvoltarea durabilă a regiunilor (localităților), implicit soluționarea problemelor sociale


 
DESCARCATI

378 / T -35         IV-56757


Tendințele actuale în învățământul superior din Republica Moldova : Reflecții ale membrilor echipei de Experți Naționali în Reforma Învățământului Superior din cadrul Programului Erasmus+ : Ediția 2016 / Echipa de experți : Larisa Bugaian [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2016. - 31 p. : fotogr.
ISBN: 978-9975-71-867-7
Cuprins


 • Realizarea recomandărilor Declaraţiei de la Bologna în Învățământul Superior din Republica Moldova: de la Declarație la Proces Nadejda Velișco,
 • Autonomia universitară – noțiuni, dimensiuni și relevanță/ Larisa Bugaian
 • Instrumente manageriale și informaționale pentru stimularea cercetării, inovării și transferului ehnologic în universități/ Florentin Paladi
 • Internaționalizarea învățământului superior: de la concept la modalități de realizare/ Andrei Popa
 • The internationalization of higher education as a factor of competitiveness / Vlada Lisenco
 • Relevanța învățământului superior din Republica Moldova prin prisma angajării absolvenților în câmpul muncii/ Nicolai Loghin

DESCARCATI

 

378 / T -35     IV-56759
   
Tendințe actuale în învățământul superior din Republica Moldova [Text tipărit] : Reflecții ale membrilor echipei de Experți Naționali în Reforma Învățământului Superior din cadrul Programului Erasmus+ : Ediția 2015 / Echipa de experți : Larisa Bugaian [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2016. - 20 p. : fotogr.
ISBN: 978-9975-71-867-7

Cuprins

 • Asigurarea calității în învățământul din Republica Moldova -factor important în creşterea atractivităţii şi competitivităţii învăţământului superior national/ Nadejda Velişco,
 •  Ciclul III. Studii superioare de doctorat: practici europene/ Larisa Bugaian
 • Şcoala Doctorală – element-cheie în organizarea ştiinţei modern/ Florentin Paladi, 
 • Internaţionalizarea în contextul autonomiei universitare/ Valentina Priţcan 
 • Система просвещения двух берегов Днестра: состояние и перспективы./ Лысенко Влада
 • Perspectivele universitare în procesul de reformare a sistemului educaţional şi de cercetare ştiinţifică/ Andrei Popa 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti