Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi: aprilie-mai-iunie 2017

 (Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european şi/sau online)

Council of Europe Action Plan for the Republic of Moldova 2017-2020 / Directorate General for Programmes. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 36 p.- GR-DEM(2017)3
Disponibil: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cd3a5 Prezentare rom: http://cpescmd2.blogspot.md/2017/03/bv-coe-moldova-planul-de-actiuni-pentru.html

Planul de acţiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020 constituie un instrument strategic de programare care urmărește scopul de a aduce legislația, instituțiile și practicile din Rep. Moldova în conformitate cu standardele europene în domeniul drepturilor omului, statului de drept și democrației, și astfel, de a susține țara să-și îndeplinească obligațiunile sale în calitate de stat membru al Consiliului Europei. 

*    *    *

State of democracy, human rights and the rule of law. Populism – How strong are Europe’s checks and balances?: Report by the Secretary General of the Council of Europe / Thorbjørn Jagland. – Strasbourg: Council of Europe, 2017. – 122 p.  
Dispinibil: https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=7345
Prezentare rom: http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/04/coe-e-publicatii-2017-situatia.html


Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a publicat raportul său anual privind situația democrației, drepturilor omului și a statului de drept în Europa având genericul ”Populismul – Cât de solid este echilibrul între puterile instituționale din Europa?”. Raportul constituie o analiză a concluziilor mecanismelor și organelor de monitorizare ale Consiliului Europei.

*    *    *
Local government in critical times: Policies for Crisis, Recovery and a Sustainable Future: Council of Europe texts / Ed. Kenneth Davey. - Strasbourg: Council of Europe, 2012. - 152 p. - [Accesat la 30.05.2017].
Disponibil: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2567383&SecMode=1&DocId=1873672&Usage=2

Cum s-au descurcat bugetele locale în perioada de recesiune? Și, ceea ce este mai important, cum guvernele locale din Europa fac față crizei fiscale care predomină? Și ce se poate face, dacă se poate face ceva, pentru a minimiza daunele aduse serviciilor publice pe care le îndeplinesc?

La aceste întrebări au fost propuse trei răspunsuri strategice. Primul obiectiv ar trebui să fie stabilirea unei mai mari stabilități în bazele de venituri bugetare locale. Într-al doilea rând, guvernele locale trebuie să profite la maximum de resurse limitate și deja fac acest lucru în mai multe moduri. Al treilea răspuns strategic este creșterea parteneriatului cu alte autorități publice, cu antreprenori, întreprinderi sociale, universități și instituții de cercetare, organizații voluntare și cei care au resurse, cunoștințe și energie pentru a contribui. Menținerea economiilor locale înaintea jocului este o provocare majoră.

Aceste subiecte au fost abordate în raportul prezentat miniștrilor responsabili pentru administrare locală și regională de la cea de-a 17-a Conferință a Consiliului Europei, desfășurată la Kiev, în noiembrie 2011. Această analiză a fost elaborată de către echipa creată de Societatea pentru o Lume Deschisă și Comitetul pentru Democrație Locală și Regională al Consiliului Europei. Pe lângă documentele prezentate și adoptate la această Conferință, culegerea mai conține și Recomandarea Comitetului de Miniștri Rec(2004)1 prind managementul financiar și bugetar la nivel local și regional, Recomandarea Rec(2005)1 privind resursele financiare ale autorităților locale și regionale și Carta Europeană a autonomiei locale.
 
 *    *    * 

L 1.7/ 2011/ CR

DESCARCATI
SWOT 3: Cross-border Co-operation in Europe: A Comprehensive Overview / Prof. Alberto Gasparini; Institute of International Sociology of Gorizia. – Strasbourg: Council of Europe, 2011, . – 116 p.

Tema centrală a acestui volum este cooperarea transfrontalieră în aceste părți ale Europei care au fost supuse unei analize detaliate în volumele precedente. Este oferită o comparație între toate cele 55 de arii transfrontaliere plasate în această macro-regiune. Prin acest raport, Consiliul Europei dorește să pună la dispoziția statelor sale membre un instrument suplimentar pentru evaluarea situației cooperării transfrontaliere între ele și pentru adoptarea măsurilor politice corespunzătoare pentru a realiza scopul de creare a unei ”uniuni mai strânse” între ele, după cum prevede Statutul Consiliului Europei, la care acestea au subsemnat.


Studiul oferă o prezentare generală și date comparate cu privire la situația cooperării transfrontaliere între țările din Europa Centrală, de Nord și de Sud-Est și propune cele mai bune strategii pentru depășirea obstacolelor existente și promovarea unei coeziuni teritoriale mai strânse. Datele au fost colectate și analizate în 2011. A fost aplicată metodologia SWOT în conformitate cu parametrii dezvoltați de autorul studiului, ISIG-Institutul de Sociologie Internațională din Gorizia (Italia), pentru a evalua amploarea și profunzimea cooperării transfrontaliere și pentru a oferi astfel o apreciere cantitativă și calitativă. Aceasta este urmată de identificarea celei mai potrivite ”strategii” recomandate în scopul de a realiza cea mai bună cooperare transfrontalieră (depășirea amenințărilor, eliminarea obstacolelor, exploatarea oportunităților, remedierea deficiențelor).

*    *    *E.9/2016-CO Combaterea relelor tratamente în penitenciare : Manual pentru colaboratorii sistemului penitenciar privind prevenirea relelor tratamente în penitenciare / Jim Murdoch, Vaclav Jiricka .- Chișinău : [S. n.], 2016. - 104 p.
Desponibil in engleză: https://rm.coe.int/16806ab9a7

Manualul este destinat practicienilor care lucrează în penitenciare. Acesta examinează un anumit aspect al protecțieie drepturilor fundamentale ale deținuților: interzicerea aplicării relelor tratamente în penitenciare. manualul este conceput ca un ghid de politici și un instrument de gestionare pentru profesioniști și se axează pe ceea ce presupune această interdicție, precum și pe responsabilitățile serviciilor penitenciare față de cei plasați în grija lor. Textul subliniază standardele relevante incluse în Recomandările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau degradante (CPT) și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. manualul a fost elaborat ca urmare a unei reuniuni multilaterale privind combaterea relelor tratamente în penitenciare, care a avut loc la Strasbourg în aprilie 2015, în cadrul activităților de cooperare ale Consiliului Europei în domeniul penitenciarelor, implementate de Unitatea de Cooperare în Drept Penal.

*    *    *

E.6.1/2008-LI La liberté d'expression en temps de crise: Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe / Direction générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques. - Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2008. - 32 p. - [Accesat la 18 mai 2017].
Disponibil:  http://docplayer.fr/158530-La-liberte-d-expression-en-temps-de-crise.html
342.7/L-66; II-710802

Fără libertatea de exprimare nu există democrație. Libertatea de exprimare și informare este unul dintre drepturile omului, dar este mai mult decât acesta, deoarece orice atentat la acest drept fundamental este o modalitate de a eclipsa încălcările tuturor altor drepturi.

Totodată, orice limitare disproporționată în acest domeniu riscă să ne aducă într-un cerc vicios, deoarece dacă dreptul de a rpimi și a comunica informații este fundamental într-o societate democratică, el este cu atât mai important într-o perioadă de criză, fie că este vorba de răsboi, atentate teroriste sau catastrofe naturale.

Articolul 10 al Convenției europene a drepturilor omului și jurisprudența Curții europene eămân a fi normele de bază care guvernează libertatea de exprimare și informare în orice situație, inclusiv în perioade de criză.

Această broșură prezintă liniile directoare elaborate în acest sens de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Prin recomandările precise pe care le oferă, aceastea ar trebui să servească drept puncte de referință pentru profesioniștii în domeniul mass-media, societatea civilă și pentru orice persoană care este interesată de apărarea libertății de exprimare.

*    *    *

L.9/2008-GH. Ghid de iniţiative etice la nivel local. Ediţie adaptată la practicile administrative din Republica Moldova şi la legislaţia aferentă în vigoare / MOLICO; Sida. - Chișinău: IDIS ”Viitorul”, 2008. - 127 p. - [Accesat la 11 aprilie 2017].
Disponibil: http://local.md/global/docs/Ghid_de_INITIAT_pag1128_FINAL.pdf
352/G-42; I-1267389


Ghidul "Iniţiative etice la nivel local" conţine informaţii privind eficientizarea, transparenţa şi îmbunătăţirea serviciilor publice în comunităţile din Republica Moldova.

O problemă care afectează direct autorităţile publice locale şi constituie un motiv major de îngrijorare pentru toate statele-membre ale Consiliului Europei este corupţia. Anume la nivel local trebuie găsite soluţii pentru respectarea eticii publice şi protejarea intereselor publice. Moldova, în calitate de membru al Consiliului Europei, s-a obligat să prevină şi să combată corupţia.

Ghidul "Iniţiative etice la nivel local" conţine informaţii privind eficientizarea, transparenţa şi îmbunătăţirea serviciilor publice în comunităţile din Republica Moldova. Ghidul încorporează un set de iniţiative pentru diverse nivele ale administraţiei publice: autorităţile centrale şi locale, ofiailii aleşi şi funcţionarii publici.

Scopul acestui Ghid este de a ajuta autorităţile publice din Moldova să evalueze comportamentul etic la nivel local. Ghidul poate servi şi în calitate de model de bune practici la elaborarea legilor şi a politicilor care au drept scop asigurarea unui comportament etic la nivel local, cât şi ca o modalitate de menţinere a încrederii cetăţenilor în autoritatea publică locală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti