Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi_iulie 2015: Protecţia drepturilor omului

Interacţiunea dreptului naţional şi internaţional în realizarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului: Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, 10 decembrie 2014 / com.org.: Andrei Groza [et al.]. - Chişinău: S.n., 2015. - 389 p.

342.7/I-69
I-1263317

CUPRINS:

Victor POPA. Uniunea Europeană - formă specifică de asociaţie de state

Robert LUTZ. Reforming approaches to  educating transnational lawyers: observation from America

Gheorghe COSTACHI, Irina IACUB. Cultura juridico-morală a subiecţilor puterii în contextul respectării demnităţii umaneAndrei GUŞTIUC, Ludmila GUŞTIUC, Natalia TÎLTU. Interdependenţa dintre asigurarea drepturilor fundamentale ale omului şi autonomia financiară a Curţii constituţionale

Ion TIPA. Acceptarea şi primirea cadourilor de către funcţionarii publici în timpul exercitării funcţiei - incident al excluderii răspunderii contravenţionale şi penale 

Olga DORUL. Evoluţia şi codificarea principiul individualizării răspunderii penale pentru comiterea infracţiunilor internaţionale

Valentin ROŞCA, Mariana TELEUCĂ. "Refugiaţii ecologici" - o provocare pentru sistemul internaţional de protecţie a populaţiei

Eduard BOIŞTEAN. Unele reflecţii critice privind reglementarea legală amodului de reprezentare a salariaţilor la înfăptuirea parteneriatului social în sfera muncii

Lilian PLATON. Garanţiile realizării dreptului la muncă în sectorul privat al Republicii Moldova
Sorin NEACŞU. Funcţia executivă a statului

Adrian CRASNOBAEV. Dreptul publicului de a participa la elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu în cadrul activităţii administraţiei publice

Viorica MOCREAC. Rolul cadastrului bunurilor imobile în asigurarea dreptului la proprietate

Ludmila GUŞTIUC. Regimul juridic al instituţiilor financiare nebancare din Republica Moldova

Andrei GUCEAC. Neutralitatea - factor de asigurare a suveranităţii şi independenţei statului sau element al vulnerabilităţii acestuia

Mihail CEBOTARI. Acordurile bilaterale în domeniul migraţiei de muncă şi rolul lor în asigurarea drepturilor sociale ale muncitorilor migranţi

Cristina TÎŞCUL. Respectarea drepturilor omului - obiectiv primordial al cadrului de reglementare a activităţilor de creditare în Franţa

Ludmila ŢARANU. Starea civilă - condiţie juridică de identificare a persoanei fizice în familie şi societate

Ivan RUSSU. Abordări moderne ale insolvenţei bancare în legislaţia anglo-saxonă (exemplul Marii Britanii şi al Statelor Unite ale Americii)

Pavel VOICU. Formarea profesională a cadrelor de poliţie - condiţie esenţială pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului

Mariana NISTOR. Mecanisme de protecţie a egalităţii de gen

Elena CRIVORUCICA. Reglementări juridice privind accesul la informaţia de mediu

Nina GARŞTEA. Perspecticve în dezvoltarea activităţii transportului auto în Republica Moldova

Natalia TÎLTU. Asigurarea drepturilor fundamentale ale omului prin mecanismul de supraveghere a instituţiilor financiare în Uniunea Europeană

Larisa BUGA. Legiferarea penală: proces şi tehnică

Elena TĂNASE. Asistenţa juridică - componentă a dreptului la apărare

Olesea COJOCARU. Reflecţii privind educaţia şi formarea profesională

Sorin NEACŞU. Abordări ştiinţifice cu privire la autorităţile publice executive din ţările Uniunii Europene

Ruslan IANCIU. Unele reflecţii privind încetarea contractului individual de muncă ca urmare a reducerii statelor de personal

Mariana CEBAN. Dreptul fundamental la proprietate în condiţiile constituţionalismului contemporan

Ionel IGNAT.  Aspecte constituţionale ale guvernanţei economice în Uniunea Europeană

Vasile SECRIERU. Interferenţa dreptului intern şi internaţional în realizarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului

Andrian MIGALCO. Schimbarea destinaţiei terenurilor - modalitate de apărare a drepturilor fundamentale ale omului

Teodorina GORIUC. Organizarea, statutul membrilor şi funcţionarea Curţii de justiţie a Uniunii Europene

Ion GUCEAC. Garanţii legale ale dreptului fundamental la viaţă

*    *    *

Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului: Materiale ale mesei rotunde cu participare intern. consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 dec. 2013 / com. org.: Oleg Balan [et al.]. - Chişinău : Academia de Administrare Publică, 2014. - 482 p.

342.7/M-45
I-1263318

CUPRINS:

Oleg BALAN, Diana SÎRCU. Aplicarea directă a reglementărilor internaţionale în materia drepturilor omului.

Victor POPA.Procesul autodeterminării Republicii Moldova în stat suveran şi independent.

Silvia GORIUC.Puterea judecătorească în sistemul separaţiei puterii în stat.

Kamal MAKILI-ALIYEV. Cybersecurity challenges and the international human rights law nexus..

Gheorghe COSTACHI. Cultura drepturilor omului şi educaţia pentru drepturile omului

Dumitru BALTAG. Unele consideraţii referitoare la acţiunea principiilor speciale ale răspunderii juridice..

Anatolie BANTUŞ. Drepturile omului şi administraţia publică. Concept şi trăsături.

Andrei GUŞTIUC, Ludmila GUŞTIUC. Rolul Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul politicii monetare în contextul integrării europene..

Ion TIPA.Dreptul la deplasarea fără escortă sau însoţire al persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii..

Mihai POALELUNGI.Asigurarea accesului la justiţie – obligaţie pozitivă a statului potrivit Convenţiei Europene a Drepturilor Omului..

Natalia BANTUŞ-GURDUZA.Caracterul evolutiv al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului..

Olesea PLOTNIC. Procedura prejudiciară de protecţie a consumatorilor asigurată de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor..

Irina IACUB.Responsabilitatea reciprocă a statului şi a persoanei ca principiu constituţional...

Larisa BANTUŞ. Asigurarea dreptului copiilor la viaţă în situaţii de risc.

Tudor BALIŢCHI.Importanţa instituţională a Agenţiei Internaţionale pentru Ener- gie Atomică în procesul dezvoltării paşnice şi stabile a lumii.

Felicia PĂSCĂLUŢĂ.Aspecte comparative privind reglementarea juridică a dreptului salariaţilor la securitatea şi sănătatea muncii.

Tatiana MACOVEI.Interzicerea discriminării de gen la formarea şi perfecţio- narea profesională a salariatelor...

Elena CRIVORUCICA.Titularii dreptului la un mediu de viaţă sănătos..

Gheorghe COSTACHI,Ion MURUIANU. Temeiul normativ al răspunderii constituţionale.
Tatiana MOSTOVEI. Funcţionarul public faţă în faţă cu conflictul de interese: reglementare, exemplificare şi soluţionare de situaţii..

Рагим СУЛТАНОВ. Право на участие в управлении делами государства в системе политических прав и свобод человека.

Viorel ALBU. Procedurile parlamentare: concept, semnificaţie şi clasificare.

Anatol DOGA. Elemente de drept comparat privind incriminarea infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală..

Camelia OLTEANU.Principiul separaţiei puterilor în stat - garanţie constituţională a democraţiei.

Oleg ARSENI.Dizolvarea consiliului local (Studiu juridico-comparativ)

Andrei GUCEAC. Particularităţi privind realizarea dreptului Preşedintelui Republicii Moldova de a sesiza Curtea Constituţională..

Radu OLTEANU.Sisteme constituţionale contemporane.

Vasile BÂCU.Obţinerea probelor prin percheziţie..

Elena MORARU.Principiile şi formele răspunderii juridice a statului în dreptul intern..

Larisa BUGA.Calitatea legii penale: criterii şi particularităţi...

Eugen BUTUCEA. Cetăţenii ca subiecţi ai procesului legislativ..

Andrei GABUREAC.Constituţia – principala garanţie a protecţiei drepturilor omului într-un stat de drept..

Octavian MARIAN. Statutul juridic al persoanei: concept, structură şi categorii.
Tudor PÂNZARU. Garantarea şi protecţia juridică a dreptului cetăţeanului la administrare..

Petru RAILEAN. Reflecţii asupra mecanismului asigurării legalităţii în statul de drept.

Vitalie MAZUR. Rolul administraţiei publice locale în asigurarea şi protecţia drepturilor omului...

Cătălin – Marius TOMA. Aspecte doctrinare şi normative cu referire la drepturile fundamentale ale omului şi cetăţeanului protejate în activitatea notarială din R. Moldova..

Victor RUSU. Evoluţia instituţiei organului reprezentativ în Republica Moldova....

Anica TOMA. Repere generale cu privire la principiile constituţionale ale instituţiei notariatului.

Андрей НЯГУ. Местное самоуправление и права человека.

Pavel VOICU. Importanţa poliţiei în asigurarea ordinii publice – element indispensabil al statului de drept...Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti