Faceți căutări pe acest blog

Educaţia pentru cetăţenie democratică: Resursele Consiliului Europei

Educaţia joacă un rol esenţial în promovarea valorilor fundamentale ale Consiliului Europei: democraţia, drep­turile omului şi statul de drept, precum şi în prevenirea încălcării drepturilor omului. În sens larg, educaţia este considerată din ce în ce mai mult un scut împotriva creş­terii violenţei, rasismului, extremismului, xenofobiei, dis­criminării şi intoleranţei. Conştientizarea profundă a rolu­lui educaţiei se reflectă în adoptarea Cartei Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului („ECD / EDO”) de către cele 47 de state membre ale Organizaţiei, în cadrul Recomandării CM/Rec (2010)7. Carta este un punct important de referinţă pentru toţi cei care au legătură cu educaţia pentru cetăţenie şi pentru drepturile omului. Carta acordă atenţie şi  are un rol catalizator pentru acţiuni în statele membre. Acesta este, de asemenea, o modalitate de diseminare a bunelor practici şi ridicarea standardelor în toată Europa şi în afara ei

Carta Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului: Adoptată în cadrul Recomandării CM/Rec(2010)7 a Comitetului de Miniştri. – 2012. - 9 pag. 

Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education: Recommendation CM/Rec(2010)7, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 11 May 2010 and explanatory memorandum. – Council of Europe, 2010. – 38 p.


Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l’homme: Recommandation CM/Rec(2010)7 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 11 mai 2010 et exposé des motifs. - Conseil de l’Europe, 2010. – 42 p.


Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека: Рекомендация CM/Rec(2010)7, утвержденная Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2010 года, и пояснительный меморандум. - Издательство Совета Европы, 2010. – 42 c

MAI MULT 
Acest link actualizat februarie 2018


Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека: Утверждена в рамках Рекомендации CM/Rec(2010)7 Комитета министров. - Издательство Совета Европы, S.A.. – 21 c.
 
Educaţia pentru cetăţenie democratică se concentrează în primul rând asupra drepturilor, responsabilităţilor şi participării active, în relaţie cu dimensiunea civică, poli­tică, socială, economică, juridică şi culturală a societăţii.

Un element esenţial al educaţiei pentru cetăţenie demo­cratică şi drepturile omului îl constituie promovarea coeziunii sociale şi a dialogului intercultural, precum şi valorizarea diversităţii şi egalităţii, inclusiv a egalităţii de gen; în acest scop, este esenţial să se dezvolte cunoştinţe, înţelegere, abilităţi personale şi sociale, astfel încât să se reducă conflictele, să crească aprecierea şi înţelegerea diferenţelor de credinţă şi dintre grupuri etnice, să se dezvolte respectul reciproc pentru demnitatea umană şi pentru valorile comune, să se încurajeze dialogul şi să se promoveze rezolvarea paşnică a problemelor si litigiilor.

Unul dintre obiectivele fundamentale ale educaţiei pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului nu se rezumă doar la dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini de către elevi, ci se referă la abilitarea acestora (n.t., en.: „empowerment”) să întreprindă acţiuni în socie­tate pentru apărarea şi promovarea drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept.

Parteneriatele şi colaborarea trebuie încurajate la nivelul unei game extinse de factori interesaţi, implicaţi în educaţia pentru cetăţenie democratică şi pentru drep­turile omului, la nivel de stat, regional şi local, astfel încât să le fie cât mai bine valorificate contribuţiile, inclusiv fac­tori de decizie politică, personal din sistemul de educaţie, elevi/ studenţi / cursanţi, părinţi, instituţii de educaţie, organizaţii nonguvernamentale, organizaţii de tineret, media şi publicul larg.

*    *     *Manualele Consiliului Europei din seria « A învăţa şi a trăi democraţia » propun învăţătorilor material didactic de înaltă calitate care a fost testat de către profesori din mai multe ţări şi este suficient de flexibil pentru a permite atât cadrelor didactice experimentate, cât şi viitorilor profesori să introducă educaţia pentru cetăţenie democratică şi pentru drepturile omului într-o modalitate distractivă, interactivă şi incitantă în instituţiile în care activează. Manualele sunt elaborate de către experţi din diferite regiuni ale Europei şi acoperă toate etapele învăţământului obligatoriu, de la clasele primare până la clasele superioare.
 Volumul VI "Predarea democraţiei" propune o serie de activităţi şi de exerciţii pentru educaţia cetăţeniei democratice şi educaţia pentru drepturile omului în şcoală sau în cadrul învăţământului neformal. Modelele de învăţământ oferă un cadru care ar trebui să încurajeze elevii să participe activ, oferindu-le exemple care să le permită elevilor să înţeleagă principiile fundamentale ale democraţiei şi drepturilor omului. Majoritatea exerciţiilor pot fi adaptate diferitor gurpuri de vârstă.

Autori din toate regiunile din Europa au contribuit la acest manual, bazându-se pe diferite surse şi tradiţii de predare şi învăţare. Ei au selectat activităţi pe care le-au experimentat personal în sala de clasă. Această lucrare oferă o oportunitate de a discuta şi a experimenta diferite  abordări şi tradiţii din acest domeniu.
 

Teaching democracy: A collection of models for democratic citizenship and human rights education: Volume VI of EDC/HRE Volumes I-VI: Education for democratic citizenship and human rights in school practice: Teaching sequences, concepts, methods and models models / Gollob, Rolf. - Council of Europe, 2008. – 102 p. – 928-92-871-6332-5. 
Enseigner la démocratie: Recueil d’activités pédagogiques pour l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme: Volume VI de la collection ECD/EDH (volumes I à VI): L’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme à l’école: Modules d’enseignement, théories, méthodes et activités / Gollob, Rolf. - Conseil de l’Europe, 2010. – 100 p. - 978-92-871-6902-0.
DESCĂÎRCAȚI ÎN Fr..   Eng.     ( linkuri actualizate 02.2018)
*     *     *


Volumul V "Învăţăm să cunoaştem drepturile copilului" din seria de manuale oferă un curs de lecţii pentru şcoala primară şi este disponibil în limba engleză, franceză şi rusă.

Copiii trebuie nu numai să-şi cunoască drepturile, dar şi să înveţe să le aprecieze şi să le utilizeze. În acest scop, este necesar ca şcolileofere posibilităţi pentru desfăşurarea unei game largi de experienţe de învăţare în domeniul educaţiei pentru drepturile copilului. Exercitându-şi drepturile - la şcoală şi în viaţa de zi cu zi - copiii sunt încurajaţi să le înţeleagă şi să le aprecieze. Pentru a-i stimula, profesorii ar trebui să-i confrunte cu  provocarea de a crea un mediu guvernat de spiritul democraţiei şi a drepturilor omului. Acest manual este destinat pentru profesorii care caută instrumente de educaţie a drepturilor copilului pentru elevii claselor primare.


Exploring Children’s Rights: Lesson sequences for primary schools: Volume V, EDC/HRE volumes 1-6, Education of democratic citizenship and human rights in school practice -- teaching sequences, concepts, methods and models / Gollob, Rolf. - Council of Europe, 2007. – 96 p. – 978-92-871-6089-8. 
 
Apprendre à connaître les droits de l’enfant: Neuf modules d’enseignement pour les classes du primaire: Volume V des Volumes ECD/EDH I–VI: Education à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme dans la pratique scolaire: Modules d’enseignement, concepts, méthodes et modèles / Gollob, Rolf. - Conseil de l’Europe, 2009. – 100 p. - 978-92-871-6504-6. 

Изучаем права детей: Серия уроков для начальной школы: Том V из серии ВДГ/ОПЧ, Тома I-VI Воспитание демократической гражданственности и образование в области прав человека в школьной практике: Образцы уроков, концепции, методы и модели / Рольфа Голлоба. - Издательство Совета Европы, 2010. – 96 c. 
DESCĂÎRCAȚI ÎN Fr.  Eng  Ru. ( linkuri actualizate 02.2018)
*     *    *


Volumul IV "Să participăm la democraţie" din această serie de manuale este destinat profesorilor de educaţie pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului, editorilor de manuale şi autorilor de curriculum. Este alcătuit din nouă module de predare alcătuite din patru lecţii axate pe conceptele cheie ale ECD/EDO. Planurile de lecţii oferă instrucţiuni pas cu pas, şi includ fişe pentru elevi şi informaţii generale pentru profesori. Această lucrare este potrivită pentru noile cadre didactice sau învăţătorii-stagiari şi pentru învăţătorii aflaţi în formare continuă în domeniul ECD / EDO. El va interesa, de asemenea, cadrele didactice cu mai multă experienţă prin varietatea de idei şi materiale didactice pe care le conţine. Oferind în acelaşi timp programul pentru un an şcolar complet pentru elevii din al doilea ciclu al învăţământului secundar (de la clasa a 10-a până la a 12-a), structura sa permite o mare flexibilitate în utilizare.

Taking part in democracy: EDC/HRE lesson plans for upper secondary level: Volume IV of EDC/HRE Volumes I-VI: Education for Democratic Citizenship and Human Rights in school practice: Teaching sequences, concepts, methods and models / Gollob, Rolf. - Council of Europe, 2010. – 295 p. – 978-92-871-6833-7.  
DESCĂÎRCAȚI ÎN Fr.  Eng.  ( linkuri actualizate 02.2018)
*    *    *


Volumul III "A trăi în democraţie" este destinat profesorilor de educaţie pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului, editorilor de manuale şi autorilor de curriculum. Este alcătuit din nouă module de predare alcătuite din patru lecţii axate pe conceptele cheie ale ECD/EDO. Planurile de lecţii oferă instrucţiuni pas cu pas, şi includ fişe pentru elevi şi informaţii generale pentru profesori. Această lucrare este potrivită pentru noile cadre didactice sau învăţătorii-stagiari şi pentru învăţătorii aflaţi în formare continuă în domeniul ECD / EDO. El va interesa, de asemenea, cadrele didactice cu mai multă experienţă prin varietatea de idei şi materiale didactice pe care le conţine. Oferind în acelaşi timp programul pentru un an şcolar complet pentru elevii din primul ciclu al învăţământului secundar (clasele de gimnaziu), structura sa permite o mare flexibilitate în utilizare.

Living in democracy : EDC/HRE lesson plans for lower secondary level. volume 3, EDC/HRE volumes 1-6, Education of democratic citizenship and human rights in school practice -- teaching sequences, concepts, methods and models / Gollob, Rolf. - Council of Europe, 2008. – 208 p. – 978-92-871-6332-5.


Vivre en démocratie : Modules d’enseignement de l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme pour le collège (secondaire I): Volume III des Volumes ECD/EDH I-VI Education à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme dans la pratique scolaire Séquences d’enseignement, concepts, méthodes et modèles / Gollob, Rolf. - Conseil de l’Europe, 2008. – 212 p.


Жить в условиях демократии: Планирование уроков по ВДГ/ОПЧ для основной школы (8-9й классы): Том III из серии ВДГ/ОПЧ, Тома I-VI Воспитание демократической гражданственности и образование в области прав человека в школьной практике: Образцы уроков, концепции, методы и модели / Рольфа Голлоба. - Издательство Совета Европы, 2008. – 222 c.
DESCĂÎRCAȚI ÎN Fr.   Eng. Rus.  Ukr. ( linkuri actualizate 02.2018)

"A creşte în democraţie" este un manual pentru profesorii care doresc să integreze educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului în practica de zi cu zi. Este compus din nouă module de predare alcătuite din patru lecţii, care oferă instrucţiuni pas cu pas şi includ fişe pentru elevi şi informaţii de bază pentru profesori. Manualul oferă un program pentru un an şcolar deplin pentru clasele de la treapta primară (elevi între 10 şi 11 ani), dar structura sa (nouă module complet separate) permite o mare flexibilitate. Ar putea, prin urmare, să intereseze, de asemenea, editorii de manuale, autorii de curriculum, formatori, profesori aflaţi la cursuri de perfecţionare şi cadrele didactice începătoare.

ECD / EDO îşi propune să facă din fiecare copil un cetăţean activ, curios şi capabil de a lua parte la viaţa democratică. Acesta este motivul pentru care ECD / EDO subliniază importanţa unei acţiuni bazate pe învăţare şi exerciţii.Comunitatea şcolare este concepută ca un spaţiu de experienţă autentică în care elevii pot învăţa să participe la procesul decizional democratic şi să-şi asume responsabilităţi de la o vârstă fragedă. Predarea conceptelor-cheie ale ECD / EDO este, de asemenea, oferit ca un instrument de învăţare pe tot parcursul vieţii. 
 
Growing up in democracy: Lesson plans for primary level on democratic citizenship and human rights (EDC/HRE): Volume II of EDC/HRE Volumes I-VI: Education for democratic citizenship and human rights in school practice Teaching sequences, concepts, methods and models / Gollob, Rolf. - Council of Europe, 2010. – 161 p. – 978-92-871-6728-6.
Grandir dans la démocratie: Modules d’enseignement de l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme (ECD/EDH) pour le primaire : Volume II de la collection ECD/EDH (volumes I à VI): Education à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme dans la pratique scolaire: Séquences d’enseignement, concepts, méthodes et modèles / Gollob, Rolf. - Conseil de l’Europe, 2011. – 160 p. - 978-92-871-7128-3.
DESCĂRCAȚI ÎN Fr.  Eng.  Ru.  Uk. ( linkuri actualizate 02.2018)


Volumul I – « Educaţia pentru democraţie » reprezintă o susţinere pentru cadrele didactive şi profesioniştii din domeniile educaţiei pentru cetăţenie democratică şi educaţiei pentru drepturile omului (ECD / EDO). El abordează mai multe aspecte fundamentale, printre care obiectivele şi competenţele necesare unei cetăţenii democratice, şi o abordare şcolară globală a educaţiei pentru democraţie şi drepturile omului.

Lucrarea este divizată în trei compartimente. Primul expune principiile fundamentale ale ECD / EDO, a căror utilitate şi interes pentru profesionişti sunt incontestabile. Al doilea compartiment conţine îndrumări şi instrumente pentru iniţierea, însoţirea şi evaluarea procesului de învăţare constructivă şi interactivă a elevilor. Al treilea cuprinde pachete de instrumente pentru profesori şi, respectiv, pentru elevi
Educating for democracy: Background materials on democratic citizenship and human rights education for teachers: Volume I of EDC/HRE Volumes I-VI: Education for Democratic Citizenship and Human Rights in school practice Teaching sequences, concepts, methods and models / Gollob, Rolf. - Council of Europe, 2010. – 159 p. – 978-92-871-6920-4.
Eduquer à la démocratie: Matériaux de base sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme pour les enseignants : Volume I des Volumes ECD/EDH I-VI Education à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme dans la pratique scolaire Séquences d’enseignement, concepts, méthodes et modèles / Gollob, Rolf. - Conseil de l’Europe, 2012. – 163 p. - 978-92-871-7243-3. 
DESCARCATI IN Fr. Eng  Ru. Uk. ( linkuri actualizate 02.2018)
La contribution de tous les enseignants à l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme: cadre de développement de compétences/ Brett Peter. - Conseil de l’Europe, 2009. – 99 p. - 978-92-871-6682-1.
Каким образом все учителя могут внести вклад в воспитание гражденственности и образование в области прав человека: пособие для развития компетенци=How all teachers can support citizenship and human rights education: a framework for the development of competences и / Бретт Питер. – Совет Европы, 2009. – 89 с. - 978-92-871-6555-8.

*     *     *Outil de formation des enseignants pour l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme / Gollob, Rolf. - Conseil de l’Europe, 2009. – 92 p.


*     *     *


School–community–university partnerships for a sustainable democracy: Education for democratic citizenship in Europe and the United States of America / Matt Hartley. - Council of Europe, 2010. – 66 p. – 978-92-871-6795-8.

Партнерство между школами, сообществами и университетами ради устойчивой демократии: Обучение демократической гражданственности в Европе и Соединенных Штатах Америки / Хартли Мэттю - Издательство Совета Европы, 2012. – 73 c. - 978-92-871-7254-9.
*    *    *
Democratic governance of schools / Bäckman Elisabeth. - Council of Europe, 2007. – 102 p. - 978-92-871-6088-1.

Pour une gouvernance démocratique de l’école / Bäckman Elisabeth. - Conseil de l’Europe, 2008. – 104 p. - 978-92-871-6334-9.

*    *    *


Ecole, collectivité, université : des partenariats pour une démocratie durable: L’éducation à la citoyenneté démocratique en Europe et aux Etats-Unis / Matt Hartley. - Conseil de l’Europe, 2011. – 67 p. - 978-92-871-7032-3.
*    *    *

Strategic support for decision makers: Policy tool for education for democratic citizenship and human rights: Drawing upon the experiences of the Council of Europe’s EDC/HRE project / David Kerr. - Council of Europe, 2010. – 80 p. – 978-92-871-6896-2.
Un soutien stratégique pour les décideurs: Instrument d’action pour l’éducation à la citoyennetй démocratique et aux droits de l’homme: s’appuyant sur l’expérience du projet phare ECD/EDH du Conseil de l’Europe / David Kerr. - Conseil de l’Europe, 2011. – 88 p. - 978-92-871-7061-3.


*     *     *
From student voice to shared responsibility: Effective practice in democratic school governance in European schools / Huddleston Ted. - Council of Europe, 2007. – 44 p.
*     *     *
Tool for quality assurance of education for democratic citizenship in schools / Bîrzéa, César. - Council of Europe, 2005. – 123 p. 
*    *     *

The school: A democratic learning community: The All-European Study on Pupils’ Participation in School / Karlheinz Dürr. - Council of Europe, 2005. – 67 p.
L’école: une communauté d’apprentissage de la démocratie: Etude paneuropéenne sur la participation des élèves / Karlheinz Dürr. - Conseil de l’Europe, 2005. – 72 p.

*     *      *

Developing a shared understanding: A glossary of terms for education for democratic citizenship / Karen O’Shea. - Council of Europe, 2003. – 22 p. - DGIV/EDU/CIT (2003) 29.
Comprendre pour mieux se comprendre : Glossaire des termes de l’education a la citoyennete democratique / Karen O’Shea. - Conseil de l’Europe, 2003. – 25 p. - DGIV/EDU/CIT (2003) 29.

*    *     *
Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa: Provocări şi Oportunităţi pentru Politică: Raport Eurydice / Comisia Europeană - Luxemburg:Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2012. - 70 p.
Educaţia interculturală: de la teorie la practică: Raport de cercetare al Agenţiei de Dezvoltare Comunitară "Împreună". / Ivasiuc, Ana etc. - S.l., 2010. - 120 p. 

Asigurarea calităţii educaţiei pentru cetăţenie democraticăGhid debune practici / Leca, Corina. - Bucureşti: LVS Crepuscul, 2009. - 338 p.

Experienţe educaţionale non-formale în viaţa tinerilor / Mitulescu, Sorin. - Agenţia naţională pentru Sprijinirea iniţiativelor tinerilor. - 2008. - 79 p.

O examinare a drepturilor copilului: Planuri de lecţie pentru şcolile elementare / Gollob Rolf; Hrapf Peter. - Strasbourg, 2007. - 87 p.

Istoria secolului al XX-lea şi educaţia pentru cetăţenie democratică / Băluţoiu V. şi alţii. - Bucureşti, 2006. - 260 p.
Participarea elevilor în şcoală şi comunitate. Ghid pentru profesori şi elevi /Luciana-Simona Velea (coord.), Nicolae Toderaş, Mihaela Ionescu – Botoşani: Agata, 2006. + 110 p.

2005 – Anul european al Cetăţeniei prin Educaţie : Materialele Conferinţei Naţionale de Lansare a Anului european al Cetăţeniei prin Educaţie : Chişinău, 21 decembrie 2004 / Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova. – Chişinău, 2005. – 139 p.
Bîrzea Cezar. Cetăţenia europeană. – 2005. – 161 p.

Manual  pentru asigurarea calităţii educaţiei pentru cetăţenie democratică în şcoală / Bîrzea Cezar. - TEHNE, 2005. - 117 p.

Manual pentru formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică şi al educaţiei pentru drepturile omului / Rolf Gollob. - TEHNE, 2005. - 61 p. 
Educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică: o perspectivă a educaţiei permanente / Bîrzea, Cezar; Consiliul pentru cooperare culturală. – 2000. - DGIV/EDU/CIT (2000) 21
Proiectul „Educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică”: Concepte de bază şi competenţe esenţiale referitoare la educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică / Prof. François Audigier / Consiliul pentru cooperare culturală. – Consiliul Europei, 2000. – 30 p. - DGIV/EDU/CIT (2000) 23

Programul Naţional (România) "Educaţie pentru Cetăţenie Democratică" : Repere metodologice: Palate şi cluburi ale copiilor. - 125 p.


VEZI

Cetăţenie democratică: beneficii şi responsabilităţi :Resurse informaţionale 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti