Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrari noiCOE. C.2/2008 IN
Lluís Maria de Puig. International parliaments / Council of Europe. - 2008.- 112p.– ISBN: 9789287164506


În pofida curiozităţii pe care o suscită în cercurile politice, parlamentarismul internaţional nu a fost analizat de cercetători, cu siguranţă datorită caracterului său novator. În descrierea analitică pe care o prezintă cartea, Lluis Maria de Puig, un parlamentar şi un istorician, a folosit această oportunitate pentru a explora din interior era globalizării şi cadrul instituţional pe care-l suscită. Scopul său este de a contribui la o înţelegere mai bună a  evoluţiei în contextual geostrategic mondial, dar şi de a situa cititorul în faţa perspectivelor de viitor. În opinia autorului, cel mai interesant în aceste structuri parlamentare este punctul de a şti care va fi rolul lor în crearea unui proces politic care deja nu se limitează la sfera naţională, dar de acum înainte se derulează la scară mondială.


COE G.3/2009 AC
Access to justice for migrants and asylum seekers in Europe / Jeremy McBride. – Strasbourg: Council of Europe, 2009. – 129 p. – ISBN: 978-92-871-6645-6

După cea de-a 28-a Conferinţă a Miniştrilor Europei ai Justiţiei (Lanzarote, Spania, 25-26 octombrie 2007), Consiliul Europei a continuat să lucreze asupra accesului la justiţie pentru migranţi şi solicitanţi de azil.

Această publicaţie cuprinde o analiză a situaţiei cu care se confruntă această categorie vulnerabilă de personae în procesul de obţinere a accesului la justiţie. Ea în particular identifică măsurilor, atât existente cât şi recente, care să faciliteze şi să asigure un atare acces pentru asemenea persoane.

European citizenship – in the process of construction … Challenges for citizenship, citizenship education and democratic practice in Europe / Ditta Dolejšiová and Muguel Ángel López. – Strasbourg: Council of Europe, 2009. – 230 p. – ISBN: 978-92-871-6478-0.

Cetăţenia europeană rămâne a fi un concent contestabil, care abordează două noţiuni şi, prin urmare, două dezbateri diferite: prima referitoare la Europa şi identitatea europeană, şi alta referitoare la cetăţenie şi necetăţenie.

Europa, într-un permanent proces de construcţie, trebuie să fie configurată şi definită de către cetăţenii săi. În special tinerii au un interes particular în acest sens şi îi vizează din perspectiva în ce fel de Europă ar dori ei să trăiască. De asemenea este important  de a medita asupra subiectului cum cetăţenia europeană şi dezbaterile referitoare la identitatea europeană pot ajuta şi motiva tinerii să contribuie activ la construirea Europei.

Eseurile colectate în publicaţie abordează acest subiect. Sunt incluse dezbateri şi concluzii ale seminarului ştiinţific numit  « Tinerii şi cetăţenia europeană activă », organizat de Parteneriatul pentru Tineret dintre Consiliul Europei şi Comisia europeană. Cetăţenia europeană rămâne a fi una dintre priorităţile principale ale acestui parteneriat

COE  D.4/2009 LE
Learning and living democracy: Introducing quality assurance of education for democratic citizenship in schools: Comparative study of 10 countries / Hermann Josef Abs. – Strasbourg: Council of Europe, 2009. – 340 p. – ISBN: 978-92-871-6522-0.

Publicaţia reprezintă o generalizare, din perspective internaţionale, a aplicabilităţii şi relevanţei Instrumentarului pentru asigurarea calităţii educaţiei pentru Cetăţenia democratică în şcoli, publicat de comun cu UNESCO, Consiliul Europei şi Centrul pentru Politici educaţionale. Având la bază rapoartele privind situaţia în 10 state, sunt examinate cerinţele asigurării calităţii în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică (ECD) şi sunt comparate sistemele speciale de evaluare în aceste state. De asemenea propune un studiu de fezabilitate privind condiţiile relevante pentru implementarea acestui Instrumentar şi are scopul de a servi în calitate de set ce include linii directoare pentru factorii politici de decizie, un studiu de caz privind implementarea pentru cercetători şi o carte de instruire pentru personalul din sfera educaţiei.
COE G.3/2009 RA
Tehinrazanarivelo Djacoba Liva. Le racisme à l’égard des migrants en Europa. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2009. – 252 p. – ISBN : 978-92-871-6575-6.

Fenomentul rasismului faţă de migranţi şi naţionalii care sunt asimilaţi merită să fie discutat la etapa actuală când problema migraţiei se află în centrul preocupărilor multor State.

Această publicaţie analizează politicile migraţionale care ar putea influenţa acest fenomen. Scopul său este e a servi drept instrumentar pentru respectarea eficientă a demnităţii umane şi a drepturilor omului universale în societăţile democratice care alcătuiesc Consiliul Europei.

Denunţând discursurile şi politicile ce stigmatizează direct sau indirect migranţii, autorul examinează regulile juridice de protecţie a migranţilor împotriva rasismului şi discriminării la nivel universal, regional şi naţional, a căror interdicţie a discriminării fondate pe rasă este tratată de Curtea europeană a drepturilor omului.

Autorul expune măsurile de protecţie luate de State la nivel legislativ, penal, administrativ şi politic, precum şi practicile pozitive care ar putea inspira Statele membre ale Consiliului Europei în lupta lor împotriva rasismului faţă de migranţi şi în favoarea toleranţei reciproce între membrii aceleeaşi societăţi.
 
COE E.6/2009 HA
Halte à la violence à l’égard des enfants – L’action du Conseil de l’Europe = Eradicating violence against children – Council of Europe actions – Strasbourg : Council of Europe, 2009. – 148 p. – ISBN : 978-92-871-6465-0. – (Construire une Europe pour et avec les enfants).

În pofida unei sentibilizări sporite a societăţii faţă de această problemă, milioane de copii din Europa sunt totuşi victime ale violenţelor. Drepturile copilului sunt încălcate zilnic în toate ţările europene. Pedeapsa corporală, abuzul sexual, exploatarea copiilor şi alte încălcări similare încep să atragă atenţia publicului. Deşi au fost înregistrate anumite progrese, ele sunt destul de lente şi nesigure. Reţelele foarte bine organizate de trafic de fiinţe umane, pornografie infantilă on line şi violenţa sexuală care are loc în căminul care, din contra, ar trebui să fie un refugiu pentru copil, crează obstacole pentru garantarea deplină a drepturilor copiilor în toată Europa.

Consiliul Europei promovează şi apără drepturile copiilor elaborând norme şi politici, monitorizând respectarea acestor norme în diferite ţări şi lansând acţiuni de sensibilizare, El ajută, de asemenea, Statele să elaboreze strategii globale de luptă împotriva tuturor formelor de violenţă împotriva copiilor. Prezenta publicaţie generalizează lucrările Consiliului Europei în acest domeniu şi permite o înţelegere mai profundă a proceselor care au antrenat elaborarea multiplelor convenţii, recomandări, decizii, programe, rapoarte şi publicaţii. 

COE D.4/ 2009 AR

Armed forces and security services : what democratic controls ? / Council of Europe. – Strasbourg, 2009. – 260 p. - ISBN 978-92-871-6536-7. - COE.M.7/2009 AR
Confruntându-se cu creşterea pericolului pe care îl constituie terorismul sau criminalitatea organizată, societăţile europene resimt o necesitate sporită de securitate atât interioară, cât şi exterioară.

Acţiunea guvernelor în lupta lor împotriva acestor pericole trebuie să fie legală – dar de asemenea legitimă – şi să fie dusă în respectul drepturilor omului, democraţiei şi Statului de drept, principii fundamentale ale Consiliului Europei. Problema se axează pe punctul de a şti cine va exercita controlul democratic în acest domeniu. Care este rolul parlamentului, executivului, puterii judecătoreşti şi a societăţii civile? Există oare entităţi de control la nivel supranaţional?

Această carte prezintă diferiţi actori şi atribuţiile lor în domeniul securităţii, şi confirmă necesitatea de a asigura un echilibru între o concepţie democratică a libertăţilor fundamentale şi garanţiile de securitate, în baza rapoartelor Adunării parlamentare a Consiliului Europei şi a Comisiei europene pentru democraţie prin drept..
                                                    
  COE E.9/2008 IN
International justice for children = Justice internationale pour les enfants. – Strasbourg: Council of Europe, 2008. – 154 p. – ISBN: 978-92-871-6534-3. – (Building a Europe for and with children, nr. 3).

Drepturile copilului au obţinut o vizibilitate sporită pe plan mondial datorită ratificării quasi universale a Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. Organele stabilite prin alte instrumente internaţionale şi regionale dedicate drepturilor „tuturor”, inclusiv ale copiilor, acordă tot mai multă atenţie promovării drepturilor copiilor. De asemenea, mecanismele de protecţie a drepturilor copiilor, inclusiv cele regionale, cum ar fi Curtea europeană a drepturilor omului, Comitetul european pentru drepturile sociale, precum şi Comisia şi Curtea interamericane, au devenit mai atente faţă de drepturile copiilor.

Această vizibilitate sporită este însoţită de conştientizarea faptului că, în toate ţările lumii, mulţi copii sunt victime ale încălcării, deseori grave, a drepturilor lor în toate domeniile – civil, politic, economic, social şi cultural. Deseori copiii nu dispun, la nivel naţional, de căi de recurs adecvate sau realiste împotriva acestor încălcări. Deşi tot mai frecvent recursurile sunt exercitate în faţa mecanismelor internaţionale şi regionale de protecţie a drepturilor omului, această practică încă nu este bine dezvoltată.

Justiţia internaţională pentru copii expune principiile unei justiţii adaptate copiilor la nivel internaţional. Mecanismele de monitorizare şi modalităţile de admisibilitate  în vigoare sunt examinate din perspectiva determinării în ce măsură aceste mecanisme sunt uşor sau dificil de accesibile pentru copii. Publicaţia identifică obstacolele şi propune măsuri concrete pentru a le depăşi prin intermediul recomandărilor specifice adresate guvernelor, organizaţiilor internaţionale şi organelor de monitorizare.

Această publicaţie constituie o contribuţie importantă la stabilirea unei justiţii internaţionale accesibile , adaptate şi utile pentru copii, pentru ca aceştia să poată, pe lângă teorie, să-şi exercite concret drepturile care le sunt garantate de convenţii.


COE G.5/2009 AC
Achieving full participation through Universal Design = Assurer la pleine participation grace à la conception universelle / Ginnerup Soren. – Strasbourg: Council of Europe, 2009. – 105 p.- ISBN: 978-92-871-6474-2.

Mulţi europeni cu dizabilităţi nu pot participa la viaţa socială  din cele mai importante domenii din simplul motiv că politicile şi mediul nu sunt concepute pentru a răspunde necesităţilor lor. În plus, numărul persoanelor în etate fiind în creştere permanentă, societăţile europene vor trebui  să asigure cu comodităţi tot mai mulţi cetăţeni cu handicap. Această publicaţie invită Statele membre:

-         să promoveze participarea deplină la viaţa comunităţii prin asigurarea accesului la toate componentele sale, inclusiv edificii, transport, bunuri şi produse, informaţii, serviciul public, educaţie şi îngrijiri medicale;

-         să implementeze concepţia universală în calitate de strategie care să vizeze garantarea pentru toţi indivizii a drepturilor egale în societate, indiferent de vârstra lor, capacităţile sau originea culturală a fiecăruia.

 COE H.1.5/2009 PO
   
Policies and practices for teaching sociocultural diversity: Concepts, principles and challenges in teachier education = L‘enseignement de la diversité socioculturelle: Les enjeux de la formation des enseignants. – Strasbourg : Council of Europe, 2009. – 101 p.

Proiectul „Politici şi practici de predare a diversităţii socioculturale” a fost lansat în 2006 de către Comitetul director pentru educaţie (CDED). Obiectivul său principal era de a favoriza recunoaşterea diversităţiii la nivel de instruire iniţială a învăţătorilor şi gestionarea diversităţii în instituţiile şcolare.
Această publicaţie este destinată întregului personal din instituţiile de instruire a învăţătorilor. Ea iniţiază o discuţie despre modalitatea în care instruirea – în special instruirea continuă – a învăţătorilor îi poate pregăti pe aceştia să devină profesionişti reflectivi, deschişi pentru diversitatea din cadrul instituţiei şi clasei lor. Ea pune în evidenţă necesitatea stingentă de elaborare a cursurilor teoretice şi a lecţiilor practice menite să dezvolte competenţele şi să stimuleze reflecţia pentru a crea medii inclusive, în care copiii şi adolescenţii să poată învăţa să trăiască în comun respectând diferenţele.

Publicaţia expune principiile esenţiale care ghidează activitatea cu privire la diversitate. Ea prezintă concepţiile fundamentale privind diversitatea socioculturală în educaţie, totodată examinând unele dificultăţi întâlnite în instruirea iniţială şi continuă a învăţătorilor. Ea identifică măsuri şi defineşte linii directoare pentru instituţiile de instruire iniţială a învăţătorilor.
     COE G.3/2009 RA
Tehinrazanarivelo Djacoba Liva. Le racisme à l’égard des migrants en Europa. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2009. – 252 p. – ISBN : 978-92-871-6575-6.Fenomentul rasismului faţă de migranţi şi naţionalii care sunt asimilaţi merită să fie discutat la etapa actuală când problema migraţiei se află în centrul preocupărilor multor State.

Această publicaţie analizează politicile migraţionale care ar putea influenţa acest fenomen. Scopul său este e a servi drept instrumentar pentru respectarea eficientă a demnităţii umane şi a drepturilor omului universale în societăţile democratice care alcătuiesc Consiliul Europei.

Denunţând discursurile şi politicile ce stigmatizează direct sau indirect migranţii, autorul examinează regulile juridice de protecţie a migranţilor împotriva rasismului şi discriminării la nivel universal, regional şi naţional, a căror interdicţie a discriminării fondate pe rasă este tratată de Curtea europeană a drepturilor omului.
Autorul expune măsurile de protecţie luate de State la nivel legislativ, penal, administrativ şi politic, precum şi practicile pozitive care ar putea inspira Statele membre ale Consiliului Europei în lupta lor împotriva rasismului faţă de migranţi şi în favoarea toleranţei reciproce între membrii aceleeaşi societăţi.COE  H.2.4/2009 GU

Guidance on inventory and documentation of the cultural heritage. – Strasbourg: Council of Europe, 2009. – 134 p. – ISBN: 978-92-871-6557-2.


Ameliorarea gestionării patrimoniului şi includerea patrimoniului în procesul de planificare şi de dezvoltare durabilă necesită inventariere şi documentare. Un rol strategic în acest sens îl joacă măsurile ştiinţifice recomandate la nivelul acordurilor internaţionale. Complexitatea obiectelor patrimoniale care la moment necesită să fie invenariate şi interacţiunea lor cu mediul de fiecare zi necesită o definire clară şi armonizarea practicilor la nivel european.

Prin activităţile sale începute în anii 1960, Consiliul Europei ajută la stabilirea bazelor metodologice pentru inventarierea patrimoniului arhitectural, arheologic şi mobil.

Liniile derectoare propuse în această publicaţie reflectă lucrările efectuate până în prezent şi propune repere pentru cercetările ulterioare. Constituie o parte din seria publicaţiilor elaborate de Programul pentru cooperare şi asistenţă tehnică care prevede prezentarea experienţelor rezultate din proiectele implementate de Consiliul Europei.       COE  H.2.4/2009 FU
Funding the architectural heritage: A guide to policies and examples. – Strasbourg: Council of Europe, 2009. – 198 p. – ISBN: 978-92-871-6498-8.Care sunt sistemele ce pot fi utilizate pentru mobilizarea resurselor financiare pentru conservarea, restaurarea, reabilitarea şi gestionarea integrată a patrimoniului arhitectural în zonele de revitalizare? Această publicaţie prezint informaţii detaliate privind diverse mecanisme şi surse de finanţare, şi sisteme de gestionare utilizate în Europa şi în America de Nord, în scopul favorizării introducerii practicilor eficiente.

Studiul este ilustrar prin exemple referitoare la trei tipuri principale de măsuri financiare: subvenţii (granturi, ajutoare), împrumuturi şi facilităţi fiscale, precum şi la modalităţile de încurajare a sponsorizării prin donaţii din partea persoanelor particulare şi întreprinderi. Alte metode de colectare a fondurilor sunt de asemenea examinate, în special donaţiile de servitute, fondurile de dotare, loteriile, concesiunile, transferul dreptului la construcţie şi construcţia autorizată, precum şi ajutoarele acordate de organizaţii internaţionale cum ar fi Fundaţia Mondială a Monumentelor (World Monuments Fund), Banca Mondială, Banca de dezvoltare a Consiliului Europei, Uniunea europeană, În fine, acest ghid examinează rolul organizaţiilor cu scop neluncrativ şi alte organisme actice în domeniul patrimoniului arhitectural, cum ar fi trusturile de caritate, fundaţiile de patrimoniu şi societăţile cu răspundere limitată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti