Faceți căutări pe acest blog

CoE: Achiziții noi 2024: Drepturile omului

din Donația oferită de către Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei și de către Oficiului Consiliul Europei la Chişinău

*    *     *

E.6/2021 RO

Rolul poliției în prevenirea și combaterea discriminării / [ed.] : Council of Europe.-Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2021. - 32 p.
Bibliogr. : p. 32 și în notele de subsol


342.7 / R-74
II-729446


Protecția drepturilor omului începe la nivel național, iar mecanismele internaționale sunt accesate atunci când mecanismul național nu funcționează. Republica Moldova face parte din Consiliul Europei, care are un sistem de protecție a drepturilor omului bazat pe Convenția europeană a drepturilor omului și pe hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. O decizie a Curții împotriva Republicii Moldova este un semnal de alarmă în legătură cu eșecul Statului de a proteja drepturile omului. În baza unei astfel de decizii, Statul trebuie să adopte măsuri care să asigure repararea răului generat prin încălcarea dreptului.

Mandatul Poliției este acela de a asigura respectarea statului de drept și a drepturilor și libertăților fundamentale. Pe parcursul activității lor, polițiștii au obligația de a respecta, promova și apăra drepturile omului. Manualul "Rolul poliției în prevenirea și combaterea discriminării" este o resursă educațională și de formare adecvată și utilă pentru polițiști, care conține dispoziții legale, exemple practice și schimb de experiență, și astfel contribuie la sporirea capacităților poliției naționale de combatere a discriminării și a infracțiunilor motivate de prejudecată.


* * * 

E.3/2022 CO
McBride, Jeremy. Compendium of Case Law of the European Court of Human Rights on the Death Penalty and Extrajudicial Execution / Jeremy McBride; Introduction by Robert Spano.- Strasbourg : Council of Europe, 2022. - 213, [1] p.
ISBN: 978-92-871-9085-7

342.7 / M-12
III-144366
III-144365

*     *     *

E.3/2022 CO


McBride, Jeremy. Compendium de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la peine de mort et aux exécutions extrajudiciaires / Jeremy McBride; Avant-propos de Roberto Spano.- Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2023. - 223, [1] p.

342.7 / M-12
III-144367


Asigurarea respectării uneia dintre valorile fundamentale ale umanității în societatea noastră prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Acest compendiu are scopul de a ajuta judecătorii naționali, procurorii și avocații din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei în gestionarea cazurilor de extrădare sau deportare atunci când există riscul impunerii pedepsei cu moartea în țări terțe sau al execuțiilor extrajudiciare. De asemenea, urmărește să faciliteze profesioniștilor din domeniul juridic din țările unde pedeapsa cu moartea încă există să dezvolte argumente bazate pe raționamentele din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Compendiul conține extrase relevante din jurisprudența Curții, structurate într-un mod ușor de utilizat.

Acesta este un instrument esențial pentru profesioniștii din domeniul juridic, ajutându-i să aplice principiile drepturilor omului în sitvaloroasă pentru protejarea drepturilor fundamentale și promovarea justiției la nivel european.uații complexe legate de extrădare și pedeapsa capitală. Documentul îmbină claritatea juridică cu accesibilitatea, oferind o resursă valoroasă pentru protejarea drepturilor fundamentale și promovarea justiției la nivel european.

*     *     *

E.6/2023 RI

The Right To a Clean, Healthy and Sustainable Environment in Practice : Proceedings of the [High-level] Conference = Le droit à un environnement propre, sain et durable dans la pratique : Actes de la Conférence de haut niveau / [pref. : Marija Pejčinovič Burić] ; org. by the Icelandic Presidency of the Committee of Ministers, with the support of the Council of Europe Secretariat.- Strasbourg : Council of Europe Publications, 2023. - 113 p. : fot.
Bibliogr. în notele de subsol

349.6 / R-56
III-144350Cu provocările globale urgente generate de degradarea mediului și criza triplă a schimbărilor climatice, poluării și pierderii biodiversității, necesitatea unui drept autonom la un mediu curat, sănătos și durabil este mai relevantă ca niciodată. Conferința, organizată de Președinția Islandei a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, cu sprijinul Secretariatului Consiliului Europei, a reunit experți de renume mondial pentru a discuta această problemă crucială și pentru a explora implementarea practică a acestui drept.

Conferința a evidențiat importanța dreptului la un mediu curat, sănătos și durabil în contextul drepturilor omului și a subliniat necesitatea unor eforturi concertate pentru a aborda provocările de mediu într-un mod care respectă și promovează drepturile fundamentale ale omului. Experții au discutat despre strategiile necesare pentru a sprijini statele membre în îndeplinirea obligațiilor lor de mediu și au împărtășit bune practici și jurisprudență relevantă din diferite jurisdicții.

Conferința a fost un punct de întâlnire esențial pentru dialoguri și schimburi de idei, consolidând cooperarea internațională în domeniul protecției mediului și drepturilor omului.

*        *       *

E.6/2023/RI
Dolea, Igor. Riscul dezordinilor publice și protecția deținutului ca temei de aplicare a arestării preventive și arestului la domiciliu : Ghid / Igor Dolea.- [Chişinău] : IRP, [2023]. - 58 p.

343.5 / D-70
I-1295093


Prezentul ghid are ca scop informarea practicienilor din domeniul dreptului cu anumite aspecte ce vizează aplicarea detenției pe motivul existenței riscului dezordinilor publice sau/și cu scopul protecției persoanei acuzate. 

În practica judiciară, aplicarea riscului a devenit posibilă ulterior modificărilor Codului de procedură penală din 2016. Cu toate că normele procesuale permit utilizarea acestui temei, se indică în mod expres asupra caracterului excepțional al temeiului. Prin urmare, pentru profesioniștii din domeniu informațiile din ghid pot fi utile. Pe de altă parte, elaborarea ghidului a devenit necesară îndeosebi după constatările experților Consiliului Europei în cadrul cercetărilor efectuate în Republica Moldova.. În cadrul cercetării s-a recomandat o atenție specială și revizuirii practicii în ceea ce privește temeiul, în mod normal și excepțional, de provocare a dezordinilor publice și protecția deținutului pentru aplicarea arestării preventive. 

Pentru crearea unui instrument de lucru util, s-a încercat a analiza care sunt condițiile de fond și de formă la aplicarea arestării pe acest temei. În acest scop, au fost analizate și rezumate anumite soluții pronunțate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de către instanțele naționale. 

Ghidul este destinat atât procurorilor, avocaților și judecătorilor, cât și oricăror persoane interesate de justiția penală.

*  *  *

E.6/2021/GH
Dolea, Igor. Ghid privind alternativele la arestarea preventivă  / Igor Dolea.- [Chișinău] : Consiliul Europei, [2021]. - 93 p343.1 / D-70
II-728703


Dreptul la libertate și siguranță, privite împreună, constituie un drept fundamental care nu cunoaște alternativă. Astfel, există stare de libertate sau stare de lipsire de libertate, după cum starea de semilibertate, de libertate supravegheată sau de libertate condiționată pot fi privite ca lipsiri de libertate.

Aplicarea alternativelor la detenție se subordonează regulilor generale privind măsurile preventive, respectiv, urmează a se constata: legalitatea detenției; existența unei bănuieli rezonabile; prezența unui risc; proporționalitatea; rezonabilitatea și necesitatea aplicării detenției şi, nu mai puțin important, prioritatea alternativelor detenției. Această prioritate derivă din prezumția libertății care este punctul forte al art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). La fel, și Curtea Constituțională reiterează în mod constant prioritatea libertății în cazul măsurilor procesuale de constrângere.

*     *     *

E.3/2022/SU
Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights : 15th Annual Report of the Committee of Ministers-2021 / [pref. : Rolf Mafael, Harry Alex Rusz, Michele Giacomelli ; ed. : Council of Europe. Committee of Ministers].- Strasbourg : Council of Europe, 2022. - 90 p. : fig., fot., tab.


341.6 / S-93
III-144348


Acest raport anual prezintă o imagine de ansamblu a principalelor evoluții și activități de diseminare referitoare la executarea hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, oferă statistici privind: cazurile noi, pendinte și închise; planurile de acțiune și rapoartele prezentate de statele pârâte; durata procesului de executare; precum și despăgubirile acordate reclamanților.

Deși pandemia de Covid-19 a continuat să reprezinte provocări serioase, în 2021, Comitetul Miniștrilor a examinat un număr record de cazuri în cadrul celor patru reuniuni dedicate Drepturilor Omului și a închis mai mult de 1.100 de cazuri, ca urmare a adoptării de către statele pârâte a unor măsuri individuale și a unei game largi de măsuri legislative și generale. De asemenea, natura participativă și transparența procesului de executare au fost consolidate, în special datorită numărului tot mai mare de comunicări primite de Comitetul Miniștrilor de la organizații ale societății civile și instituții naționale pentru drepturile omului.

Cu toate acestea, procesul de executare continuă să se confrunte cu o serie de provocări serioase. Numărul tot mai mare de hotărâri noi, inclusiv cazuri deosebit de complexe interstatale și cazuri "Articol 18", pune sistemul sub presiune. De asemenea, întârzierile în prezentarea de către state a informațiilor esențiale pentru procesul de executare, cum ar fi planurile de acțiune și rapoartele și confirmarea plății despăgubirilor, ridică îngrijorări. În plus, mai multe probleme sistemice și structurale de lungă durată la nivel național persistă și necesită atenție deosebită, deși în unele dintre aceste cazuri s-au făcut progrese. Ca urmare, trebuie depuse eforturi suplimentare de către statele membre și Consiliul Europei pentru a asigura faptul că sistemul Convenției poate răspunde eficient numeroaselor provocări privind drepturile omului cu care se confruntă Europa.

*     *     *

G.6/2023 CO
Comité de Lanzarote : 7e rapport d'activités du Comité de Lanzatote  (couvrant la période 1er juillet 2021- 2 février 2023), adopté par le Comité de Lanzarote le 2 février 2023 / Comité de Lanzarote; [avant-propos : Maria José Castello-Branco] ; Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels.- Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2023. - 86 p. : fot., tab.343,4 / C-73
II-729451

https://rm.coe.int/7e-rapport-d-activites-du-comite-de-lanzarote/1680aa8e3b

Acest raport detaliat oferă o imagine completă asupra activităților Comitetului de la Lanzarote, evidențiind eforturile continue pentru protejarea copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual prin colaborare internațională și schimb de bune practici.

Raportul începe cu o prefață semnată de Maria José Castello-Branco, președinta Comitetului de la Lanzarote, în care se subliniază importanța continuării eforturilor pentru protejarea copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual.

Prima secțiune detaliază membrii Comitetului de la Lanzarote, inclusiv reprezentanți din diverse state membre și organizații internaționale. Se oferă informații despre componența actuală și schimbările din cadrul comitetului.

Următorul Capitol abordează Funcțiile Comitetului de la Lanzarote. Această parte este împărțită în două subsecțiuni principale: A. Supravegherea implementării Convenției de la Lanzarote: Comitetul monitorizează modul în care statele membre implementează prevederile Convenției de la Lanzarote, care vizează prevenirea exploatării și abuzului sexual al copiilor. Aceasta include evaluarea periodică a rapoartelor naționale și formularea de recomandări pentru îmbunătățiri. B. Schimb de informații, experiențe și bune practici: Comitetul facilitează schimbul de informații și experiențe între statele membre, promovând bune practici în protejarea copiilor. Se organizează întâlniri și seminarii pentru a discuta provocările și succesele în implementarea Convenției.

Raportul include mai multe anexe care oferă detalii suplimentare despre activitățile și compoziția Comitetului.

*     *     *
E.7/2016 EU
European Social Charter / European Social Charter. - Council of Europe.- Strasbourg : Council of Europe Publications, 2016. - 38 p.


349.3 / E-91
III-144347


Carta Socială Europeană, adoptată în 1961 și revizuită în 1996, este omologul Convenției Europene a Drepturilor Omului în domeniul drepturilor economice și sociale. Ea garantează o gamă largă de drepturi ale omului legate de angajare, locuință, sănătate, educație, protecție socială și bunăstare.

Niciun alt instrument juridic la nivel pan-european nu oferă o protecție atât de extinsă și completă a drepturilor sociale precum Carta.

Prin urmare, Carta este văzută ca fiind Constituția Socială a Europei și reprezintă o componentă esențială a arhitecturii drepturilor omului pe continent.

*     *     *

E.3/2020 EU

European Court of Human Rights = Cour européenne des droits de l'homme
 / [préf. : Linos-Alexandre Sicilianos].- Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2020. - 224 p. : fot. ; 27x31 cm.

ISBN: 978-92-871-8996-7

341.6 / E-91
IV-66874

O prezentare a Curții Europene a Drepturilor Omului. Contribuitorii expun în special Convenția, 47 de hotărâri pronunțate, câte una pentru fiecare stat membru, sediul palatului, precum și diferiții judecători care s-au succedat începând din 1959.

*     *     *

E.3/2024 YO

Your application to the ECHR : How to apply and how your application is processed / [ed. : European Court of Human Rights ; Council of Europe].- Strasbourg : [s. n.]. - 12 p.

341.6 / Y-73
I-1295785*     *     *
E.3/2024 MA

Ma requête à la CEDH : Comment l'introduire et quel en sera son cheminement
 / [ed. : Cour Européenne des Droits de l'Homme ; Conseil de l'Europe].- Strasbourg : [s. n.] , [2024?]. - 12 p.

341.6 / M-11
I-1295783


Marea majoritate a cererilor introduse la Curte sunt declarate inadmisibile, mai precis Curtea le respinge fără a le examina fondul întrucât acestea nu corespund criteriilor de admisibilitate. Deciziile de inadmisibilitate sunt definitive și nu pot fi contestate. 

Prin urmare, dacă nu doriți ca cererea dumneavoastră să fie respinsă de Curte, este important să respectați toate condițiile de admisibilitate. Înainte de a trimite o cerere la Curte, consultați siteul internet al Curții, în special Ghidul cu privire la admisibilitate, și completați chestionarul care vă va permite să evaluați șansele cererii dumneavoastră de a fi declarată admisibilă.


*    *    *


E.1/2024 EU
European Convention on Human Rights as amended by Protocol Nos. 11, 14 and 15 ; supplemented by Protocol Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13 and 16 / [ed. : European Court of Human Rights ; Council of Europe].- Strasbourg : [s. n.] . - 62 p.

E.1/2024 CO
Convenția europeană a Drepturilor Omului amendată de Protocoalele nr. 11, 14 și 15, completată de Protocolul adițional și de Protocoalele nr. 4, 6, 7, 12, 13 și 16 / [ed. : European Court of Human Rights ; Council of Europe].- Strasbourg : [s. n.] .- 60 p.
341.2 / C-76 I-1295787


E.1/2024 CO
Convention européenne des droits de l'homme : Telle qu'amendée par les Protocoles n° 11, 14 et 15, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16  / [Cour Européenne des Droits de l'Homme ; Conseil de l'Europe].- Strasbourg : [s. n.] , . - 62 p.
341.2 / C-76 I-1295788

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti