Faceți căutări pe acest blog

Guvernanță și politici pe mai multe niveluri pentru integrare intercultarală

Multilevel policies and governance for intercultural integration: Recommendation CM/Rec(2022)10 / Steering Committee on anti-discrimination, diversity and inclusion (CDADI) - Strasbourg: Council of Europe, 2022. - 9 p. - [Accesat 09.01.2023]


Guvernanță și politici pe mai multe niveluri pentru integrare intercultarală: Recomandarea CM/Rec(2022)10

Este sarcina factorilor de decizie care lucrează la integrarea interculturală să realizeze potențialul pozitiv al diversității și să facă societatea și instituțiile din toate domeniile și la toate nivelurile capabile să perceapă și să trateze diversitatea ca pe o resursă. Integrarea interculturală este rezultatul unui set de politici care vizează:
 • să ajute societatea să beneficieze de potențialul diversității și să gestioneze complexitățile acesteia,
 • să țină cont de situațiile sociale, economice și demografice, alături de obiectivele generale de coeziune, stabilitate și prosperitate, și
 • să creeze condițiile care să asigure accesul egal la oportunități pentru migranți de a se integra în contextele juridice, sociale, economice și culturale din țara lor de reședință.
Cele patru principii ale integrării interculturale sunt: 
(1) să promoveze și să asigure egalitatea și oportunități pentru toți membrii societății; 
(2) să promoveze un sentiment comun de pluralist de apartenență prin valorizarea diversității și construirea încrederii sociale și a coeziunii comunitare; 
(3) să promoveze interacțiunea semnificativă între oameni din medii socio-culturale diferite; și 
(4) să faciliteze participarea lor egală și contribuția la societate.

*     *     *

Model framework for an intercultural integration strategy at the national level. Intercultural integration strategies: managing diversity as an opportunity / Committee on Anti-Discrimination, Diversity, and Inclusion (CDADI). - Strasbourg: Council of Europe, 2021. - 56 p. - [Accesat 09.01.2023].
 


Un cadru-model pentru strategia de integrare interculturală la nivel național : Strategii de integrare interculturală: gestionarea diversității ca oportunitate / Comitetul director pentru antidiscriminare, diversitate și incluziune (CDADI). - Strasbourg: Consiliul Europei, 2022. - 56 p. - [Accesat 09.01.2023]


Conținut :

INTRODUCERE
 • Beneficiile politicilor privind migrația și integrarea bine gestionate
 • Definiții-cheie privind sensul general al termenilor utilizați în acest document
SECȚIUNE I – ARGUMENTAȚIE ȘI OBIECTIVE PENTRU STRATEGIA DE INTEGRARE INTERCULTURALĂ
 • Ce reprezintă integrarea interculturală?
 • De ce ne dorim o integrare interculturală?
SECȚIUNE II – PRINCIPIILE UNEI STRATEGII DE INTEGRARE INTERCULTURALĂ
 • Asigurarea egalității
 • Aprecierea diversității
 • Promovarea unor interacțiuni semnificative
 • Civism activ și participare activă
SECȚIUNE III – MATRICEA POLITICILOR DE INTEGRARE INTERCULTURALĂ
SECȚIUNE IV – STRUCTURA UNEI STRATEGII DE INTEGRARE INTERCULTURALĂ
 • O analiză bazată pe date concrete a problemei de rezolvat
 • Un scop general legat de provocările integrării interculturale
 • Un set de obiective pentru a ajuta la realizarea acestui scop
 • Programe și proiecte care urmează să fie dezvoltate și implementate împreună cu beneficiarii
 • Structurile/mecanismele necesare pentru asigurarea unui cadru coerent
 • Actori desemnați să își asume responsabilitatea, inclusiv în privința coproducției împreună cu beneficiarii
 • Amploarea și sursa resurselor necesare implementării
 • Mijloacele de comunicare a politicii și destinatarii comunicării
 • Modalități de monitorizare și evaluare a eficacității politicii Mijloacele de analiză și revizuire a politicii
Dezvoltat de Grupul de Lucru pentru Integrare Interculturală (GT-ADI-INT), scopul Cadrului-Model este de a ghida practicienii în politici naționale în eforturile lor de a concepe politici de integrare care să ajute la construirea unor societăți incluzive și coezive.
Documentul este o sursă de inspirație și idei susținute de o bogată experiență, dovezi și bune practici, adunate la toate nivelurile de guvernare, datorită componenței pe mai multe niveluri a GT-ADI-INT, primul grup de lucru interguvernamental care reunește autoritățile naționale și locale. .

Principalele surse pe care este bazat Cadrul-Model sunt:
 • Standardele și perspectivele Consiliului Europei de la organismele de monitorizare, inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Convenția privind participarea străinilor în viața publică și la nivel local, multe Recomandări și Orientări ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și Recomandările de Politică Generală ale ECRI. Documentul este, de asemenea, inspirat de alte texte autorizate precum „Este timpul ca Europa să realizeze corect integrarea migranților”, document publicat de Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei;
 • Experiența și practica statelor membre, adunate printre altele, dar nu exclusiv, datorită revizuirii punerii în aplicare a Recomandării CM/Rec(2015)1 privind integrarea interculturală (a se vedea raportul de revizuire adoptat de CDADI în februarie 2021);
 • Rezultatele laboratoarelor de politici interculturale ale orașelor și bunele practici, desfășurate în contextul programului Orașe interculturale, între 2017 și 2019. Laboratoarele de politici au fost spații de discuție între oficialii locali, regionali și naționali cu privire la obiective comune, înțelegerea și viziunea priind politicile de integrare bazate pe drepturile omului, care promovează coeziunea comunității și  interacțiunea interculturalăpozitivă. Cunoștințele adunate la laboratoarele de politici au fost completate cu o compilare extinsă de bune practici colectate în fiecare an ca parte a implementării programului Orașe interculturale.
 • Cadrul-Model arată, de asemenea, modul în care toate domeniile de politică pot contribui la realizarea unei integrări de succes, pot beneficia de avantajul diversității și pot promova societăți mai incluzive, mai ales dacă acestea sunt coordonate printr-o abordare pe mai multe niveluri, care implică cooperarea la toate nivelurile de guvernare. În cele din urmă, o matrice detaliată prezintă un număr mare de exemple în care principiile integrării interculturale pot fi transpuse în politici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti