Faceți căutări pe acest blog

Intrari noi - Manuale privind Drepturile omului

Publicatii editate in cadrul   Proiectului European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW) 

Scopul proiectului de a spori capacitatea Re­publicii Moldova în faţa provocărilor ce ţin de abordarea politici­lor privind drepturile omului în conformitate cu standardele UE şi cele internaţionale, prin măsuri de consolidare a capacităţii organizaţionale şi instituţionale.

341.4 / C-68 II-719375 
COJOCARU, Radion; LARII, Iurie Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului penal  : Suport de curs : Ciclul III de studii (studii superioare de doctorat) / Radion Cojocaru, Iurie Larii; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 138 p. 
ISBN: 978-9975-3362-8-4

COJOCARU, Radion; LARII, Iurie  Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului penal  : Curriculum : Ciclul III de studii (studii superioare de doctorat) / Radion Cojocaru, Iurie Larii; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 34 p. : tab. 
Bibliogr. : p. 25-26 
ISBN: 978-9975-3362-9-1

în Republica Moldova atât la nivel de legislativ, cât practic au fost obţinute unele progrese in ceea ce priveşte implementarea standardelor CEDO în jurisprudenţa naţionali Totuşi sunt nece­sare cercetări şi abordări continue pentru eliminarea multiplelor deficienţe cauzate de capacitatea insuficientă a sistemului. Instru­irea şi cunoaşterea jurisprudenţei CEDO este absolut necesară şi pentru asigurarea procesului de elaborare a viitoarelor cercetări ştiinţifice de anvergură, precum sunt tezele de doctorat. In acest context, s-a considerat deosebit de oportună implementarea unui curs universitar de instruire în domeniul jurisprudenţei CEDO cu referinţă stricta la precedentele penale de protecţie a drepturilor fundament ale.341.2 / C-25 II-719371 
CARP, Simion; STARAŞCIUC, Roman , Dreptul refugiaților  : Suport de curs : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Simion Carp, Roman Staraşciuc; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 186 p. 
Bibliogr. : p. 175-186 
ISBN: 978-9975-3363-0-7 

341.4 / C-68       II-71936
CARP, Simion; STARAŞCIUC, Roman Dreptul refugiaților : Curriculum / Simion Carp, Roman Starașciuc; Red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 38 p. : tab.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 28-36
ISBN: 978-9975-3363-1-4Disciplina permite studenţilor, concomitent cu cunoştinţele acumulate la alte discipline juridice, să valorifice formele şi meto­dele de realizare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor fundamen­tale ale unei categorii sociale specifice - ale refugiaţilor. Cursul de faţă prin structura şi fundamentarea sa subscrie dezideratului realizării adecvate, urmăreşte obiective concrete, este accesibil metodologic, condiţie sine qua non a respectării drepturilor refugiatului de către funcţionarii de poliţie. 

Obiectul principal al disci­plinei „Dreptul refugiaţilor" este analizat în contextul principiului universalităţii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Studenţii au posibilitatea de a revela şi a valorifica importanţa stu­dierii drepturilor fundamentale ale refugiaţilor, promovate şi pro­tejate de către organismele internaţionale şi regionale, precum şi de organe şi structuri naţionale (interne); de a-şi dezvolta gândi­rea juridică necesară însuşirii şi respectării stricte a legislaţiei; de a conştientiza responsabilitatea ce le revine pentru îndeplinirea obligaţiilor lor faţă de persoanele ce solicită azil, precum şi de a apăra drepturile acestei categorii în viaţa cotidiană.


343.1 / B-41 II-719363 
BELECCIU, Ştefan; IONAȘCU, Vitalie Protecția specială a copiilor aflați în situații de risc  : Suport de curs : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Ștefan Belecciu, Vitalie Ionașcu; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chișinău : Cartea militară, 2019. - 260 p. : fig. 
Bibliogr. : p. 248-259 
ISBN: 978-9975-3362-2-2 

343.1 / B-41 II-719367 
BELECCIU, Ştefan; IONAŞCU, Vitalie Protecția specială a copiilor aflați în situații de risc  : Curriculum / Ștefan Belecciu, Vitalie Ionașcu; Red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 46 p. : tab. 
ISBN: 978-9975-3362-3-9


Disciplina îşi propune să ofere o prezentate de ansamblu asupra protecţiei copilului aflat în dificultate prin intermediul standardelor internaţionale şi prin normele naţionale având drept scop elucidarea drepturilor acestora, mijloacelor prin care li se oferă protecţie, cum se asigură echilibrul dintre protecţia societăţii şi protecţia minorului, dacă există standarde comune la nivelul documentelor legale internaţionale şi naţionale privind drepturile minorilor.


343.1 / R-95 II-719383 
RUSNAC, Constantin; ANDRONACHE, Anatolie. Justiția pentru copii  : Suport de curs : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Constantin Rusnac, Anatolie Andronache . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. P- 250 p. 
Bibliogr. : p. 238-249 (116 tit.) și în notele de subsol 
ISBN: 978-9975-3362-6-0 
343.8 / R-95       II-719379
COJOCARU, Radion; RUSNAC, Constantin Justiția pentru copii  : Curriculum : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Radion Cojocaru, Constantin Rusnac; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019-32 p.
Bibliogr. : p. 19-23
ISBN: 978-9975-3362-7-7

Justiţia pentru copii constituie un domeniu sectorial deosebit de important al drepturilor omului, elementele căreia urmează a fi corelate cu standardele şi rigorile europene din materie. 
Ideea de bază pe care se axează prezentul curs universitar este ca copilul aflat în conflict cu justiţia să nu fie privit ca un potenţial infractor şi element negativ în cadrul societăţii, ci mai degrabă ca victimă a unor împrejurări şi situaţii care îl împing să aleagă o cale delincventă de manifestare a personalităţii sale neformate. în afa­ră de aceasta justiţia pentru copii nu se rezumă doar la abordarea procedurilor aplicabile copiilor aflaţi în conflict cu legea, dar şi a procedurilor aplicabile în privinţa copiilor care au o altă calitate procesuală (martor sau victimă). Justiţia pentru copii urmează a fi administrată cu profesiona­lism de către reprezentanţii organelor de resort implicaţi direct sau indirect în activitatea de înfăptuire a justiţiei


342.7 / P-34 II-719361 
PAVLENCU, Mariana Protecția juridică a persoanelor cu dizabilități împotriva discriminări : Suport de curs : Ciclul III de studii (studii superioare de masterat), Specialitatea : 552.02 - Drept administrativ / Mariana Pavlencu; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 274 p. 
Bibliogr. : p. 245-273 (50 tit.) și în notele de subsol 
ISBN: 978-9975-3363-2-1 

342.7 / P-34 II-719357 
PAVLENCU, Mariana Protecția juridică a persoanelor cu dizabiltăți împotriva discriminării  : Curriculum : Ciclul III de studii (studii superioare de masterat), Specialitatea : 552.02 - Drept administrativ / Mariana Pavlencu; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019 - 32 p. : tab.Bibliogr. : p. 22-24 (24 tit.) ISBN: 978-9975-3363-3-8

Prezenta lucrare oferă o analiză de ansamblu a celor mai importante instrumente şi mecanisme de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării, dar mai important este faptul că poate servi drept suport practic persoanelor cu dizabilităţi în lupta cu tratamentele discriminatorii la care sunt supuse cu regularitate.


342.7 / Ș-91 II-719365 
ȘUMILO, Alexei Mihailovici; KRAVCIUK, Natalia Iuriivna. Rolul organizațiilor neguvernamentale în domeniul formării și dezvoltării drepturilor omului  : (Exemple de activism succesiv în domeniul protecției drepturilor omului) : Manual [pentru studenții instituțiilor de învățământ superior] / A. M. Șumilo, N. I. Kravciuk; trad. în lb. rom. : L. G. Bzova . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 226 p. 
Indicatorul de subiect : p. 224-225 
ISBN: 978-9975-3363-4-5 

Disponibil (cu acordul autorilor) : https://tinyurl.com/ybu4ga89

Sarcina manualului propus se bazează pe acoperirea şi analiza dreptului internaţional şi naţional, precum şi interacţiunea lor cu problemele de formare, funcţionare a organizaţiilor neguvernamentale şi dezvoltarea mişcării drepturilor omului, formarea unui cititor un sistem modem de cunoştinţe speciale, abilităţi şi abilităţi în domeniul protecţiei drepturilor omului, implementat prin asocierea cetăţenilor cu organizaţiile neguvernamentalc: oferă o imagine coerentă a activităţilor lor ca valoare fundamentală şi standardul legal al unei societăţi moderne şi o categoric practic semnificativă. 

Manualul prezintă principiile teoretice şi practice pentru funcţionarea organizaţiilor neguvernamentale, principalele doctrine şi principii de activitate, aspectele materiale şi instituţionale ale organizaţiilor ncguvernamentale. Sunt propuse cazuri practice în domeniul activităţilor de drepturile omului ale asociaţiilor obşteşti, exemple de cazuri judecătoreşti în vederea înţelegerii drepturilor omului ca lege direct aplicabilă.

343.8 / R-95 II-719381 
Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare prin prisma standardelor în domeniul drepturilor omului  : Suport de curs : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Oleg Rusu . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 284 p. 
Bibliogr. : p. 257-283 (264 tit.) și în notele de subsol 
ISBN: 978-9975-3362-1-5 
343.8 / R-95       II-719385
RUSU, Oleg Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare prin prisma standardelor în domeniul drepturilor omului  : Curriculum : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Oleg Rusu; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 38 p. : tab. 
Bibliogr. : p. 26-35 
ISBN: 978-9975-3362-0-8

Prezentul suport de curs este orientat şi bazat pe legislaţia penală, procesual penala şi execuţional penală în vigoare, precum şi pe actele normative internaţionale în materie- El demonstrează, că executarea sancţiunilor penale este o problemă complexă şi di­ferenţiată, fiindcă sancţiunile după natura, conţinutul şi rolul lor sint diferite. Pedepsele în general sînt predominant coercitive şi educative. Menirea executării eficiente a sancţiunilor de drept pe­nal are rolul de îmbunătăţire a metodelor de corijare şi reeducare a condamnaţilor, aduce la reintegrarea lor socială, precum şi la pre­venirea săvârşirii de noi infracţiuni.

342.7 / B-41 II-719373 
BELECCIU, Ştefan; ANTOCI, Albert. Protecția juridică a drepturilor omului în activitatea poliției  : Suport de curs : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Ștefan Belecciu, Albert Antoci . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 180 p. 
ISBN: 978-9975-3362-4-6 

342.7 / B-41 II-719293
BELECCIU, Ştefan; ANTOCI, Albert Protecția juridică a drepturilor omului în activitatea poliției  : Curriculum : Ciclul II de studiu (studii superioare de masterat) / Ștefan Belecciu, Albert Antoci; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chișinău : Cartea militară, 2019. - 26 p. : tab.
Bibliogr. : p. 19-25
ISBN: 978-9975-3362-5-3

Curriculumul la disciplina vizată reprezintă un aspect inovator al învăţământului universitar. El se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaşte­re, aplicare, integrare- Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv. 

Aplicarea - presupune formarea abilităţilor tipice discipli­nei vizate, dezvoltarea capacităţilor. 

Integrarea - presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. 

Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina vizată, formată prin realiza­rea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti