Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Iulie 2017

338.4 / P-84 II-711269

POPOVICI, Dumitru; BUCATÎNSCHI, Anatolie. Comerţul în Uniunea Europeană [Text tipărit] : Experienţa obţineri şi comercializării producţiei agricole / Dumitru Popovici, Anatolie Bucatînschi . ─ Chișinău : [ s. n. ], 2017. - 199 p.. - Bibliogr. : p. 195-199

Cartea de faţă reprezintă o primă încercare, în ţara noastră, de analiză şi descriere complexă a experienţei privind crearea infrastructurii regionale de piaţă şi organizarea comerţului cu produse agricole în ţările dezvoltate din UE. în urma sintezei, au fost elaborate recomandări practice cu privire la perfecţionarea comerţului cu produse agricole în Moldova.
 

Vezi de asemenea

338.4 / П - 58 II-711225
ПОПОВИЧ, Думитру; БУКАТЫНСКИЙ, Анатолий. Как торгуют в Европейском Союзе: Опыт организации производства и реализации сельскохозяйственной продукции / Думитру Попович, Анатолий Букатынский . ─ Кишинэу : [ s. n. ], 2017. - 232 p.- Bibliogr. : p. 229-232
ISBN: 978-9975-129-28-2

DETALII /DESCARCATI

339.9 / M - 78    IV-57029
Modern issues of EU development and relations between EU and Moldova, International Conference (2016; Chișinău)
International Conference Proceedings EUREM 2016 Conference "Modern issues of EU development and relations between EU and Moldova", 24-25 November 2016 = Culegere de articole a Conferinței Internaționale "Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene și relațiile dintre Republica Moldova și UE - EUREM 2016, 24-25 noiembrie, 2016" [Text tipărit] / ed. : Rodica Crudu [et al.] ; Jean Monnet Publication . ─ Chișinău : Învăţătorul Modern SRL, 2016. - 290 p. : tab., scheme.
Rez. în lb. rom., engl.
Antetitlu : Academia de Studii Economice a Moldovei ; Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union

Bibliogr. la sf. art.

ISBN: 978-9975-3005-3-

 Pe parcursul Conferinței s-au dezbătut o serie de aspecte teoretice și practice cu privire la procesul de integrare economică Europeană și relațiile Republicii Moldova cu UE, precum și să contribuie la crearea unei platforme de dialog între mediul academic, guvernare si societatea civilă.


001.89 / P - 87   I-1275121
POTÎNG, Tatiana. Scrierea proiectelor în contextul Programului-cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020  : Ghid / Tatiana Potîng . ─ Chişinău : PRUT, [2016]. - 28 p. : tab., scheme.
Antetitlu : Universitatea Academiei de Științe a Moldovei ; Centrul Proiecte Internaționale al AȘM
ISBN: 978-9975-54-292-0
Lucrarea de faţă reprezintă o succintă introducere in domeniul programelor europene de cercetare şi un ghid pentru scrierea propunerilor de proiecte în contextul Programului-cadru de cercetare şi inovare al Uniunii Europene ORIZONT 2020.
Ghidul respectă structura-model a proiectelor de cercetare şi conţine recomandări, modele de proiecte, descrierea celor mai frecvente erori comise în procesul de elaborare a unui docu­ment de acest tip şi un glosar de termeni specifici acestui domeniu.
Cartea se adresează cercetătorilor din Republica Moldova, potenţiali autori de proiecte de cercetare, care îşi propun să aplice la apelurile lansate de Comisia Europeană.339.9 /Л -68     I-1275155
ЛОБАНОВ, Наталия. Мировая экономика и европейская интеграция : Курс лекций / Наталия Лобанов . ─ Кишинэу : ASEM, 2017. -296 p.. - Bibliogr. : p. 293-295
ISBN: 978-9975-75-848-2


Данная дисциплина занимает особое место в учебном плане экономических факультетов высших учебных заведе­ний Республики Молдова, том числе Молдавской Экономи­ческой Академии, способствует развитию экономического мышления, формирует необходимые знания для понимания процессов и механизмов, которые в дальнейшем, смогут быть использованы в практической деятельности.
В условиях экономической глобализации, растущей взаимозависимости и взаимодействия стран мира, изучение дисциплины Мировая экономика и Европейская интеграция позволит студентам понять систему мировой экономики, её элементы и субъекты, деятельность международных эконо­мических организации и транснациональных корпораций, сущность и тенденции международной торговли, междуна­родного движения капиталов, международной миграции, глобализации и глобальных проблем.
Vezi de asemenea 
339.9 / E-20        IV-56193 CHISTRUGA, Boris; LOBANOV, Natalia. Economie mondială şi integrare europeană : Manual / coord.: Boris Chistruga, Natalia Lobanov . ─ Chișinău : ASEM, 2016. - 272 p.  Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei159.9 / O -82      III-128418
ORZEAŢĂ, Mihail. Dezvoltarea imaginii personale şi integrarea pe piaţa europeană a muncii [Text tipărit] / Mihail Orzeaţă . ─ Iaşi : Apollonia, 2016. - 108 p.. - Bibliogr. : p. 93-108 
ISBN: 978-606-8410-75-3Cursul Dezvoltarea imaginii personale şi integrarea pe piaţa europeană a muncii se adresează studenţilor de anul al III-lea, de la specializările comuni-care şi relaţii publice şi respectiv jurnalism.

Obiectivul general al disciplinei Prin parcurgerea temelor din curs studenţii vor avea posibilitatea de a-şi însuşi principalele aspecte normative şi practice referitoare la domeniul libertă-ţilor şi al mecanismului decizional al Uniunii Europene. De asemenea, acumu-larea unui volum rezonabil de cunoştinţe şi deprinderi în domeniul dezvoltării personale de către studenţi va constitui fundamentul solid care îi va ajuta să se autoevalueze şi să ştie cui şi când trebuie să se adreseze pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, în vederea concurării cu succes pentru ocuparea unui loc de muncă, potrivit competenţelor şi profilului studiilor absolvite.


 
336.76 / Б - 61   III-128397
БИЛООКАЯ, Светлана; ХЫНКУ, Родика. Специфика функционирования и перспективы развития фондового рынка Республики Молдова в контексте европейской финансовой интеграции [Text tipărit] : Монография / Светлана Билоокая, Родика Хынку; Молдавская Экономическая Академия . Кишинев : ASEM, 2016. - 187 p. : tab., scheme.Anexe : p. 160-187. - Bibliogr. : p. 144-158
ISBN: 978-9975-75-814-7


В монографии изложены теоретические, методологические аспекты развития рынков капитала и проанализирована их роль в обеспечении экономического роста стран, находящихся на различных уровнях экономического развития. Значительная часть работы посвящена исследованию эволюции рынков ценных бумаг большинства европейских стран, в том числе и Республики Молдова. Сравнительный анализ тенденции, выявленных в рассмотренных странах, позволил разработать рекомендации по модернизации рынка капитала Республики Молдова и повышению его роли в качестве одного из основных финансовых источников устойчивого эклномического роста.
343.7 / I - 60    I-1274863
Infracțiunea de încălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe  : (Aspecte conceptuale, încadrare juridică, metodica cercetării) : Ghid metodico-Didactic / Radion Cojocaru, Constantin Rusnac, Sofia Pilat, Andrei Cazacicov . ─ Chişinău : Tipografia Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare", 2017. - 186 p.. - Bibliogr. : p. 174-185
ISBN: 978-9975-121-39-2

Apărarea proprietăţii intelectuale devine treptat una dintre priorităţile activităţii de creare şi aplicare a dreptului în Republica Moldova. Acest fenomen este condiţionat de tendinţa ţării noas¬tre de a se integra în Comunitatea Europeană, ceea ce promite ce¬tăţenilor noştri o sporire considerabilă a nivelului de trai în toate planurile vieţii sociale.

Ţinând cont că pentru Republica Moldova instituţia drep-tului de autor şi a drepturilor conexe este relativ nouă, un element de o importanţă majoră în procesul de dezvoltare şi îmbunătăţire a sistemului naţional de proprietate intelectuală îl constituie armo¬nizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele stabilite de către Uniunea Europeană.


Din cuprins
Secţiunea 4. Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe cu standardele Uniunii Europene
§4.1. Evoluţia procesului de armonizare a cadrului legislativ al Republicii Moldova cu standardele UE
§4.2. Implementarea practicilor Uniunii Europene privind protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe în RM

 
339.9 / Л-36 IV-56915

ЛЕВИТСКАЯ, Алла Бизнес-контракты между предприятиями ЕС и стран-партнеров : Правовые и экономические аспекты = (Business contracts between EU and Non-EU partners enterprises : Legal and economic aspects) [Text tipărit] : При участии и поддержке Европейской Комиссии в рамках международного проекта программы TEMPUS-EUNEG 530 391-TEMPUS1-2012-1-SI-TEMPUS-JPCR : Учебное пособие / Левитская Алла.. - Комрат : КГУ, 2015 -  119 p.. : scheme.
Antetitlu : Комратский Гос. Ун-т
Bibliogr. : p. 111-112
ISBN: 978-9975-83-025-6
В учебном пособии рассмотрены основные направления и средства осуществления государственной политики государства, виды внешнеторговых операций, формы и методы международной торговли, а также порядок составления международных бизнес-контрактов в контексте торговых отношений между Республикой Молдовой и ЕС.


37.01 / C - 67 IV-56931

Сотрудничество в области образования, науки и культуры между Молдовой, Украиной, Россией и ЕС = Cooperation in the Fields of Education, Science and Culture Between Moldova, Ukraine, Russia and the EU : With the Participation and Support of the European Commission in the Framework of the International Project Program Tempus-Euneg : Educational guidance [Text tipărit] / Svetlana Romanova, Gheorghe Sult, Natalia Cristeva, Galina Balykina; отв. за вып. : Анатолий Томайлы ; Comrat State University . ─ Comrat : Комратский государственный университет, 2016. - 138 p.. - Bibliogr. : p. 134-138 (80 tit.)
ISBN: 978-9975-83-027-0

Сотрудничество между Молдовой, Украиной, Россией и ЕС в области образования, культуры и науки открывает возможность не только участия заинтересованных отечественных учреждений в программах трансграничного сотрудничества Европейского Союза, но и возможность для молодежи получить образование и интегрироваться в общеевропейское пространство.


Discussion papers. Serie de dezbateri publice naţionale

327.56 / B-45 IV-56953
BERBECA, Veaceslav Perspectivele soluționării conflictului transnistrean în contextul schimbărilor regionale = Prospects for Transnistrian Conflict Settlement in the Context of Regional Changes= Перспективы урегулирования приднестровского конфликта в условиях региональных изменений [Text tipărit] / Veaceslav Berbeca; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 42 p. : tab.
339.92 / I -95 IV-56951
LOZOVANU, Valentin Implementarea ZLSAC în regiunea Transnistreană : progres sau doar retorică? = DCFTA Implementation in the Transnistrian Region : Progress or Just Rhetoric?= Внедрение УВЗСТ в Приднестровье : прогресс или просто риторика? [Text tipărit] / Valentin Lozovanu; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 44 p.

339.92 / C - 52 IV-56955
CHIRIAC, Liubomir. Relansarea cooperării dezvoltării regionale dintre Chișinău și Tiraspol = Relaunching Regional Development Cooperation Between Chisinau and Tiraspol= Перезагрузка сотрудничества в области регионального развития между Кишиневом и Тирасполем] / Liubomir Chiriac . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 72 p. : tab.

37 / T - 11 IV-56949
TĂBÂRŢĂ, Ion. Sistemele educaționale de pe ambele maluri ale râului Nistru : diferențe și puncte de tangențe = Education Systems on Both Banks of the Dniester River : Differences and Common Points= Образовательные системы на обоих берегах Днестра : различия и точки соприкосновения [Text tipărit] / Ion Tăbârță; Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 48 p. : tab.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti