Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii recente - Noua agendă pentru competențe în Europa

#EUSkillsAgenda

Agenda pentru competențe în Europa a fost anunțată în cadrul programului de lucru al Comisiei pentru 2016. Ea va sprijini o convergență socială ascendentă și va contribui la realizarea primei priorități politice a Comisiei Europene intitulate „Un nou impuls pentru crearea de locuri de muncă, creștere și investiții” prin abordarea a trei provocări presante ale economiilor actuale: lipsa competențelor adecvate pentru a răspunde necesităților de pe piața forței de muncă, transparența insuficientă a competențelor și a calificărilor, precum și dificultatea de a anticipa și de a prevedea necesitățile în materie de competențe.

Noua agendă pentru competențe este pe primul loc în lista de inițiative majore din programul de lucru al Comisiei pentru 2016. Aceasta sprijină un angajament colectiv și pledează pentru o viziune comună cu privire la importanța strategică a competențelor pentru susținerea locurilor de muncă, a creșterii și a competitivității. Agenda pentru competențe consolidează și, în unele cazuri, eficientizează inițiativele existente pentru a acorda o mai bună asistență statelor membre în ceea ce privește reformele naționale ale acestora precum și pentru declanșarea unei schimbări atât în mentalitatea cetățenilor, cât și în cea a organizațiilor. Aceasta solicită un angajament comun pentru reformă într-o serie de domenii unde activitatea Uniunii aduce cea mai mare valoare adăugată. Agenda este construită în jurul a trei direcții de activitate principale: 
 
1.Îmbunătățirea calității și a relevanței formării competențelor
2.Sporirea vizibilității și a comparabilității competențelor și calificărilor
3.Îmbunătățirea informațiilor și a informării privind competențele pentru alegeri mai bune de carieră


descarcati  O NOUĂ AGENDĂ PENTRU COMPETENȚE ÎN EUROPA:  Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului uman, a capacității de inserție profesională și a competitivității COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR {SWD(2016) 195 final} Bruxelles, 10.6.2016, COM(2016) 381 final. - 21 p. Comisia propune 10 acțiuni care trebuie realizate în următorii doi ani,

 • o garanție de competențe, al cărei scop este să-i ajute pe adulții cu un nivel scăzut de competențe să dobândească un minim de competențe de alfabetizare, numerice și digitale și să progreseze în vederea absolvirii ciclului de învățământ liceal;
 • o revizuire a Cadrului european al calificărilor, în scopul unei mai bune înțelegeri a calificărilor și al unei mai bune utilizări a tuturor competențelor disponibile pe piața europeană a forței de muncă;
 • Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital”, care reunește statele membre și părțile interesate din industrie și din sectoarele educației și ocupării forței de muncă pentru a crea un mare capital de talente în domeniul digital și pentru a asigura dotarea persoanelor și a populației active din Europa cu competențele digitale adecvate.
 • Planul de cooperare sectorială în materie de competențe”, destinat să îmbunătățească gestionarea inteligentă a competențelor și să abordeze deficitul de competențe din anumite sectoare economice.
Alte acțiuni vor fi lansate către sfârșitul acestui an și în 2017:
 • un „instrument de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe”, care să permită, de timpuriu, identificarea competențelor și a calificărilor și determinarea profilului acestora în cazul solicitanților de azil, al refugiaților și al altor migranți;
 • o revizuire a cadrului Europass, care oferă instrumente mai bune și mai ușor de utilizat ce le permit oamenilor să-și prezinte mai bine competențele și să primească în timp real informații utile cu privire la necesitățile și tendințele în materie de competențe care îi pot ajuta să se orienteze în ceea ce privește opțiunile de carieră și de învățare;
 • promovarea învățământului profesional și tehnic (VET) ca primă alegere prin multiplicarea oportunităților cursanților VET de a dobândi experiență învățând la locul de muncă și prin promovarea unei mai mari vizibilități a rezultatelor bune ale VET pe piața forței de muncă;
 • o revizuire a Recomandării privind competențele-cheie, cu scopul de a ajuta mai multe persoane să dobândească competențele de bază necesare pentru a lucra și a trăi în secolul 21, punând accentul îndeosebi pe promovarea competențelor și a mentalităților orientate spre antreprenoriat și inovare;
 • o inițiativă privind monitorizarea absolvenților de învățământ terțiar, cu scopul de a îmbunătăți informațiile privind evoluția absolvenților pe piața forței de muncă;
o propunere de aprofundare a analizei și a schimbului de bune practici privind modalitățile eficace de oprire a exodului creierelor.


 
 Zece acțiuni menite să contribuie la îmbunătățirea competențelor cetățenilor europeni - Întrebări frecvente. - 10  iunie 2016. - 5 p.

 Ce oferă noua agendă pentru competențe în Europa?
Noua agendă pentru competențe în Europa lansează o serie de acțiuni pentru a garanta că cetățenii Uniunii Europene beneficiază de formarea adecvată, de competențele pertinente și de sprijinul necesar. Ea va urmări o mai bună utilizare a competențelor disponibile și va înzestra cetățenii cu noile competențe care sunt necesare pentru a-i ajuta să găsească locuri de muncă de calitate și pentru a le îmbunătăți șansele de reușită în viață. Comisia invită statele membre, partenerii sociali, industria de profil și alte părți interesate să conlucreze pentru:
 • a îmbunătăți calitatea și relevanța formării de competențe;
 • a face competențele mai vizibile și comparabile;
 • a îmbunătăți cunoștințele și informațiile privind competențele de natură să conducă la alegeri mai bune privind profesia.

Cuprins

 •  De ce are nevoie Europa de o nouă agendă pentru competențe?
 • Ce oferă noua agendă pentru competențe în Europa?
 • Ce este noua garanție de competențe și cum funcționează?
 • Ce va aduce o revizuire a cadrului privind competențele-cheie?
 • Ce va aduce inițiativa privind monitorizarea absolvenților de studii superioare?
 • Cum se vor aborda, în cadrul agendei, competențele digitale prin intermediul „coaliției pentru competențe digitale și locuri de muncă”?
 • .Care sunt avantajele revizuirii Cadrului european al calificărilor?
 • Cum va veni în sprijinul migranților „instrumentul de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe”?
 • Ce rol va avea noul Europass în alegerea profesiei și a studiilor?
 • Ce va aduce Planul de cooperare sectorială?
 • .Cum va sprijini agenda calitatea și atractivitatea învățământului profesional și tehnic (VET)?
 • Cum au fost consultați partenerii sociali?
 • Care este rolul Comisiei?
 • Care vor fi costurile pentru statele membre? Fondurile UE finanțează noua agendă pentru competențe?
 • .Care ar fi costul pentru societate dacă nu am investi mai mult și mai bine în competențe?   
 Fise informative  Vezi de asemeneaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti