Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii - Evaluarea integrării romilor în statele UE


Comunicarea Fișă informativă
Assessing the implementation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies and the Council Recommendation on effective Roma integration measures in the Member States. -  Bruxelles.  2016. - 28 iunie   -  12 p.

  Comunicarea care evaluează punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre

Evaluarea de anul acesta oferă, pentru prima dată, o prezentare generală a măsurilor instituite de statele membre ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor. Recomandarea le solicita statelor membre să elaboreze strategii naționale de integrare a romilor pentru a promova accesul acestora la educație, locuri de muncă, asistență medicală și locuințe.


Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat: „Romii sunt parte a societăților noastre și fac parte din Europa. Acest raport reamintește statelor membre, într-un moment oportun, să dea dovadă de mai multă voință politică și să pună în aplicare angajamentele pe care și le-au asumat privind integrarea comunităților rome din Europa. Statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin instrumentele de politică, juridice și financiare relevante pentru a asigura egalitatea de șanse și incluziunea romilor”.
Vĕra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a precizat: „Mai sunt încă multe de făcut pentru integrarea romilor în toate domeniile, de la educație până la locuințe și locuri de muncă. Anul trecut s-au înregistrat unele evoluții pozitive, în special în domeniul educației. În același timp, segregarea educațională a copiilor romi persistă în unele state membre. Comisia a trebuit să ia măsuri pentru a se asigura că legislația de combatere a discriminării este respectată. 

Comisia și-a intensificat eforturile pentru a asigura punerea corectă în aplicare a legislației de combatere a discriminării romilor, inclusiv la nivel local. Aceasta a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazurile de neaplicare a actelor legislative cum ar fi Directiva privind egalitatea rasială, în special în domeniul educației. Comisia sprijină punerea în aplicare de către statele membre a strategiilor naționale de integrare a romilor acordând finanțare din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) pentru perioada 2014-2020.

Raportul arată că statele membre au înregistrat progrese în unele domenii, dar că sunt încă necesare eforturi.
  • Statele membre au investit în educație ca mijloc de integrare: majoritatea statelor membre au raportat adoptarea unor măsuri relevante pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari, părăsirea timpurie a școlii, educația incluzivă și sprijinul individualizat. Nu au fost însă luate măsuri suficiente pentru a combate excluderea la locul de muncă și în 2015 a continuat evacuarea forțată a romilor, fără ca acestora să li se ofere alte locuințe.                                                                                      
  • O mai bună utilizare a fondurilor UE pentru integrarea comunităților marginalizate: fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sprijină măsurile de incluziune socială destinate comunităților marginalizate, regenerarea zonelor urbane defavorizate și investițiile în capitalul uman. Mai multe state membre au introdus în cadrul fondurilor ESI o prioritate specifică de investiții pentru integrarea comunităților marginalizate, cum ar fi romii. Acest lucru permite vizarea explicită a acestor comunități și o mai bună monitorizare a rezultatelor. Punctele de contact naționale au facilitat, de asemenea, distribuirea surselor de finanțare.
  • O cooperare mai strânsă cu societatea civilă și cu autoritățile locale: mai multe statele membre au creat structuri de coordonare pentru integrarea romilor, în care sunt implicate diverse părți interesate. Strategiile naționale se concretizează tot mai frecvent în planuri de acțiune la nivel local, iar punctele de contact naționale pentru integrarea romilor sunt implicate mai strâns în utilizarea cât mai eficientă a fondurilor UE. Comisia va sprijini statele membre să creeze platforme naționale pentru incluziunea romilor în scopul de a asigura o cooperare mai eficace pe teren.
Comisia invită statele membre să își intensifice eforturile pentru a asigura respectarea legislației de combatere a discriminării și pentru a elimina segregarea în domeniul educației și al locuințelor pentru a preveni evacuările forțate. Comisia îndeamnă statele membre să dea dovadă de mai multă voință politică și să aibă o viziune pe termen lung în ceea ce privește combaterea discriminării romilor.

Alte informații privind romii în UE

Vezi de asemenea Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti