Faceți căutări pe acest blog

CoE: Protocolul nr. 15 şi Protocolul nr. 16 la CEDO

Ultima actualizare: iunie 2014
 
La 24 iunie 2013, la Strasbourg, a fost deschis pentru semnare Protocolul nr. 15 de amendare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Pentru a menţine eficienţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, acest protocol va introduce următoarele modificări în Convenţie:
  • Includerea în Preambulul Convenţiei a unei referinţe la principiul subsidiarităţii şi la doctrina marjei de apreciere;
  • Reducerea de la 6 luni la 4 luni a termenului în care plîngerea trebuie să fie depusă la Curte;
  • Modificarea criteriului de admisibilitate privind „prejudiciul important” pentru a elimina cea de-a doua condiţie care împiedică respingerea unei cauze care nu a fost examinată în mod corespunzător de o instanţă naţională;
  • Eliminarea dreptului părţilor într-o cauză de a se opune disesizării unei camere în favoarea Marii Camere
  • Înlocuirea limitei de vârstă a judecătorilor prin exigenţa potrivit căreia vârsta candidaţilor la funcţia de judecător să fie mai mică de 65 de ani la data la care lista din trei candidaţi va fi examinată de Adunarea Parlamentară.


Protocolul nr. 15 la CEDO a fost adoptat la 16 mai 2013, în cadrul celei de-a 123 reuniuni a Comitetului de Miniştri. Cu această ocazie, Preşedintele Curţii, D. Spielmann, a prezentat un discurs.

Republica  Moldova a ratificat Protocolul nr. 15 prin Legea nr. 59 din 04 aprilie 2014.

Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea perioadei de trei luni de la data la care toate părţile contractante la Convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin Protocol, conform articolul 6.

PROTOCOLUL
nr. 15 de modificare a Convenţiei pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale
Strasbourg, 24 iunie 2013

Preambul
    Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte Înalte Părţi Contractante la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950 (în continuare – „Convenţia”), semnatare ale prezentului Protocol,
    Având în vedere Declaraţia adoptată în cadrul Conferinţei de nivel înalt privind viitorul Curţii Europene a Drepturilor Omului, ce a avut loc la Brighton la 19 şi 20 aprilie 2012, precum şi Declaraţiile adoptate la Conferinţele organizate la Interlaken, la 18 şi 19 februarie 2010 şi la Izmir,  la 26 şi 27 aprilie 2011;
    Având în vedere avizul nr. 283 (2013) adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 26 aprilie 2013;
    Considerând necesar de a asigura că, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare – „Curtea”) continuă să joace rolul său preeminent în protecţia drepturilor omului în Europa,
    Au convenit după cum urmează:
Articolul 1
    Preambulul Convenţiei se completează la final cu următoarea frază:
    „Afirmând că Înaltele Părţi Contractante, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, au responsabilitatea primară de a asigura drepturile şi libertăţile definite în prezenta Convenţie şi din Protocoalele sale, şi că în acest sens, se bucură de o marjă de apreciere, sub controlul Curţii Europene pentru Drepturile Omului stabilită prin prezenta Convenţie.”
Articolul 2
    1. Articolul 21 din Convenţie se completează cu un alineatul 2, cu următorul conţinut:
     „ Vârsta candidaţilor trebuie să fie mai mică de 65 de ani la data la care lista din trei candidaţi a fost solicitată de către Adunarea Parlamentară, conform Articolul 22.”
    2. Alineatele (2) şi (3) ale Articolului 21 din Convenţie devin, respectiv, alineatele (3) şi (4) ale Articolului 21.
    3. Alineatul (2) al Articolului 23 din Convenţie se exclude. Alineatele (3) şi (4) din Articolul 23 devin, respectiv, alineatele (2) şi (3) ale Articolului 23.
Articolul 3
    La articolul 30 din Convenţie cuvintele „în afara cazului în care una dintre părţi se opune la aceasta” se exclud.
Articolul 4
    La alineatul (1) articolul 35 din Convenţie cuvintele „într-un termen de şase luni” se substituie cu cuvintele „într-un termen de patru luni”.
Articolul 5
    La alineatul (3) punctul (b) al articolului 35 din Convenţie, cuvintele „şi cu condiţia de a nu respinge din acest motiv nicio cauză care nu a fost examinată corespunzător de o instanţă naţională” vor fi excluse.
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Articolul 6
    1. Prezentul Protocol va fi deschis spre semnare Înaltelor Părţi Contractante la Convenţie, care îşi pot exprima consimţământul de a fi legate prin:
    a) semnarea fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării ; sau
    b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.
    2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 7
    Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data la care toate Înaltele Părţi Contractante ale Convenţiei îşi vor exprima consimţământul de a fi legate prin Protocol, conform prevederilor Articolului 6.
Articolul 8
    1. Amendamentele introduse prin Articolul 2 din prezentul Protocol se vor aplica numai candidaţilor de pe listele prezentate Adunării Parlamentare de către Înaltele Părţi Contractante, în temeiul Articolului 22 din Convenţie, după intrarea în vigoare a prezentului Protocol.
    2. Amendamentul introdus prin Articolul 3 din prezentul Protocol nu se aplică cererilor prezentate în care una dintre Părţi s-a opus până la intrarea în vigoare a prezentului Protocol, la o propunere a Camerei Curţii de a desesiza în favoarea Marii Camere.
    3. Articolul 4 din prezentul Protocol va intra în vigoare după expirarea unei perioade de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentului Protocol. Articolul 4 din prezentul Protocol nu se aplică cererilor pentru care a fost pronunţată o hotărâre definitivă în temeiul alineatului (1) Articolul 35 din Convenţie, până la data intrării în vigoare a Articolului 4 din prezentul Protocol.
    4. Toate celelalte dispoziţii ale prezentului Protocol se aplică de la data intrării în vigoare a acestuia potrivit prevederilor articolului 7.
Articolul 9
    Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Statelor membre ale Consiliului Europei şi celelalte Înalte Părţi Contractante la Convenţie:
    a) orice semnare;
    b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare;
    c) data intrării în vigoare a prezentului Protocol, conform articolului 7; şi
    d) orice alt act, notificare sau comunicare având legătură cu prezentul Protocol.
    În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul Protocol.
    Încheiat la Strasbourg, la 24 iunie 2013, în franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecăruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei şi celorlalte Înalte Părţi Contractante la Convenţie.
*    *     *

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat Protocolul nr. 16 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale şi a decis să-l deschidă pentru semnare la Strasbourg, la 2 octombrie 2013. Protocolul nr. 16 extinde jurisdicţia Curţii europene a Drepturilor Omului de a emite avize consultative la cerere cu privire la interpretarea Convenţiei în contextul unei cauze particulare la nivel naţional.  

Protocolul No. 16 la CEDO şi Raportul explicativ.(eng)
Protocolul nr. 15 de amendare a CEDO (eng., fr.)
Pagina pe Internet a Curţii
Pagina pe Internet a Convenţiei


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti