Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi (august 2012)

A.0/2011 RE 
Cozma, Artur. Republica Moldova - Consiliul Europei: parteneriat pentru democratizare (1990-2010) / Artur Cozma; red. şt.: Gheorghe Rusnac. - Ch.: Lumina, 2011. - 288 p. - ISBN 978-9975-65-267-4.

327/C-86; III-119453

În acest studiu istorico-politologic este abordată o problemă importantă a istoriei recente a Republicii Moldova, şi anume rolul Consiliului Europei şi al instituţiilor sale specializate în procesul de tranziţie a Moldovei din spaţiul postsovetic în lumea valorilor democratice şi edificarea statului de drept. Sunt elucidate etapele iniţierii şi consolidării relaţiilor de parteneriat Republica Moldova - Consiliul Europei, implementării principiului supremaţiei legii şi respectării drepturilor omului, monitorizării realizării angajamentelor asumate de către Moldova pe calea democratizării, precum şi expuse cauzele evoluării anevoioase a acestui proces.
O atenţie deosebită se acordă impactului rezoluţiilor şi recomandărilor APCE cu privire la funcţionarea instituţiilor democratice în Moldova, reacţiei Consiliului Europei la crizele politice şi contribuţiei înalţilor demnitari europeni în depăşirea lor.

*    *     *
E.3/2010 SI
Sinteza jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în cauzele versus Moldova: Examinate sub aspectul Articolului 3 (interzicerea torturii) din Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale / Lilian Apostol: Direcţia Agent Guvernamental, Min. Justiţiei. - Ch., 2010. - 500 p. - ISBN 978-9975-80-381-6.

341.6/S-62; II-698947
Această sinteză nu are scopul unei abordări cu titlu general a fenomenului torturii, tratamentelor inumane şi degradante, pedepselor crude sau altor acţiuni sau omisiuni ale autorităţilor care pot forma obiectul unei evantuale examinări în faţa Curţii. Scopul principal constituie explicarea şi analiza jurisprudenţei Curţii Europene doar în cauzele împotriva Moldovei. Pentru a explica în termeni clari jurisprudenţa Curţii în aceste cauze, au fost expuse unele principii generale impuse prin practica Curţii. De asemenea, au fost explicate unele concepte autonome utilizate de Curte în constatările sale.
În speţele împotriva Moldovei se observă tendinţa clară a Curţii de a conferi şi păstra caracterul absolut şi, prin urmare, constant al practicii sale. Aceasta se observă şi prin referinţe la jurisprudenţa bine definită a Curţii în domeniul aplicabilităţii Articolului 3. Analizând toate speţele în privinţa Moldovei deja se observă clar existenţa unui cadrul jurisprudenţial bine definit de care se conduce Curtea în hotărârile sale; cu alte cuvinte, deja sunt identificate anumite speţe examinate de Curte anterior care servesc drept bază juridică pentru aprecierea circumstanţelor în cauzele împotriva Moldovei. Acestea pot fi considerate într-un fel nişte izvoare de drept veritabile pentru examinarea cauzelor în privinţa Moldovei.


*     *    *
M.1.3/2011 EX
Moraru, Victor. Executarea pedepselor privative de liberate / Victor Moraru; Univ. de Stat din Moldova. - Ch., 2011. - 300 p. - ISBN 978-9975-71-152-4.
343.8/M-84; I-1246180

Prezenta lucrare este orientată şi bauzată pe legislaţia penală, procesual penală şi execuţional penală în vigoare, precum şi pe actele normative internaţionale în materie. Ea demonstrează că executarea sancţiunilor penale este o problemă complexă şi diferenţiată, fiindcă sancţiunile după natura, conţinutul şi felul lor sunt diferite. Pedepsele în general sunt predominant coercitive şi educative.
Menirea executării eficiente a sancţiunilor de drept penal are rolul de îmbunătăţile a metodelor de corijare şi reeducare a condamnaţilor, aduce la reintegrarea lor socială, precum şi la prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.
Lucrarea de faţă apare ca un material teoretic complex privit ca o pistă de lansare şi dezvoltare a unor direcţii de investigare ce rezultă din tematica abordată. De asemenea, sub aspect practic, concluziile şi recomandările etalate în lucrare pot fi utilizate în procesul de instruire a tineretului studios din cadrul instituţiilor de învăţământ superior cu profil juridic, în activitatea practică a organelor de drept, precum şi în procesul de legiferare.

*     *    *
F.9/2012 GH
Rotaru, Vasile. Ghid pentru jurnalişti şi activiştii din domeniul drepturilor omului. - Ch., 2012. - 136 p. - (Societatea şi justiţia penală).
343/R-82; I-1246151
 
Ghidul vine să prezinte unele aspecte ale dreptului penal şi procesului penal şi contravenţional. El va ajuta jurnaliştii şi nu numai să reflecte corect şi să se imolice în cunoştinţă de cauză în investigarea unor aspecte care, ca şi în alte domenii ale vieţii sociale, necesită a fi îmbunătăţite, iar fără ajutorul puterii apatra, susţinută plenar
Manualul de faţă pune la dispoziţie explicaţii ale unor categorii legale şi, totodată, sunt reflectate probleme, provocări care apar în cadrul aplicării legii. Partea a doua este dedicată monitorizării justiţiei de către mass-media şi societatea civilă. Sunt descrise subiecte ce ţin de rolul mass-mediei şi al societăţii civile în abordarea chestiunilor din cadrul penalului şi contravenţionalului, subiete care ar putea fi de interes, şi prezentate sfaturi în ceea ce priveşte reflectarea acestora.
Pentru a înlesni înţelegerea maualului da faţă, acesta conţine, la sfîrşit, şi un glosar de termeni juridici.

*    *    *
F.9/2008 AS
Cucereanu, Dragoş. Aspects of Regulationg Freedom of Expression on the Internet. - Antwerpen, 2008. - 287 p. - (School of Human Rights Research Series, Volume 27).
342.727/C-94; II-699148

Această cercetare are ca scop stabilirea criteriilor de reglementare a libertăţii de exprimare exercitată pe internet, care ar permite un "echilibru corect" între această libertate şi alte interese concurente. Ea ar putea ajuta avocaţii şi instanţele care au de a face cu un număr tot mai mare de cazuri care implică exprimarea online. Aceasta ar putea ajuta, de asemenea, legislatorii, atunci când aceştia preconizează adoptarea sau modificarea legislaţiei care reglementează discursul online, preveniind adoptarea potenţială a legislaţiei contrară articolului 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Furnizorii de servicii de Internet şi de conţinut pot fi de asemenea, interesaţi să consulte partea care se ocupă cu comunicarea participanţilor online.
În acest sens, cercetarea dezvoltă metode de analiză a efectului specific pe care diversele caracteristici ale Internetului le pot avea asupra libertăţii de exprimare şi asupra reglementării sale, şi oferă exemple de criterii identificate prin aceste metode, în anumite domenii, cum ar fi incitarea la ură, defăimarea sau discursul adult .Cartea identifică principiile generale ale libertăţii de exprimare, care mai puţin probabil că se vor schimba în timp şi tehnologie, şi analizează modalitatea în care acestea pot fi transpuse în realitatea online.

Publicaţia analizează motivele lipsei unei abordări globale, cuprinzătoare a regulamentului de discuţie cibernetică şi concluzionează că principalul obstacol nu se bazează pe vreo caracteristică a internetului, ci mai degrabă în absebţa unui acord universal cu privire la normele de bază pentru reglementarea discursului online. În aşteptarea acestui acord, autorităţile naţionale şi organizaţiile regionale, se vor ocupa în continuare de această problemă, iar metodele propuse în publicaţie ar putea fi de ajutor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti