Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicații - Strategia UE privind drepturile copilului și Garanția europeană pentru copii

Strategia UE privind drepturile copilului

 
EU strategy on the rights of the child; COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS (Brussels, 24.3.2021 COM(2021) 142 final). - 24 martie 2021. - 24 p. [Accesat 24.03.2021]

Disponibil : https://commission.europa.eu/system/files/2021-09/ds0821040enn_002.pdf

Strategia UE privind drepturile copilului : COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR EMPTY. 

Disponibil : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0142&from=EN

După cum a reieșit din cele peste 10 000 de contribuții primite de la copii pe care se bazează pachetul de măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor copilului și sprijinirea copiilor aflați în dificultate, copiii din UE și din afara granițelor sale continuă să fie victime ale excluziunii socioeconomice și ale discriminării din cauza originii, a statutului, a genului sau a orientării sexuale – a lor sau a părinților lor. Vocile copiilor nu sunt întotdeauna auzite, iar opiniile lor nu sunt întotdeauna luate în considerare atunci când se iau hotărâri în privința unor chestiuni relevante pentru ei. Aceste probleme au fost exacerbate de pandemia de COVID-19. Comisia ia poziție printr-o strategie cuprinzătoare pentru următorii patru ani, care urmărește să mobilizeze toate mijloacele de acțiune ale UE pentru a proteja și a promova drepturile copiilor și prevede acțiuni clare pentru a îmbunătăți situația copiilor. Strategia ar trebui, de asemenea, să ajute statele membre să utilizeze cât mai bine fondurile UE.

Comisia Europeană a adoptat  prima Strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, precum și o propunere de recomandare a Consiliului de instituire a unei garanții europene pentru copii, în vederea promovării egalității de șanse pentru copiii expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială.

Dubravka Šuica, vicepreședinta pentru democrație și demografie, a declarat: „Această nouă Strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului este o realizare importantă în activitatea pe care o desfășurăm pentru copii și împreună cu aceștia. Le mulțumim tuturor copiilor pentru contribuția lor la această inițiativă importantă, care reprezintă un mesaj de speranță și un apel la acțiune în întreaga UE și dincolo de frontierele sale. Prin adoptarea acestei strategii, ne reînnoim angajamentul de a construi societăți mai sănătoase, mai reziliente și mai echitabile pentru toți, care garantează incluziunea, protecția și accesul la mijloace adecvate de acțiune pentru fiecare copil. Politicile noastre prezente și viitoare sunt elaborate pentru și împreună cu copiii noștri. Este rețeta pentru a ne consolida democrațiile.

 

Strategia UE:  6 domenii tematice și măsurile propuse 

Copiii ca agenți ai schimbării în viața democratică: Comisia propune un pachet de măsuri în acest sens – de la redactarea de texte legislative pe înțelesul copiilor la organizarea de consultări cu copiii în contextul Conferinței privind viitorul Europei și al punerii în aplicare a Pactului climatic și a Pactului verde. Statele membre ar trebui, la rândul lor, să creeze condiții favorabile participării copiilor la viața civică și democratică.

Dreptul copiilor de a-și valorifica pe deplin potențialul, indiferent de mediul social din care provin: pentru a combate sărăcia și excluziunea socială în rândul copiilor, Comisia dorește să instituie o garanție europeană pentru copii. De asemenea, Comisia va aborda, de exemplu, problema sănătății mentale a copiilor și va contribui la sprijinirea introducerii unei alimentații sănătoase și durabile în școlile din UE. Comisia își va fixa drept obiectiv îmbunătățirea standardelor în materie de educație și îngrijire timpurie la nivelul UE și construirea unui sistem de educație incluziv și de calitate.
 

Dreptul copiilor de a duce o viață ferită de violență: Comisia va propune acte legislative menite să combată violența bazată pe gen și violența domestică și va prezenta recomandări pentru a împiedica practicile vătămătoare împotriva femeilor și a fetelor. Statele membre sunt invitate să creeze sisteme integrate de protecție a copilului și să îmbunătățească funcționarea acestora și eficacitatea măsurilor naționale de combatere a violenței în școli, precum și să adopte acte legislative naționale care să interzică pedepsele corporale, indiferent de situație.
 

Dreptul copiilor la o justiție care este în interesul lor, indiferent dacă sunt victime, martori, suspecți, acuzați de săvârșirea unei infracțiuni sau părți în cadrul unei proceduri judiciare. Comisia va contribui, de exemplu, la organizarea de cursuri judiciare specializate și va colabora cu Consiliul Europei pentru a pune în aplicare Orientările din 2010 privind justiția în interesul copilului, statele membre fiind invitate, de exemplu, să sprijine acțiunile de formare și să propună soluții alternative convingătoare la acțiunile judiciare, cum ar fi alternativele la luarea în custodie publică sau medierea în cauzele civile.

Dreptul copiilor de a naviga în condiții de siguranță în mediul digital și de a profita de oportunitățile oferite de acesta: Comisia va prezenta o variantă actualizată a Strategiei europene pentru un internet mai bun pentru copii, iar prin propunerea sa de Act legislativ privind serviciile digitale urmărește să garanteze o experiență online sigură pentru toți utilizatorii. Comisia invită statele membre să transpună în mod eficace normele referitoare la protecția copiilor din Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale și să sprijine dezvoltarea competențelor digitale de bază în rândul copiilor. Comisia îndeamnă, de asemenea, companiile din domeniul TIC să combată comportamentul dăunător din mediul online și să elimine conținutul ilegal.

Drepturile copiilor pe plan internațional: Drepturile copiilor sunt universale, iar UE își reafirmă angajamentul de a proteja, a promova și a veghea la respectarea acestor drepturi pe plan internațional și în cadrul forurilor multilaterale. În acest sens va aloca, de exemplu, 10 % din fondurile destinate ajutorului umanitar pentru sprijinirea educației copiilor aflați în situații de urgență și de criză prelungită. Până în 2022, Comisia va elabora un plan de acțiune pentru tineret pentru a promova participarea tinerilor și a copiilor la nivel mondial și a consolida capacitățile de protecție a copilului în cadrul delegațiilor UE. De asemenea, Comisia are o politică de toleranță zero față de exploatarea prin muncă a copiilor.

 Garanția europeană pentru copii


Establishing a European Child Guarantee
(SWD(2021)62final: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION(Brussels, 24.3.2021 COM(2021) 137 final2021/0070 (NLE)- 24 martie 2021. - 34 p.

 În cadrul Garanției europene pentru copii, statelor membre li se recomandă să ofere copiilor aflați în dificultate acces gratuit și eficace la:

  • structurile de educație și îngrijire timpurie – evitându-se, de exemplu, segregarea claselor;
  • activități educative și școlare – de exemplu, echipamente adecvate pentru învățământul la distanță și excursii școlare;
  • cel puțin o masă sănătoasă în fiecare zi de școală; și
  • asistență medicală – de exemplu, prin facilitarea accesului la consultații medicale și la programe de depistare a bolilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti