Faceți căutări pe acest blog

Răspunsul UE la Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă

   „Pentru a construi, în beneficiul tuturor, un viitor pentru copii și pentru planeta noastră, transformăm obiectivele de dezvoltare durabilă și sustenabilitate într-un principiu călăuzitor pentru întreaga noastră activitate. Punerea în aplicare a Agendei 2030 a ONU este un angajament comun și este nevoie de contribuția și de cooperarea tuturor, inclusiv a statelor membre și a societății civile în ansamblul ei.”
  
Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene
 2015

 Agenda 2030, un cadru universal destinat tuturor țărilor în scopul de a contribui la eradicarea sărăciei și la realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, include un set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă și a fost adoptat la 25 septembrie 2015 , la New York, cu ocazia unui summit special al ONU 

Comisia Europeană a salutat noua agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă

 Primul vicepreședinte Frans Timmermans, responsabil pentru dezvoltarea durabilă și conducătorul delegației Comisiei în numele președintelui Juncker, a declarat: „Acest acord este un eveniment istoric și un pas important înainte în ceea ce privește acțiunea globală pentru dezvoltare durabilă. Sunt mândru să afirm că, încă de la început, UE s-a angajat ferm să ajungă la un rezultat ambițios, cu o agendă universală pentru toate țările, sărace sau bogate, care integrează pe deplin dimensiunile economică, socială și de mediu ale dezvoltării durabile. Rezultatul este o realizare majoră care unește întreaga lume în jurul unor obiective comune pentru un viitor mai durabil. Suntem hotărâți să punem în aplicare Agenda 2030 și ne vom alinia politicile interne și externe pentru a garanta că UE își va juca rolul pe deplin.”

 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de comunitatea internațională în septembrie 2015, reprezintă un nou proiect ambițios care răspunde tendințelor și provocărilor globale.


 În centrul Agendei 2030 se află cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și țintele aferente, care se desfășoară până în 2030. Pe lângă celelalte summituri și conferințe internaționale desfășurate în 2015 la Addis Abeba și Paris, comunitatea internațională pune la dispoziția tuturor țărilor un cadru nou și ambițios în care să fie abordate în colaborare provocările comune. Pentru prima dată, obiectivele de dezvoltare durabilă sunt universal aplicabile tuturor țărilor, iar UE se angajează să fie lider în punerea în aplicare a acestora.

Începând din 2000, Acordul de parteneriat de la Cotonou a fost cadrul relațiilor UE cu 78 de țări din Africa, Zona Caraibilor și Pacific (ACP). Relațiile se concentrează pe eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și integrarea treptată a țărilor ACP în economia mondială. Aceste relații urmăresc să intensifice pacea și securitatea și să consolideze mediul politic democratic. Acordul este reexaminat la fiecare cinci ani, iar propunerea adoptată astăzi este un pas înainte în pregătirea negocierilor pentru un nou parteneriat în perioada post-2020.

 
Informații suplimentare


 •  Fișă informativă privind Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM)- Care sunt realizările UE?
 • Fișă informativă privind obiectivele dezvoltării durabile și agenda post-2015
 • Broșură privind contribuția UE la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (rezultate-cheie ale programelor Comisiei Europene):
 • Broșură privind Finanțarea dezvoltării durabile globale după 2015: Ilustrări ale contribuțiilor-cheie ale UE 2016

UE  a przentat la 22 noiembrie 2016 o abordare strategică pentru realizarea dezvoltării durabile în Europa și în întreaga lume.

DESCARCATI
 Comunicarea privind pașii următori pentru un viitor durabil al Europei, Comisia explică modul în care cele 10 priorități politice ale sale contribuie la punerea în aplicare a Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă și modul în care UE își va atinge obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) în viitor.

Următorii pași către un viitor european durabil Acțiunea europeană pentru durabilitate:COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR COM/2016/0739 final , 22 noiembrie 2016 . - 21 p. 

Pașii următori pentru un viitor durabil al Europei
 • Răspunsul UE la Agenda 2030 va include două direcții de lucru: prima este integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în prioritățile actuale ale Comisiei; cea de a doua este lansarea reflecției privind dezvoltarea în continuare a viziunii noastre pe termen mai lung și privind focalizarea politicilor sectoriale după 2020.
 • Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune, inclusiv instrumentele pentru o mai bună legiferare, pentru a se asigura că atât politicile existente, cât și cele noi, vor lua în considerare cei trei piloni ai dezvoltării durabile: social, de mediu și economic.
 • În vederea creării unui spațiu dinamic care să reunească diferitele părți interesate din sectorul public și din cel privat, Comisia va lansa o platformă multipartită al cărei rol va fi de a monitoriza și de a împărtăși cele mai bune practici cu privire la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate sectoarele.
 • Începând din 2017, Comisia va prezenta periodic rapoarte cu privire la progresele înregistrate de UE în direcția punerii în aplicare a Agendei 2030 și va lansa activități de reflecție privind dezvoltarea în continuare a unei viziuni pe termen mai lung cu o perspectivă pentru perioada post-2020.
Comunicarea privind un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific (ACP) propune elemente constitutive pentru o etapă nouă, durabilă, a relațiilor UE-ACP după expirarea Acordului de parteneriat de la Cotonou în 2020.

DESCARCATI
Un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU, JOIN/2016/052 final, 22 noiembrie 2016 . -  31 p.

 Către un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific după 2020
 • Un nou parteneriat ar trebui să contribuie la construirea, la frontierele noastre și dincolo de acestea, a unor state și societăți pașnice, stabile, bine guvernate, prospere și reziliente, precum și la atingerea obiectivului nostru legat de o ordine multilaterală bazată pe norme care să răspundă provocărilor globale.
 • Obiectivul vizat este convenirea unui acord-cadru cu țările partenere ACP care să se articuleze cu parteneriatele regionale specifice cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific, care să abordeze atât oportunitățile de care beneficiază acestea, cât și provocările regionale specifice cu care se confruntă.


DESCARCATI
Comunicarea privind un nou Consens european privind dezvoltarea propune, pentru UE și statele sale membre, o viziune comună și un cadru pentru dezvoltarea cooperării aliniate la Agenda 2030. 

Propunere pentru un nou Consens european privind dezvoltarea Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru: COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR , COM/2016/0740 final, 22 noiembrie 2016 .. - 30 p.

 Un nou Consens european privind dezvoltarea
 • Propunerea pentru un nou Consens european privind dezvoltarea reflectă o schimbare de paradigmă în domeniul cooperării pentru dezvoltare în contextul Agendei 2030, drept răspuns la provocările mai complexe și interconectate cu care se confruntă lumea în prezent.
 • Propunerea avansează o viziune comună și un cadru de acțiune pentru toate instituțiile europene și toate statele membre, cu un accent special pe forțele motrice ale dezvoltării, cum ar fi egalitatea de șanse între femei și bărbați, tineretul, energia din surse durabile și politicile climatice, investițiile, migrația și mobilitatea.
 • Obiectivul urmărit este creșterea credibilității, eficacității și impactului politicii de dezvoltare a UE pe baza unei analize comune, a unor strategii comune, a programării comune și a unei raportări îmbunătățite.
 • Noul Consens ar trebui să reprezinte cadrul pentru toate activitățile UE și ale statelor membre în domeniul politicii de dezvoltare. Un exemplu privind o astfel de abordare îl reprezintă propunerea de Plan european de acțiune externă care va utiliza asistența oficială pentru dezvoltare în scopul de a mobiliza finanțare din alte surse, astfel încât să se genereze o creștere economică durabilă în beneficiul celor mai săraci.
„Propunerea privind un nou Consens european privind dezvoltarea reprezintă răspunsul UE la o lume din ce în ce mai interconectată și mai plină de provocări. Sunt în favoarea unui consens veritabil, sub responsabilitatea comună a instituțiilor europene și a tuturor statelor membre, care ne va permite să coordonăm acțiunea globală pentru a pune în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă. Împreună cu propunerile noastre pentru parteneriatul viitor cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific, acest lucru confirmă fără echivoc faptul că UE este pregătită să se angajeze, alături de partenerii noștri din întreaga lume, la construcția unui viitor comun mai bun.” Comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica

Mai mult

 2017
 
La 7 iunie 2017 Uniunea Europeană și statele sale membre au semnat un plan strategic care definește viitorul politicii de dezvoltare a UE. Acest „nou Consens european privind dezvoltarea” reprezintă o nouă viziune colectivă și un plan de acțiune pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării 
DESCARCATI

Noul Consens european privind dezvoltarea constituie un cadru comun cuprinzător pentru cooperarea europeană pentru dezvoltare. Pentru prima dată, acesta se aplică în întregime tuturor instituțiilor Uniunii Europene și tuturor statelor membre, care se angajează să colaboreze mai strâns.
Noul Consens reafirmă cu fermitate că eradicarea sărăciei rămâne obiectivul principal al politicii europene de dezvoltare, integrând pe deplin dimensiunile economică, socială și de mediu ale dezvoltării durabile


 Mai mult


La 20 iunie 2017  Consiliul UE  a  adoptat  Concluzii privind un viitor durabil al Europei DESCARCATI


 Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă= A sustainable European future: The EU response to the 2030 Agenda for Sustainable Development - Council conclusions (20 June 2017) . - 20 iunie 2017. -  14 p.

Concluziile adoptate  de Consiliu reiterează angajamentul ferm al UE și al statelor sale membre de a pune în aplicare integral Agenda 2030 și de a îndeplini cele 17 ODD-uri. Concluziile prezintă răspunsul UE la Agenda 2030 și abordarea sa cu privire la modul în care agenda este pusă în aplicare la nivelul UE. Acestea acoperă următoarele etape, mijloacele și resursele necesare, modul în care părțile interesate pot fi implicate la nivel multilateral și măsurile privind monitorizarea și revizuirea pe viitor.
Concluziile subliniază importanța realizării dezvoltării durabile în cele trei dimensiuni (economică, socială și de mediu) într-un mod echilibrat și integrat. Este esențial ca dezvoltarea durabilă să fie integrată în toate domeniile de politică și ca UE să fie ambițioasă în politicile pe care le folosește pentru a aborda problemele globale.
Consiliul solicită Comisiei să prezinte până la jumătatea anului 2018 o strategie de punere în aplicare cu calendare, obiective și măsuri concrete pentru punerea în aplicare a Agendei 2030 în toate politicile UE. De asemenea, Comisia ar trebui să identifice, până la jumătatea anului 2018, lacunele în privința cărora UE trebuie să facă mai multe eforturi până în 2030 în domeniile de politică, legislație, structuri de guvernanță pentru coerență orizontală și punere în aplicare.
UE face apel la alte state membre ale ONU și la toate părțile interesate, inclusiv societatea civilă și sectorul privat, să contribuie la punerea în aplicare a Agendei 2030.
Trebuie să se depună mai multe eforturi de promovare a Agendei 2030. În concluziile sale, Consiliul subliniază lipsa de participare a cetățenilor și solicită să se ia măsuri de sensibilizare a cetățenilor UE. RESURSE WEBVezi de asemenea

ODD7/13  Expoziţia “Energie sustenabilă”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti